Nye regler for dimensionering

I forbindelse med udgivelse af afsnit 6 er afsnittet om valg af installationer og ledningssystemer blevet udvidet med tabellerne fra IEC 60364-5-523. Her gives et eksempel på dimensionering efter disse bestemmelser.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


ARTIKEL FRA ELECTRA 2002:

Dimensionering efter Stærkstrømsbekendtgørelsens nye afsnit 6

Stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel 52 om valg og installation af ledningssystemer er blevet ændret således, at der også er blevet mulighed for umiddelbart at anvende IEC ved dimensionering.
Man kan stadig vælge at anvende de forenklede danske bestemmelser i bilag A til kap. 523 til fastlæggelse af strømværdien. Anvendelsen af disse bestemmelser svarer til de tidligere dimensioneringsregler.
Det er ikke tilladt at sammenblande installationer dimensioneret efter hver af de to ovennævnte metoder.

Flere tabeller

Anvender man de nye regler i 523, ser man, at den oprindelige tabel 52E er udvidet (tabel 52-E1 til 52-E12). Der er sket en væsentlig opdeling i sammenhængen mellem installationsmåder og tilhørende strømværdier. Den tidligere tabel 52E var delt i tre - særlig gode, normale og mindre gode varmeafledningsforhold - som hver især refererede til et antal installationsmåder. Dimensioneringen er nu blevet mere nuanceret, idet man i højere grad skal forholde sig til de mere specifikke installationsmåder, som er angivet i tabel 52-D2. Tabel 52-D2 refererer til tabel 52-D1, som opdeler de mange installationsmåder i 9 overordnede kategorier, hver med reference til tilhørende strømværditabeller, korrektions-tabeller for samlet fremføring og omgivelsestemperatur.

Kabler i jord

Betragter man installationsmåden angivet i fig.73, som referer til metode D i tabel 52-D1, er der i modsætning til tidligere nu også tabeller for strømværdi, omgivelsestemperatur og reduktion for samlet fremføring for kabler i jord.
Ved fremføring af kabler i jord skal der ved dimensioneringen også tages højde for varmeafledningsforholdene. Da det kun er den omkringliggende jord, der kan transportere varmen væk fra kablerne, anvender man begrebet den termiske jordmodstand. Populært kan man sige, at jo lavere termisk modstand jo bedre ledes varmen væk fra kablerne. Hvis jordens termiske jordmodstand afviger fra 2,5 K° m/W, skal kablets strømværdi korrigeres med værdierne angivet i tabel 52-F3.
Vær opmærksom på, at tabellen gælder for kabler nedgravet i rør eller kanaler, men at den også vil kunne anvendes for kabler nedlagt direkte i jord. Ønsker man mere præcise korrektionsfaktorer ved kabler nedlagt direkte i jord kan disse beregnes efter IEC 60287.

Samlet fremføring

Allerede ved en belastningsgrad på 30% skal der korrigeres for samlet fremføring. Betingelsen for at anvende tabellerne for samlet fremføring er, at kablerne er ligeligt belastede kabler, og at de samlet fremførte kabler ikke spænder over mere end 3 standardtværsnit. Er det ikke muligt at overholde kravet om de 3 standardtværsnit, kan tabellerne i 52-G ikke anvendes. Alternativt kan der anvendes en korrektionsfaktor;

Image1

Faktoren giver en kraftig reduktion af kablernes strømværdi, hvorfor det anbefales, at man i stedet anvender reduktionsfaktorer angivet af fabrikanten.

Beregningseksempel

Med udgangspunkt i fig. 1 dimensioneres den viste stikledning.

Stikledning fremført i jord:
Svarer til fig. 72, i tabel 52-D2, som henviser til fremføringsmåde D i tabel 52-D1. Termisk jordmodstand for blandet muld- og lerjord svarer erfaringsmæssigt til 1 K° m/W, hvilket medfører at k = 1,18, jf. tabel 52-F3. Jordtemperatur = 15° C = > kt = 1,05, jf. tabel 52-F2.

Betingelse 1 kontrolleres;
1; IB£ In£ IZ . kt . kl
200 £ 200 £ 178 . 1,05 . 1,18
200 £ 200 £ 220,54 = > OK
Dimension jf. tabel 52-E3 kolonne 7, medfører et tværsnit på 150 mm2 Al.

Stikledning fremført på kabelstige:
Svarer til fig. 34, i tabel 52-D2, som henviser til fremføringsmåde E i tabel 52-D1.
Omgivelsestemperatur = 25° C = > kt = 1,06, jf. tabel 52-F1.

Image2

BG > 30% = > sideløbskorrektion
KS = 0,82 for 3 kabler, jf. 52-G1
Betingelse 1 kontrolleres;
1; IB£ In£ IZ . kt . kS
200 £ 200 £ 245 . 1,06 . 0,82
200 £ 200 £ 212,95 = > OK
Dimension jf. tabel 52-E10 kolonne 3, medfører et tværsnit på 150 mm2Al.

Stikledning fremført i betongulv:
Beregning undlades her, men vil dog ikke få betydning for dim.

Altså et AL-kabel på 150 mm2

Fremføringsmåde 1:
Kabel direkte i jord.

Fremføringsmåde 2:
På kabelstige separat og sammen med 2 stk. 95 mm2AL begge belastet mere end 30%
OB/KB Maksimalafbryder i transformer
Indstillet på 200 A

TJ= 15oC IB = 200 A