Gaslovgivning kan også rumme brint og andre nye gastyper

Publiceret d. 14. oktober 2021
Artikel fra Sikkerhedsstyrelsen, bragt i magasinet GASenergi, oktober 2021.
Statistik over gasulykker

Da gassikkerhedsloven blev vedtaget i 2018, var det en grundlæggende ændring af de danske regler for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel. Mens der tidligere var detailregler på rigtigt mange områder, er gassikkerhedsloven en funktionsbaseret lovgivning, hvor der er taget højde for udviklingen i gastyper, materiel og installationer.

Lige nu er det produktion, distribution og anvendelse af brint, der er i hastig udvikling i Danmark, men i gassikkerhedsloven er der også gjort klar til nye og endnu ukendte gasser. Det sker gennem definitionen af gas som ”Flaskegas, naturgas, biogas, bygas og brint eller tilsvarende brændbare gasser i luftformig eller flydende tilstand, som indgår ved brug af gasanlæg, eller som er beregnet til anvendelse i gasinstallationer.”

Udgangspunktet for gassikkerhedsloven er sikkerhed. Loven slår fast, at gasanlæg, installationer og materiel skal udføres og anvendes på en måde, så det ikke er til fare for mennesker, dyr eller ejendom.

- Der er helt generelle sikkerheds- og sundhedskrav i lovgivningen, så vi kan få den størst mulige sikkerhed for befolkningen. Udviklingen af nye teknologier går så hurtigt i dag, at en detaljeret lovgivning vil have svært ved at følge med. Netop derfor blev gassikkerhedsloven udformet, så den sikkerhedsmæssigt også kan rumme det, vi endnu ikke kender, siger kontorchef Søren Assenholt Muff fra Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på gasområdet, fører tilsyn og håndhæver lovgivningen. Men udviklingen af nye produkter og metoder sker andre steder – hos forskere og i virksomheder, som konstant bestræber sig på at komme først med noget nyt og uprøvet.

- Dermed er vi som myndighed også afhængig af et godt samarbejde med interessenterne på området, uanset om de er offentlige eller private. Kun på den måde får vi den tilstrækkelige viden og erfaring til at kunne vejlede og kontrollere, at sikkerheden fortsat har en høj prioritet, siger Søren Assenholt Muff.

Han understreger, at Sikkerhedsstyrelsen har et godt samarbejde i gassektoren, blandt andet på brintområdet.

- Men det er også vigtigt at fastholde og udvikle samarbejdet for stadig at kunne have fokus på sikkerheden. Ganske vist har vi tænkt fremadrettet med den nuværende lovgivning, men der kan komme nye og banebrydende teknologier, som skal spille sammen med andre dele af sektoren. Det kan for eksempel være en ny gastype, der måske kræver tilpasning af installationer og materiel. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at ændre de lovgivningsmæssige rammer for at kunne tage teknologien i brug, og så er det vigtigt, at vi i Sikkerhedsstyrelsen bliver involveret så tidligt som muligt, siger Søren Assenholt Muff.

Følg standarder og overhold sikkerhedskravene

Generelt kan sikkerhedskravene i gassikkerhedsloven og de tilhørende bekendtgørelser efterleves ved at følge anerkendte standarder ved udformning af materiel, installation eller gasart. I lovgivningen henvises der til konkrete standarder, når det er relevant.

Hvis man ikke vælger at følge en standard eller hvis der ikke findes en relevant standard, skal det i stedet dokumenteres, hvordan den nødvendige sikkerhed er opnået. 

Find gassikkerhedsreglerne på Sik.dk/erhverv/gasinstallationer-og-gasanlaeg