Nye installationsbestemmelser: Afsnit 6

Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer er udkommet i en ny og væsentligt revideret udgave under navnet afsnit 6. De nye bestemmelser trådte i kraft 1. juli 2001, og kan frem til 1. januar 2003 anvendes parallelt med de hidtidige bestemmelser fra 1993 (SBEi). Herefter gælder kun de nye bestemmelser.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


ARTIKEL FRA ELECTRA 2001:

Begrundelsen for revisionen

Siden udgivelsen af SBEi i 1993 har både IEC og CENELEC, hvis standarder de danske installationsbestemmelser bygger på, udsendt en del reviderede og helt nye standarder. Samtidigt har der fra installatører og rådgivende ingeniører, som arbejder internationalt, været ønske om, at bestemmelserne i afsnit 6 i videst muligt omfang er direkte oversættelser af de internationale (IEC) og europæiske (CENELEC) standarder. Og at bestemmelserne kun indeholder et minimum af danske særbestemmelser. Et ønske, der også er fremsat fra politisk side.

Derfor er revisionen nu udført, og de tilbageblevne rent danske bestemmelser er markeret med 2 lodrette streger i margen. CENELEC bestemmelserne er markeret med en enkelt streg i margenen. I den elektroniske udgave er markeringerne af ændringerne mere tydelige og præcise end det har været muligt i bogudgaven.

Overgangsordningen

Bestemmelserne i det nye afsnit 6 kan anvendes parallelt med de hidtidige bestemmelser i SBEi i overgangsperioden frem til 1. januar 2003.

Efter denne dato kan installationer, der er projekteret før 1. januar 2003 efter de hidtidige bestemmelser i SBEi, færdiggøres efter disse bestemmelser frem til 1. januar 2004.

Det skal pointeres, at installationer i overgangsperioden skal udføres enten efter afsnit 6 eller efter SBEi - ikke efter en blanding af de nye og de gamle bestemmelser.

Ændringerne

Selv om de nye bestemmelser i afsnit 6 er vokset en halv gang i størrelse og indeholder væsentlige ændringer - fx vedrørende beskyttelsesmetoder, L-AUS arbejde, forsamlingslokaler og nødbelysning - er der ingen grund til panik. Størstedelen af de grundlæggende bestemmelser og fortolkninger fra SBEi er bibeholdt.

For at kunne favne bredere internationalt er tekstens ordlyd flere steder ændret, selv om selve indholdet af bestemmelserne grundlæggende ikke er ændret. Et eksempel er bestemmelserne for "Forekomst af dyr", tidligere "Gnaverangreb".

En del bestemmelser, som før var under overvejelse, er nu kommet ind som nye bestemmelser. Samtlige IECs bestemmelser for dimensionering af ledninger og kabler er medtaget, ligesom der er angivet flere installationsmåder, strømværdier og korrektionsfaktorer. Det vil dog stadigt være muligt at anvende forenklede danske dimensioneringsregler, som ligner de nuværende bestemmelser.

Den tidligere Del 7 i SBEi "Særlige installationer eller områder" er i afsnit 6 delt op i to dele; Del 7 som kun indeholder bestemmelser baseret på IEC og CENELEC standarder eller harmoniseringsdokumenter (HD´er) for installationer. Del 8 som indeholder tidligere danske bestemmelser, eller bestemmelser baseret på andre standarder.

Af alle disse grunde har det ikke været muligt at lave en specifik detaljeret beskrivelse af samtlige afvigelser mellem de nye og de hidtidige bestemmelser.

Afsnit 6 udkom i A4 bogformat i juni 2001. Sammen med bogen medfølger en Cd-rom med en elektronisk version af bestemmelserne.

Begrundelsen for det ændrede format - fra det måske mere "handy" A5 format - er dels, at bestemmelserne tekstmæssigt er blevet ca. en halv gang større. Dels at det nye format er identisk med formatet af øvrige nye bekendtgørelser og standarder.

Information

Elektricitetsrådet har i efteråret 2001 planlagt en informationskampagne om de nye bestemmelser. Kampagnen omfatter en lang række foredrag for installatører, rådgivende ingeniører, elselskaber og branchens øvrige interessenter. Derudover bliver der skrevet en række artikler om de hovedområder, hvor bestemmelserne ændrer sig væsentligst.