Hvad er et eleftersyn?

Eleftersyn er en del af huseftersynsordningen, hvis hovedformål er at beskytte køber og sælger mod problemer med mangler ved fast ejendom i forbindelse med køb og salg.

Eleftersynet er en gennemgang af de elektriske installationer i boligen. Følgende rum skal gennemgås:

 • Beboelsesrum: entré, gang, grovkøkken, bryggers, opholdsrum, soverum, hobbyrum, spiserum og lignende rum, herunder gildestuer og badeværelser.
 • Øvrige/sekundære rum: sauna, toiletter, loftsrum, skunkrum, krybekælder, cykelskur, værksted, brændeskur, redskabsrum, garage og carport.

Hvilke bygninger skal gennemgås under et eleftersyn?

Et eleftersyn er en gennemgang af en bygnings elinstallationer. Det er kun bygninger, der har en relation til boligen der skal gennemgås. Garager, carporte, cykelskure mm., som indeholder elinstallationer er omfattet af gennemgangen og skal med i elinstallationsrapporten. Boligens lofts- og kryberum/kælder er også omfattet af gennemgangen.

Vurderingen af elinstallationernes funktionsdygtighed og lovlighed skal tage udgangspunkt i, om de kan opfylde de krav, der var gældende, da de blev udført eller ændret. EE-web er forsynet med hjælpetekster om gældende lovgivning.

Eleftersynet munder ud i en elinstallationsrapport. Rapporten er resultatet af gennemgangen af en bygnings elinstallationer og er forsynet med et unikt id-nummer.

Omfang

Gennemgangen af bygningens elinstallationer skal foretages med professionel omhu og med brug af den indsigt og erfaring, som kan forventes af en autoriseret virksomhed inden for el. Gennemgangen skal være visuel og skal ske stikprøvevis med brug af egnede tekniske hjælpemidler, men uden destruktive indgreb, medmindre andet aftales.

Gennemgangen af bygningens elinstallationer omfatter kontrol af:

 • eltavler
 • fejlstrømsafbrydere
 • materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
 • lavvoltsinstallationer
 • elinstallationens dimensionering
 • beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele.

Læs mere i håndbogens kapitel 6.3

Stikprøver

Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.

Den stikprøvevise adskillelse skal foretages ud fra en helhedsvurdering. Vær særligt opmærksom på:

 • Steder, hvor lofts- og vægbeklædninger ikke er de oprindelige
 • Steder, hvor der er foretaget bygningsmæssige ændringer. Fx indretning af nye værelser i tidligere uudnyttede dele af en bygning - eller udskiftning af køkken.
 • Steder, hvor der er installeret lavvoltsbelysning
 • Steder, hvor misfarvning af elektrisk materiel eller dets omgivelser kan skyldes skadelig opvarmning. 

Det skal angives i rapporten, hvilke dele af elinstallationen, der har været adskilt.

Der må ikke udføres destruktive indgreb (ødelæggelse af bygningsdele).

Ikke en del af gennemgangen

Disse forhold skal ikke gennemgås under eleftersynet:

 • Bagatelagtige forhold, fx slid og ælde
 • Dele af elinstallationen, der ikke kan efterses på grund af manglende adgang
 • Elinstallationer uden for selve bygningen
 • Hårde hvidevarer mm.
 • Energiproducerende anlægskomponenter og interne ledningsforbindelser, som fx paneler, invertere og DC-ledninger til solcelleanlæg.

Læs mere i håndbogens kapitel 6.5

Oplysninger fra ejeren

Det er op til den medarbejder, som har gennemgået elinstallationen at vurdere om sælgers oplysninger stemmer overens med den opfattelse, han selv har fået under gennemgangen.

Registrering af gennemgangen

Elinstallationsrapporterne skal bestå af neutrale oplysninger. Rapporterne må ikke indeholde informationer om for eksempel beboernes etniske baggrund, politiske tilhørsforhold, religion eller helbred.

Hvis der ikke er adgang til alle rum i boligen, skal det skrives i rapporten og årsagen skal angives.

Svarmuligheder og karakterer

Til kontrolpunkterne i skemaet kan man vælge mellem disse svarmuligheder:

 • Ja - forholdet er lovligt
 • Nej - forholdet er ulovligt
 • UN - forholdet bør undersøges nærmere
 • IR - ikke relevant.

Ud fra svarene genererer systemet automatisk karaktererne, som kan ses på rapportens oversigtsbillede:

 • IB - Ingen bemærkninger
 • K0 - Praktisk eller kosmetisk mangel
 • K1 - Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden
 • K2 - Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen
 • K3 - Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen
 • UN - Bør undersøges nærmere.

Læs mere i håndbogens kapitel 6.