Pas på når strømmen går flere veje

I løbet af det seneste par år er antallet af solcelleanlæg i Danmark vokset til mere end 83.000 anlæg. Det betyder, at der er elproduktion i husstande over hele landet, og det stiller nye krav til dem, der arbejder på lavspændingsnettet. Når der er risiko for forsyning til nettet fra flere sider, skal du som elinstallatør tage de nødvendige forholdsregler forud for arbejde i kabelskabe, både ved opgavebemanding, instruktion og skriftlige procedurer.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


ARTIKEL FRA ELECTRA 2013:

Spænding på nettet

En del af elproduktionen fra solcelleanlæggene føres ud på nettet fra forbrugernes private installationer. Ifølge tilslutningsbestemmelserne fra Energinet.dk skal et husstandsanlæg lukke ned, hvis netspændingen forsvinder. Men der kan være en risiko for, at et solcelleanlæg fejler, og derfor kan man i dag ikke være helt sikker på, at nettet er spændingsløst, selv om forsyningen er blevet afbrudt i transformeren eller kabelskabet.

En måling af, om nettet er spændingsløst, er kun et øjebliksbillede. Selv om der er foretaget en måling, er det ingen garanti for, at der ikke kommer spænding fra f.eks. et fejlende solcelleanlæg lige efter, at målingen er foretaget. Det skal der tages højde for, inden arbejdet begynder, ellers kan det få alvorlige følger og i yderste konsekvens betyde dødsfald for dem, der arbejder i kabelskabene eller på forsyningsnettet.

Lovgivning

Lovgivningen foreskriver, at arbejde på nettet skal foregå uden fare for dem, der udfører arbejdet. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5 og 5A angiver kravene til arbejde på elforsyningsanlæg, og stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 63, angiver kravene til arbejde på lavspændingsinstallationer.

Bestemmelserne giver imidlertid mulighed for at udføre arbejdet på flere måder. Det er derfor elinstallatørens ansvar at beskrive konkret, hvordan en opgave skal løses, i instruktioner og procedurer for tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejdet. Alle autoriserede elinstallatører, der arbejder i kabelskabe, skal desuden sikre sig, at der er informeret om procedurerne over for de medarbejdere, det er relevant for, og at procedurerne bliver fulgt.

Installatørens rolle

Derudover skal man som autoriseret installatør holde sig opdateret med netselskabernes tilladelser og instrukser for den del af nettet, man skal arbejde på. Er man i tvivl, så tag kontakt til det relevante netselskab.

- Det er vigtigt, at elinstallatørerne gennemgår deres procedurer for arbejde på nettet, fordi elproduktionen i Danmark har ændret sig væsentligt i løbet af de seneste år. Tidligere kom elforsyningen oftest kun fra ét sted, og så var det let at sikre sig, at forsyningen blev afbrudt, før man gik i gang med en arbejdsopgave. I dag ved man ikke på forhånd, om der er elforsyning fra flere sider, når man skal løse en opgave, og så er man nødt til at tage andre forholdsregler omkring sikkerheden, siger Lone Hansen, der er kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen.

Regler og vejledninger

  • På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk er der vejledning i, hvordan et SKS-system (sikkerhedskvalitetsstyringssystem) opbygges og vedligeholdes. Søg efter ”SKS”.
  • Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5, 5A og 6 kan findes på www.sik.dk . Søg efter ”Stærkstrømsbekendtgørelsen”.

Smart Grid i Danmark

Danmark har et mål om en fremtidig elforsyning, der er baseret på vedvarende energikilder. Det har blandt andet den konsekvens, at elproduktionen varierer med vejrforholdene. Sikkerhedsstyrelsen har analyseret de el- og sikkerhedstekniske udfordringer i et Smart Grid-system. Sikkerhedsstyrelsens rapport ”Smart Grid og elsikkerhed” er offentliggjort i december 2012 og kan findes under publikationer på www.sik.dk . Søg på ”Smart Grid”.