Flaskegasdistributører med begrænset forretningsområde

Fra 21. april 2018 har nye regler på gasområdet gjort det muligt at blive F-gasdistributionsselskab på lempeligere vilkår end tidligere. Den nye ordning gælder for fyldning og distribution af gasflasker med click-on ventil, med en maksimal tilladelig fyldning på op til 11 kg.

I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan du bliver flaskegasdistributionsselskab med begrænset forretningsområde og hvilke krav du og dit personale skal leve op til.

Forskel mellem flaskegasdistributører med udvidet og begrænset forretningsområde

Den mest markante forskel mellem flaskegasdistributionsselskab med udvidet og begrænset forretningsområde er, at du som flaskegasdistributør med begrænset forretningsområde ikke skal føre tilsyn med de installationer, du distribuerer gas til. Det betyder, at du ikke behøver at have kompetencer og indgående kendskab til gasinstallationer, men alene kompetence til at betjene fyldestationen og kunne vurdere, at gasflaskerne er egnede til fyldning. Du behøver heller ikke at have et certificeret kvalitetsledelsessystem, men kan anvende en fyldeprocedure, hvor det fremgår, hvem i virksomheden der må fylde gasflasker og hvordan arbejdet skal udføres.

Godkendelse som flaskegasdistributionsselskab med begrænset forretningsområde

For at blive flaskegasdistributionsselskab med begrænset forretningsområde skal du sende en ansøgning  via virk.dk. Her skal du bruge din virksomheds NemID og opgive nogle stamoplysninger om virksomheden.

NB! Blanketten er endnu ikke tilgængelig. Send en ansøgning som e-mail til sik@sik.dk.

Du skal skrive under på, at der er de fornødne procedurer for det personale, som skal fylde gassen på flasker og vedhæfte dokumentation for, at at I som virksomhed lever op til kravene i bekendtgørelsen om gasdistributionsselskaber. Hvis betingelserne er opfyldt, vil Sikkerhedsstyrelsen herefter give en godkendelse. Sikkerhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde stille krav om, at virksomheden har en ansvarsforsikring.

Krav til fyldning af flasker

Den, der fylder gasflasker, skal være ansat i den virksomhed, der har godkendelsen og være fyldt 18 år, og personen skal have en kompetence, der gør vedkommende i stand til at vurdere, om en gasflaske opfylder kravene til at måtte fyldes eller genfyldes.

Krav til en fyldestation

Hvis du ønsker at installere en fyldestation og en tilhørende gaslagertank, er der en række myndighedskrav, der skal være opfyldt.

  • Selve anlægget skal udføres, så det er i overensstemmelse med bekendtgørelse om gasanlæg.
  • Der skal søges tilladelser fra kommunen og det lokale beredskab.
  •  Da der er tale om trykudstyr, vil anlægget også være omfattet af både Arbejdstilsynets og Sikkerhedsstyrelsens regler for trykudstyr.
    Inden du starter på opførelsen af et nyt gasanlæg, skal du som ejer sikre, at anlægget anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen via virk.dk. Det er ejeren, der skal sikre, at anlægget bliver anmeldt. Men virksomheden, der projekterer eller udfører anlægget, kan lave anmeldelsen til Sikkerhedsstyrelsen.
  • Senest 14 dage inden anlægget er klar til drift, skal du som ejer også sikre, at der sendes en idriftsættelsesmeddelelse til Sikkerhedsstyrelsen, ligeledes via virk.dk.

Sikkerhedsstyrelsen vurderer herefter, om der skal udføres tilsyn ved anlægget.

Bemærk, at blanketter på virk.dk endnu ikke er tilgængelige. Send i stedet en e-mail til sik@sik.dk.

13. september 2019


Vejledninger opdateres løbende - du finder altid den seneste udgave på Sik.dk.

Tjek derfor datoen, hvis du har printet en vejledning og vil være sikker på, at den fortsat er gældende.