Sikkerhedsstyrelsens tilsyn med gasanlæg og –installationer

Vi fører løbende tilsyn med gasanlæg og –installationer i Danmark. Her kan du læse mere om, hvordan tilsynet foregår.

Nye regler fra 2018

Den 21. april 2018 trådte gassikkerhedsloven i kraft. Derfor er der en smule forskel på, hvordan vi fører tilsyn med gasanlæg etableret før og efter den nye lov.

Tilsyn med gasanlæg etableret efter den 21. april 2018

Efter den 21. april 2018 skal alle nye gasanlæg anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen via www.virk.dk.

Sikkerhedsstyrelsen udvælger nye anlæg til tilsyn ud fra en risikovurdering, som styrelsen laver på baggrund af anlægsejerens anmeldelse.

Først bliver ejeren bedt om at sende relevant dokumentation for anlægget til Sikkerhedsstyrelsen. Dernæst kommer en inspektør fra styrelsen på tilsyn.

Tilsynet kan betyde, at inspektøren konstaterer, at anlægget er udført i henhold til den gældende bekendtgørelse. Derefter må anlægget tages i brug.

Hvis anlægget ikke er i orden, får ejeren af anlægget besked på, hvad der skal bringes i orden.

Tilsyn med gasanlæg etableret før den 21. april 2018

I den gamle lov var der krav om, at gasanlæg skal have en projektgodkendelse og en ibrugtagningsgodkendelse.

Projektgodkendelsen bliver givet på baggrund af anlægsejerens dokumentation, mens godkendelsen til at tage anlægget i brug kræver et tilsyn. Hvis tilsynet ikke giver anledning til bemærkninger, eller ejeren får rettet eventuelle fejl, bliver der givet en ibrugtagningsgodkendelse.

For anlæg etableret før den 21. april 2018 gælder disse regler stadigvæk. Men foretager man ændringer på anlægget, skal de anmeldes via virk.dk på samme måde som nyetablerede anlæg efter de nye regler.

Tilsyn med gasinstallationer

Hvis der skal etableres nye gasinstallationer eller ændres på installationer, der er etableret før den 21. april 2018, skal det anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Anmeldelser om nye installationer eller ændringer på eksisterende skal sendes til sik@sik.dk.

Når anmeldelsen om etablering eller ændringer i gasinstallationer er modtaget, vælger Sikkerhedsstyrelsen installationerne ud til tilsyn ud fra en risikovurdering, som bliver lavet med udgangspunkt i anmeldelsen.

Et tilsyn kan munde ud i, at Sikkerhedsstyrelsen ikke har bemærkninger. I så fald kan installationen tages i brug.

Finder Sikkerhedsstyrelsen fejl og mangler, får installationsejeren besked om, hvad der skal bringes i orden.

Bliver installationen ikke udvalgt til tilsyn, får ejeren et brev fra Sikkerhedsstyrelsen om, at installationen kan tages i brug.