Maskiner og det nye krav om HPFI-afbrydere

Sikkerhedsstyrelsen har indført krav om, at stikkontakter op til og med 16 ampere og andre tilslutningssteder op til og med 20 ampere skal have supplerende beskyttelse med HPFI-afbrydere.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


ARTIKEL FRA JERN- OG MASKININDUSTRIEN 2008:

Nye regler

De nye regler trådte i kraft 1. januar 2007 for nye installationer. For eksisterende boliginstallationer skal kravet være opfyldt senest 1. juli 2008, mens kravet for andre installationer først skal være opfyldt 1. juli 2010. Kravene findes i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6B og 8 og i ændringsbekendtgørelsen afsnit 8.

Krav med indirekte betydning for maskiners konstruktion

Kravet om beskyttelse med HPFI-afbryder omfatter boligstikkontakter op til 16 ampere og andre tilslutningssteder op til 20 ampere i den faste installation og kan have stor betydning for maskinfabrikanter, konstruktører og kunder. Kravet om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder gælder, uanset om de her omtalte stikkontakter og tilslutningssteder er placerede i installationer med nulling (TN-systemer) eller i installationer med separat beskyttelsesjord (TT-systemer). Stikkontakter på maskiner er ikke omfattet af de nye regler, og der er derfor ikke ændringer i krav til selve konstruktionen af maskinen, og det er stadig valgfrit, om man vil ekstrabeskytte stikkontakter på maskinen med HPFI-fejlstrømsafbryder, som beskrevet i DS/EN 60204-1 Maskinsikkerhed - elektrisk udstyr på maskiner - Del 1: Generelle krav. Derfor har kravet kun indirekte betydning for maskiners konstruktion.

Tænk kravet ind i designet

De nye regler og installationsforhold kan give anledning til nogle sunde overvejelser, før man designer en maskine. Er maskinen fx beregnet til at blive tilsluttet enten til stikkontakter op til og med 16 ampere eller til en fast installation op til og med 20 ampere, er der ved brug af HPFI-afbryder på maskinen risiko for, at både HPFI-afbryder i den faste installation og på maskinen udkobler på en fejlstrøm. Derfor bør der allerede i designfasen tænkes på selektivitet imellem afbryderne.

Manual skal følge med

Når en maskine leveres, skal der medfølge en beskrivelse af korrekt installation og krav til installationen. Her bør det være beskrevet, om maskinen kan tilsluttes stikkontakter eller tilslutningssteder, der er beskyttet med HPFI-afbryder. Hvis der af driftstekniske grunde som fx høje lækstrømme forårsaget af frekvensstyringer og lignende ikke kan være en HPFI-afbryder i installationen foran maskinen, bør der gives alternative forslag til, hvordan brugeren beskyttes mod risiko for elektrisk stød. Der er undtagelser i de nye krav om fejlstrømsafbryder, og de bør studeres af maskinkonstruktører. Det er vigtigt, at de giver den korrekte information om den installation, hvortil maskinen skal tilsluttes.

Klare aftaler er uhyre vigtige

For at undgå forviklinger og utilfredshed bør både leverandør og køber have fokus på kravspecifikation og aftaledokumenter i forbindelse med en handel. Jo mere klar kravspecifikationen er, jo større chance er der for, at maskinen passer til den faste installation. Hvis ikke aftalen på forhånd indeholder oplysninger om, at der kan være driftstekniske grunde til at udelade HPFI-afbryderen i den faste installation, vil maskinkøberen have installeret HPFI-afbryder i installationen til maskinens tilslutningssted, da reglerne jo netop foreskriver dette.

Det nye maskindirektiv øger krav om klare aftaler

Når det nye maskindirektiv træder i kraft december 2009, vil kun klare aftaledokumenter betyde, at underleverandører kan levere produkter, der automatisk kan implementeres og på den måde overholde direktivet. Sagt på en anden måde erklæres komponenterklæringen (IIB-overensstemmelseserklæring) for død, når vi går over til det nye maskindirektiv. Det stiller større krav til både maskinkøbers kravspecifikation og til maskinleverandørs evne til at afklare alle forhold i forbindelse med indgåelse af aftaler, herunder altså også om tilslutningsstedet kan være beskyttet af en HPFI-abryder.
Stærkstrømsbekendtgørelserne 6B og 8 kan læses og downloades fra sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk hvor der også findes en FAQ og andre artikler om de nye regler.