Supplerende beskyttelse med HPFI

Kravet om at der skal anvendes HPFI-afbryder som beskyttelse mod indirekte berøring har været gældende for boliger siden 1985. Sikkerhedsstyrelsen vil gerne højne sikkerheden, og indfører derfor krav om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder i både nye og eksisterende installationer.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


ARTIKEL FRA ELECTRA 2006, OPDATERET 2008:

Øget sikkerhed i nye og eksisterende installationer

Kravet vil omfatte både boliger og andre installationer i fx kontorer, institutioner og skoler, landbrug, fabrikker, hoteller, handel og service, håndværk og industri. De vil fremgå af to nye afsnit, 6B og 8 til Stærkstrømsbekendtgørelsen sammen med en ændringsbekendtgørelse til afsnit 8.

Baggrunden for de øgede krav

Behovet for bedre sikkerhed skyldes blandt andet nye standarder for apparater, hvor det forudsættes, at der er etableret beskyttelse ved hjælp af jordforbindelse. Sikkerhedsstyrelsen har gode erfaringer med anvendelse af HFI- og HPFI-afbrydere som supplerende beskyttelse mod direkte berøring, og som primær beskyttelse i ældre installationer. Vi har derfor vurderet, at et krav om HPFI-afbrydere vil give et tiltrængt løft i den generelle el-sikkerhed, selv om der ikke i alle tilfælde er fremført en jordleder i eksisterende installationer.

Krav til nye installationer

Der vil fra 1. januar 2007 være krav om, at almindelige stikkontakter med mærkestrøm til og med 16 A og andre tilslutningssteder (andre stikkontakter fx industristikkontakter, dåser m.v.) i faste installationer med overstrømsbeskyttelse op til og med 20 A skal være omfattet af beskyttelse med en HPFI-afbryder. Kravet om beskyttelse med HPFI-afbryder gælder som anført nu ikke mere kun for boliger, men også for andre installationer. Dette generelle krav kan naturligvis medføre problemer i en del installationer, og der er derfor også en række undtagelser fra kravet.

Undtagelser for nye installationer

Der er ikke krav om beskyttelse med HPFI-afbryder for tilslutningssteder, som af driftstekniske grunde ikke ønskes omfattet af HPFI-beskyttelsen, ligesom hospitals- og edb-stikkontakter, der har tilsluttet en virksom jordleder, og som af driftstekniske grunde ikke kan eller ikke ønskes omfattet af HPFI-beskyttelsen, er fritaget. Disse tilslutningssteder skal i så fald være omfattet af beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr (fx PFI-afbrydere, eller nulling).

På samme måde som i dag, kan stikkontakter for enkelte brugsgenstande (fx frysere, varmeanlæg, dataudstyr og frekvensstyrede maskiner), som af driftstekniske grunde ikke kan eller ikke ønskes omfattet af HPFI-beskyttelsen beskyttes ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr. Stikkontakter for disse enkelte brugsgenstande skal i så fald anbringes, eller være mærket på en sådan måde, at de normalt ikke vil blive brugt til tilslutning af andre brugsgenstande.

Endelig er der en undtagelse for installationer, hvor afbrydelse af installationen kan medføre fare fx for trafikreguleringsanlæg, vejafmærkninger, luftværnssirener og motorer til brandslukning.
I dele af installationer, hvor der udelukkende er fast tilsluttet apparater af klasse II, i installationer med IT-systemjording og isolationsovervågning og for stikkontakter og tilslutningssteder beskyttet ved separat strømkreds eller ved ekstra lav spænding, SELV eller PELV, anses beskyttelsen i forvejen for at være tilstrækkelig. Derfor er der ikke krav om yderligere beskyttelse med HPFI-afbryder.

Nye tilslutningssteder i eksisterende installationer

Ved installation af stikkontakter, og andre tilslutningssteder i eksisterende installationer, gælder de eksisterende undtagelser om udeladelse af beskyttelseslederen både for boliger fra før 1. april 1975, og for udvidelse eller ændring af installationen med et par tilslutningssteder. Hvis der anvendes pindjordsstikkontakter eller hvis der etableres mere end to stikkontakter, eller andre tilslutningssteder, som skal beskyttes med HPFI-afbryder i en eksisterende installation, skal der fremføres en virksom beskyttelsesleder til disse tilslutningssteder, men der er ikke krav om, at beskyttelseslederen skal fremføres til eksisterende stikkontakter og tilslutningssteder i forbindelse med installation af HPFI-afbryderen.

Krav til eksisterende installationer

I eksisterende boliginstallationer (lejligheder, helårshuse, fritidshuse, hotellejligheder, hotelværelser, værelser på plejehjem, kollegieværelser o.l.) skal almindelige stikkontakter med mærkestrøm til og med 16 A og andre tilslutningssteder (andre stikkontakter fx industristikkontakter, dåser m.v.) i faste installationer med overstrømsbeskyttelse op til og med 20 A senest 1. juli 2008 være omfattet af beskyttelse med en HFI- eller HPFI-afbryder til supplerende beskyttelse. Det betyder, at en eksisterende HFI-afbryder vil opfylde kravet, medens der skal installeres en HPFI-afbryder, hvis der ikke i forvejen er en fejlstrømsafbryder.

I andre installationer end boliginstallationer (kontorer, institutioner og skoler, landbrug og gartneri, fabrikker, hoteller og restauranter, handle og service, håndværk og industri, fælles installationer i eller ved etageejendomme, hoteller, plejehjem og kollegier) skal kravet om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder dog først være opfyldt 1. juli 2010.

Undtagelser for eksisterende installationer

Der er også for eksisterende installationer en række undtagelser fra kravet om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder. Ud over de undtagelser, der er nævnt for nye installationer, gælder kravet ikke for eksisterende installationer med strømkredse, hvor det er krævet, at en fejl i en strømkreds ikke må forringe beskyttelsen mod elektrisk stød eller den korrekte funktion af en anden strømkreds, og hvor installation af en HPFI-afbryder vil medføre, at dette krav ikke kan overholdes. Det kan fx være tilfældet i installationer med nødbelysning, eller i forsamlingslokaler hvor to krævede adskilte strømkredse kan være overstrømsbeskyttet med en flerpolet sikringsholder / - gruppeafbryder med fælles nul.
Også eksisterende belysningsanlæg på offentligt tilgængelige områder (lysinstallationer i det fri og belysningsarmaturer på offentlige og private gader og veje, stier og pladser m.m.) er undtaget fra kravet, men der i ændringsbekendtgørelsen til afsnit 8 forskellige krav i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af sådanne belysningsanlæg.

Krav til HFI- eller HPFI-afbryder

Der er i bekendtgørelserne indført krav om, at de krævede HFI- og HPFI-afbrydere skal være virksomme og leve op til de sikkerhedskrav, der er beskrevet i relevante europæiske sikkerhedsstandarder for produktet - eller på anden vis kunne eftervise at leve op til et tilsvarende sikkerhedsniveau. Det har vist sig, at nogle fejlstrømsafbrydere på grund af fejlproduktion, eller manglende "motion", ikke udløser inden for de fastsatte tider og strømme. Disse fejlstrømsafbrydere skal derfor udskiftes. Sikkerhedsstyrelsen har udsendt en Meddelelse, "Kontrol af installerede HPFI-afbrydere" hvori det beskrives, hvorledes fejlstrømsafbryderne kan testes.

Ikrafttrædelse og overgangsordning

Kravet om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder i nye installationer træder i kraft den 1. januar 2007. Installationer, som er projekteret eller påbegyndt før denne dato, kan opfattes som eksisterende installationer, og vil derfor være omfattet af kravet i afsnit 8.

Kravet til eksisterende installationer træder ligeledes i kraft 1. januar 2007, og skal for eksisterende boliginstallationer være opfyldet senest 1. juli 2008, mens kravet for andre installationer først skal være opfyldt 1. juli 2010.