Nye installationsbestemmelser i 522.10 ved forekomst af dyr

Stærkstrømsbekendtgørelsens hidtidige bestemmelser om beskyttelse mod gnaverangreb er i det nye afsnit 6, 522.10 ændret til, at der skal tages højde for risikoen for skadelig påvirkning fra dyr. Bestemmelsen indeholder desuden en skærpelse, da den nu omfatter alle ledningssystemer og ikke kun kabler.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


ARTIKEL FRA ELECTRA 2001:

Her gælder kravet

Kravet i afsnit 6, 522.10 gælder alle steder, hvor forholdene erfaringsmæssigt eller forventeligt indebærer en risiko for skadelig påvirkning fra dyr. For at undgå tvivl, er det anført, at bestemmelsen skal være opfyldt for f.eks. landbrugets driftsbygninger, pelsdyrfarme, frørenserier, korn- og foderstoflagre, idet det er vores erfaring, at der i disse lokaliteter altid er risiko for skadelig påvirkning fra dyr, specielt gnavere.
Her i landet er gnaverne det største problem, men også andre dyr kan i visse tilfælde påvirke ledningssystemet.

Valg af ledningssystem

Ved installation i områder, hvor der er risiko for skadelig påvirkning fra dyr, skal ledningssystemet, når det er installeret, kunne modstå de påvirkninger det bliver udsat for. Dette kan f.eks. ske ved

  • at ledningssystemet selv har de mekaniske egenskaber, eller
  • at det er placeret således, at det ikke udsættes for skadelig påvirkning, eller
  • at der bruges en ekstra lokal mekanisk beskyttelse, eller
  • at der anvendes en kombination af disse metoder.

Med udgivelsen af SBEi 1993 blev der givet tilladelse til, at man kan anvende bøjelige ledninger i faste installationer, men kravet om beskyttelse mod gnaverangreb var kun gældende for kabler. Erfaringen har imidlertid vist, at gnavere også ødelægger bøjelige kappeledninger, både i faste installationer og tilledninger. Det er er derfor en naturlig konsekvens, at der fremover kræves beskyttelsesforanstaltninger for alle ledningssystemer, herunder bøjelige ledninger.

Hvordan skal bestemmelsen efterleves

Som nævnt, kommer den største risiko for beskadigelse fra gnavere.
I de nævnte områder - landbrugets driftsbygninger, pelsdyrfarme, frørenserier, møllerier, korn- og foderstoflagre - skal der som hidtil altid anvendes kabler, som er armerede, eller som er beskyttede ved brug af en ekstra lokal mekanisk beskyttelse eller ved placeringen.
I andre områder, der ikke er nævnt i noten, beror det på erfaring og skøn, om der kan forventes beskadigelse fra dyr.
Den ekstra lokale mekaniske beskyttelse kan afhængigt af forholdene f.eks. opnås ved, at kablet fremføres i stive plastinstallationsrør, jernrør, metalslangerør, at det omvikles med egnede metalbånd/metalnet eller at det beskyttes med dækjern.
Beskyttelse ved placering kan f.eks. betyde, at kablet er indmuret eller anbragt i jord. Vi anser det ikke som en beskyttelse ved placering, at ledningssystemet er ophængt på wirer eller lagt på ubrændbare bygningsdele i det fri eller inde i bygninger.
De nye bestemmelser gælder, som anført, for alle typer ledningssystemer, og dermed også for bøjelige kappeledninger.
Tilledninger er fremover også omfattet af bestemmelsen, men vi vil anse tilledninger til transportable brugsgenstande, som kun er tilsluttet i kort tid, og som fjernes efter brug, for at være beskyttet ved deres placering.

Undtagelse ved små effekter

I ikke brand- eller eksplosionsfarlige områder tillader Elektricitetsrådet, at der anvendes ledningssystemer, som ikke er beskyttet mod dyr, når kredsen er for SELV eller PELV, og strømforsyningen højest kan afgive 24 W.
Der skal anvendes overstrømsbeskyttelsesudstyr med største mærkestrøm på 1 A, og hvis der anvendes strømbegrænsende udstyr, skal kortslutningsenergien begrænses til 1 A2 s, og afbrydelse skal ske inden 1 s.