Når målerskabet brænder

Elektricitetsrådet konstaterede i 1998 og 1999 et større antal brandtilløb og enkelte brande i udvendige målerskabe for stikbensmålere.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


ARTIKEL FRA ELECTRA 2000:

Problem udendørs

Problemet viste sig typisk ved målerskabe i det fri, såvel planforsænket som udvendige for stikbensmålere placeret nær den jyske vestkyst. Typisk var der tale om installationer med et relativt stort forbrug (fx luksussommerhuse med pool og spabad, hvor stikledningssikringerne er 50 A eller 63 A). Endvidere viste det sig, at der var dannet krybespor mellem faserne i stikdåsen for stikbensmåleren, antageligt på grund af stor saltkoncentration.

Målerskabenes kapslingsklasse blev indledningsvis udtaget til prøvning for at verificere, om kapslingsklassen, som opgivet af fabrikanten til IP44, var overholdt. Denne verifikation gav ikke anledning til bemærkninger. Kravet til kapslingsklasse i Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer er minimum IPX3, for sådant materiel i det fri. Alt materiel skal imidlertid udføres, så det med sikkerhed kan modstå de påvirkninger og de ydre forhold, som det kan blive udsat for.

Spørgeskemaer

På denne baggrund blev det i sommeren 1999 besluttet at søge afdækket eventuelle årsager til de førnævnte brandtilløb / brande. Elektricitetsrådet udsendte derfor et spørgeskema til 13 forskellige elselskaber både i Øst- og Vestjylland.

Elselskaberne returnerede i alt 258 spørgeskemaer om besigtigelser af målerskabe. Af det samlede antal registreringer udgjorde besigtigelser på målerskabe for stikbensmålere nær kysten i alt 79 stk., som gav følgende resultat :

32 % af målerskabene havde markante problemer som korrosion af stikben, krybespor, fugt eller meget snavs.

29 % af målerskabene var muligvis på vej til at få problemer, idet der blev konstateret snavs og/eller sand i dem.

39 % af målerskabene havde ingen eller kun meget små konstaterede problemer.

Alle de besigtigede målerskabe var af typen LK IM-S 169A1010, og der var i alle tilfælde anvendt stikben med en længde på 49 mm (ingen af disse var antageligt af fabrikat LK).

Der var hovedsageligt anvendt L & G målere (61 %) samt Enermet målere (17 %) og Siemens målere (10 %).

De besigtigede målerskabe var installeret i årene fra 1984 til 1998, hovedsageligt i forbindelse med sommerhuse i en afstand fra kysten på 50 til 3000 meter, og orienteret i alle verdenshjørner.

De 32 % (26 stk.) målere, som havde markante problemer, såsom korrosion af stikben, krybespor, fugt eller meget snavs, blev yderligere behandlet.

Ikke entydigt billede

Der tegnede sig dog stadigt ikke noget entydigt billede af, hvilke faktorer der havde indflydelse på problemerne, idet målerskabene med markante problemer var

- orienteret i alle retninger (nord, syd øst og vest),

- placeret i en afstand på 50 til 3000 meter fra kysten og

- installeret i årene fra 1991 til 1998.

Konklusion

Undersøgelsen har ikke givet et klart og entydigt svar på, hvad årsagen til brandtilløbene eller brandende skyldes. Fx er det umuligt at sige, hvorvidt problemerne relaterer sig til stikbenene, selv om alle målerskabene med markante problemer anvendte andre fabrikater end LK, idet ingen af de besigtigede målerskabe i undersøgelsen havde LK stikben. Det er ligeledes svært at afgøre, om det er af geografiske eller materialemæssige grunde, at et af elselskaberne tegner sig for 69 % af målerskabene med markante fejl, selv om de "kun" tegner sig for 49 % af besigtigelserne.

Problemerne kan øjensynligt heller ikke relateres til en bestemt orientering af målerskabet eller en specifik afstand fra kysten. Dog var der i 27 % af tilfældene med markante problemer tale om, at målerskabene havde defekte låger eller dæksler, hvilket kan have medført, at kapslingsklassen ikke har været IP44 i de konkrete tilfælde. En anden mulighed er, at målerskabenes udførelse med en kapslingsklasse IP44, ikke har været tilstrækkelig til at kunne modstå de særlige forhold, som har været til stede på opstillingsstedet.

Det har således efter Elektricitetsrådets vurdering ikke været muligt med de til rådighed værende oplysninger at afdække problemernes årsag således, at en entydig løsning kan beskrives.

Hvad kan der gøres

Elektricitetsrådet opfordrer imidlertid elselskaberne til ved anmeldelser af nye installationer at påpege over for elinstallatørerne, at der skal udvises særlig påpasselighed for, at kapslingen ikke forringes ved kabelindføringer m.m. i målerskabe, som installeres i de kystnære områder.

Elektricitetsrådet skal samtidig opfordre elinstallatørerne til at kontrollere, om målerskabet er intakt og om der er begyndende korrosion på stikben, når de i anden anledning er i sommerhusene.