Placering af gruppetavler

Hvis strømmen forsvinder på grund af en sikringsoverbrænding, eller fordi fejlstrømsafbryderen har koblet ud, er det rart, at gruppetavlen er anbragt, så den er let at komme til. I nyere installationer, hvor der ikke er afbrydere i installationen foran brugsgenstande, og hvor den eneste afbrydningsmulighed måske er gruppeafbryderen, kan der opstå farlige situationer, hvis man ikke umiddelbart kan komme til afbryderen.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


ARTIKEL FRA ELECTRA 2008:

Kamp om pladsen

Siden 1975 har det været et krav, at gruppetavlen skal anbringes i boligen, og det burde ikke være et problem at få gruppetavlen placeret lovligt i nye huse. Der er imidlertid ofte krav eller ønske om, at gruppetavlen skal anbringes, så den ikke er synlig. Og så kunne et passende sted være i teknikskabet. Nu skal teknikskabet jo indeholde mange andre installationer, og der kan derfor hurtigt blive kamp om pladsen specielt, hvis gruppetavlen indeholder lysstyringer, som fylder rent fysisk.
Hvis man vil anbringe gruppetavlen i teknikskabe eller i andre skabe, skal man huske, at tavlerne skal være let tilgængelige for både betjening, eftersyn og vedligeholdelse. Det kan betyde, at det vil være nødvendigt at rykke tavlerne frem i skabet, men de må ikke anbringes sådan, at det er nødvendigt at løsne tavlen for at komme til udskifte andre installationer, fx varme eller vand bagved gruppetavlen.

Uden for boligen

Nye gruppetavler må ikke anbringes udenfor boligen, men det kunne i visse tilfælde være en løsning at anbringe gruppetavlen i et rum, som hører med til boligen, men som ikke er en del af selve boligarealet, fx et hobbyrum eller en garage. Der skal dog være nem adgang til rummet, ikke nødvendigvis gennem en dør direkte fra boligen, men det må ikke være nødvendigt at gå ud på fællesarealer såsom trapper, gange, stier o.l. for at komme frem til gruppetavlen.

Gamle gruppetavler

Tidligere var der ingen regler om gruppetavlens placering, men gruppetavler blev som regel anbragt med fornuft. I 1967 kom der krav om en hensigtsmæssig placering af gruppetavler til boliger. I det dagældende stærkstrømsreglement stod der ganske vist ingenting om gruppetavler i parcelhuse, men i beboelsesejendomme med adskilte lejligheder i to eller flere etager, skulle hver enkelt gruppeafbryder med eventuelle sikringer anbringes i eller umiddelbart ved den lejlighed, hvortil den hørte, og højst forskudt én etage i forhold til denne.
En lovligt anbragt ældre gruppetavle behøver ikke nødvendigvis at blive flyttet, og den må også udvides med en eller flere gruppeafbrydere eller HFI- eller HPFI-afbrydere, uden at der sker noget ved det. Skulle man ønske den gamle gruppetavle udskiftet med en moderne, er det også i orden. Den nye tavle må gerne erstatte den gamle, men den skal forblive placeret på eksakt samme sted.

Ombygning og nyindretning

Hvis det i forbindelse med ombygninger af ejendomme er nødvendigt at flytte gruppetavlen, skal den flyttes ind i den bolig, den tilhører. Også ved nyindretning af boliger i ejendomme, som har været brugt til andet formål, skal gruppetavlerne flyttes ind i boligerne. Det samme gælder, hvor der sker opdeling af et større parcelhus i flere lejligheder eller, hvor der indrettes ældreboliger i eksisterende plejehjemsværelser.

Flytning af tavler

Det siger sig selv, at en splinterny gruppetavle skal opfylde tavlestandarderne. En eksisterende gruppetavle, som flyttes, betragtes imidlertid også som en ny tavle, og skal derfor også opfylde de nugældende tavlestandarder. Hvis det ikke er tilfældet, må tavlen ikke genanvendes, men skal erstattes af en ny tavle.