Fyrværkerilagre og elektriske installationer

Fyrværkeri kan være farligt. Derfor kan der være skærpede krav til den elektriske installation på de steder, hvor man producerer og opbevarer fyrværkeri.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


ARTIKEL FRA ELECTRA 2005:

Reglerne

Beredskabsstyrelsens ’Tekniske forskrifter for Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler’ indeholder regler for, hvordan fyrværkeri skal opbevares. Så længe der er tale om detailsalg fra butikker, kiosker og lignende, hvor der kun opbevares mindre mængder fyrværkeri, har det ingen betydning for de elektriske installationer i lokalerne.

Når der er tale om større oplagsmængder, skal opbevaring finde sted i rum i en bygning eller i en container i det fri. Sådanne rum og containere vil blive klassificeret som sprængstof-rum – kategori I eller kategori II. Det har blandt andet betydning for de elektriske installationer, som skal opfylde bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, elektriske installationer, kapitel 806.

Anbrudslagre, dvs. produktionslokaler og lagerrum, hvor der arbejdes med selve eksplosivstoffet (dosering, afvejning, blanding, støbning, opladning af hylstre) betragtes som sprængstofrum af kategori I. Andre lagerrum, hvor der ikke arbejdes direkte med eksplosivstofferne, kan indrettes efter reglerne for sprængstofrum af kategori II.

Krav til de elektriske installationer

I forbindelse med udførelse af den elektriske installation i sprængstofrum skal man særligt være opmærksom på følgende bestemmelser i kapitel 806:

Sprængstofrum af kategori I
I kategori I-rum må der ikke være stikkontakter, og alt det elektriske materiel skal være i kapslingsklasse IP54. På grund af risikoen for at antænde støvblandinger skal fastmonterede belysningsarmaturer med udladningslamper (lysstofrør) og automatiske afbrydere (kontaktorer) være i eksplosionsbeskyttet udførelse. Overfladetemperaturen på elektrisk materiel må desuden ikke overstige 135˚ C uafhængigt af omgivelsestemperaturen.

Sprængstofrum af kategori II
Der må godt være stikkontakter i rum, der er klassificeret som kategori II, men stikkontakterne skal være med låg og være indrettet således, at stikpropper kun kan indsættes eller udtages i spændingsløs tilstand. Både stikkontakterne og det øvrige elektriske materiel skal mindst være i kapslingsklasse IP44.

Fælles for sprængstofrum af kategori I og kategori II
Hvis der anvendes TN-system (nulling), skal der anvendes TN-S system, og overstrømsbeskyttelsesudstyret skal anbringes foran ledninger i den faste installation. Transportable armaturer, håndlamper og lignende skal være i kapslingsklasse IP54-, henholdsvis IP44–udførelse og skal desuden være i eksplosionsbeskyttet udførelse.

I sprængstofrum skal der udføres potentialudligning, hvor der er risiko for gnistdannelser, fx hvor udsatte dele på brugsgenstande og tavler er anbragt meget tæt ved fremmede ledende dele (dvs. gennemgående bygningsdele, varme- og ventilationssystemer samt rørledninger, fx for vand og varme). Ledningsevnen skal mindst svare til 10 mm2 kobber og i øvrigt opfylde afsnit 6, 547.1.2 for supplerende udligningsforbindelser.

Brandventilation skal følge maskindirektivet

I større lagerhaller til fyrværkeri indrettes der ofte brandventilationsanlæg, så røg i tilfælde af brand kan blive ledt væk, og Brandvæsenets indsats derved blive lettet. Et sådant brandventilationsanlæg er omfattet af Maskindirektivet og reglerne i brandteknisk vejledning nr. 27.

Maskindirektivet

Åbningsmekanismer med tilhørende styretavler og brandtryk ved Brandvæsenets indsatsveje, er omfattet af maskindirektivet. Den europæiske standard EN 60204-1 maskinsikkerhed, elektriske materiel på maskiner kan bruges til at opfylde de grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav i maskindirektivet. For elektroniske styretavlers vedkommende vil DS/EN 50178 være anvendelig. Man skal være opmærksom på, at interne ledninger i maskinanlæg, herunder anlæg til brandventilation, skal være adskilt fra den almindelige bygningsinstallation, ved at de har hver sin fremføringsvej.

Brandteknisk vejledning nr. 27

Elektriske anlæg til brandventilation skal både tilsluttes den normale offentlige forsyning og en særlig sikret forsyning. Det står i Brandteknisk vejledning nr. 27, som er udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. En særlig sikret forsyning er en reserveforsyning, som kan tage over ved strømsvigt (batteridrift).
Anlægget skal tilsluttes en gruppe, der ikke anvendes til andre formål. Gruppen skal sikres mod afbrydelse, og ledninger skal normalt overalt være brandsikre ledninger efter IEC 60331. Hvis der er et automatisk brandalarmeringsanlæg, bør det anvendes til at aktivere det automatiske brandventilationssystem.