Ændringer til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Elektriske installationer

Få et overblik over de væsentlige ændringer i stærkstrømsbekendtgørelsen "Elektriske installationer", det nye afsnit 6

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


ARTIKEL FRA 2008:

Væsentlige ændringer

Stærkstrømsbekendtgørelsen "Elektriske installationer" Det nye afsnit 6,

I de gamle installationsbestemmelser indeholder del 7 alle "Bestemmelser for særlige installationer eller områder".

I afsnit 6 er de fordelt i del 7 og 8 således, at del 7 kun indeholder bestemmelser baseret på standarder eller harmoniseringsdokumenter udgivet af installationskomiteerne i IEC og CENELEC, mens del 8 indeholder bestemmelser, hvor IEC eller CENELEC's installationskomiteer ikke har udgivet standarder eller HDer, og som derfor er baseret på andre standarder eller tidligere danske bestemmelser.

Nogle få af de nuværende kapitler kan ikke genfindes som nye kapitler i afsnit 6. Det skyldes følgende:

Det nuværende kapitel 703 "Brandfarlige områder" er erstattet af bestemmelserne i 482.

Det nuværende kapitel 704 "Eksplosionsfarlige områder" er udeladt. Det er i mellemtiden blevet erstattet af to ret omfattende standarder, som der nu blot henvises til i 482.0, nemlig

  • EN 60079-14: Elektrisk materiel for eksplosionsfarlig gasatmosfære, Del 14: Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder (undtagen miner), og
  • EN 50281-1-2: Elektrisk materiel til brug, hvor der er brændbart støv, Del 1-2: Elektrisk materiel beskyttet ved kapslinger og ved begrænsning af overfladetemperaturen Valg, installation og vedligeholdelse.

Det nuværende kapitel 724 "Anlæg til elektrisk bedøvning af svin, får og geder" er udeladt som uaktuelt.

For at bringe kapitelnumrene i del 7 i overensstemmelse med IEC er der foretaget følgende nummerændringer:

Ændringer i kapitler

Nyt kapitel nr. Titel Eksisterende kapitel nr.
701 Områder med badekar eller bruser 705
702 Svømmebassiner og andre bassiner 706
703 Saunaer 707
704 Byggepladsinstallationer 711
705 Installationer i landbrug og gartneri og bygninger for husdyrhold 708
706 Snævre ledende rum 709
707 Jordforbindelser ved installation af databehandlingsudstyr 714
708 Campingpladser og campingvogne 712
709 Marinaer 713
713 Installationer i møbler 723
714 Lysinstallationer i det fri 722

Sammenhæng mellem del 8 og nuværende bestemmelser

Nyt kapitel nr. Titel Eksisterende kapitel nr.
801 Boliger 701
802 Områder, hvor installationen normalt er udsat for fugt eller vand 702
803 Kapslingsklasser (IP-kode) 512.3
804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje 716
805 Nødbelysning og varslingsanlæg 717
806 Sprængstofrum 715
807 Gulv- og loftvarmesystemer 718
808 Varmekabelanlæg 719
809 Elektrodegryder 720
810 Installation af nødafbrydere for neonanlæg Ny
811 Midlertidige installationer 710
812 Installation og anvendelse af materiel til lysbuesvejsning og lignende processer 721
813 Installationer i elektriske betjeningsrum 725
814 Installation af tavler 726
815 Installation af kanalskinnesystemer 727
816 Transportable, forbrændingsmotordrevne generatoranlæg 728

Andre væsentlige ændringer

Kap. 11 Gyldighedsområde

11.2 er udvidet, og den danske undtagelse vedr. telefoninstallationer m.v. er fjernet.

Kap. 21 Definitioner og ordforklaringer

Der er tilføjet en del definitioner, bl.a. om adskillelse, spændingsområder, transformere, SELV og PELV.

Kap. 35 Nødforsyning

Er nyt. Var i de nuværende bestemmelser medtaget som en del af 313.2.

411.1 Beskyttelse ved ekstra lav spænding: SELV og PELV

Der er en del ændringer. Bl.a. er der indført et nyt begreb "beskyttende adskillelse" (definition 213.20).

413.1.3.7 er ny.

413.1.5.7 er ny.

432.5 erstatter nuværende 433.3 og 434.4.

434.3.2 note1 En del af den nuværende danske forklaring er udeladt, da den må betragtes som lærebogsstof.

435.1 er ny

442 Beskyttelse af lavspændingsinstallationer mod fejl mellem højspændingsanlæg og jord

Er ny, men er ikke nødvendigvis en bestemmelse, installatører skal bruge til daglig. Den er mere henvendt til materielkomiteerne.

443 Beskyttelse mod atmosfæriske overspændinger og koblingsoverspændinger

Er helt ændret. Giver regler for hvordan overspændingsbeskyttelse skal udføres, hvis der er behov. Der er fortsat ikke generelt krav om overspændingsbeskyttelse her i landet jf. note 1 i 443.3.1.2

444 Beskyttelse mod elektromagnetisk interferens (EMI) (Elektromagnetiske forstyrrelser) i installationer 

Er ny

462 Adskillelse

Det tidligere danske særkrav i 462.1, om at der i boliger, butikker, kontorer, mindre værksteder o.l. skal installeres en gruppeafbryder i hver strømkreds, er fjernet. Det gælder også de tilsvarende bestemmelser i 537.2.4.

Kap. 47 Anvendelse af beskyttelsesmetoder

Kapitlet er totalt ændret.

De nuværende figurer er flyttet til bilag B.

Bestemmelser for FELV er af CENELEC flyttet fra 411.3 til 471.3, idet FELV kun kan betragtes som en beskyttelsesmetode, når en del ekstra krav er opfyldt.

Der er indført bestemmelser for overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse af parallelforbundne ledere, se 473.2.4 og bilag A til kap. 47.

Den nuværende 474 er erstattet af bestemmelserne i 482.1.13.

Kap. 48 Valg af beskyttelsesmetoder i relation til ydre forhold

Er nyt

481 Valg af beskyttelsesmetoder mod elektrisk stød i relation til ydre forhold

Indeholder bl.a. de afstandskrav, der tidligere var medtaget i kap. 725 Elektriske betjeningsrum.

482 Beskyttelse mod brand, hvor der er særlig risiko eller fare

Erstatter de tidligere bestemmelser i kap. 703 Brandfarlige områder.

515 Forhindring af gensidige skadelige påvirkninger

Er væsentlig udvidet, bl.a. med særlige krav til installation af materiel uden bagplade.

522.10 forekomst af dyr

Nye generelle krav som erstatter nuværende 522.9 Mulighed for gnaverangreb

523 Strømværdier

Heri er nu medtaget de komplette bestemmelser fra IEC. Der er dog samtidigt i bilag A til kap. 52 medtaget forenklede danske regler, som ligner de nuværende bestemmelser. NB!! 75 % reglen for samlet fremføring gælder kun, når man bruger bilag A (IEC´s tilsvarende værdi er 30 %)

528.1 er ændret væsentligt.

Bilag C til kapitel 52: Virkningen af harmoniske strømme i symmetrisk belastede trefasesystemer.

Er nyt. Angiver korrektionsfaktorer og beregningseksempler.

530 Almindeligt og fælles bestemmelser

Er væsentlig ændret i forhold til nuværende 531, som den erstatter.

533.3 Valg af udstyr til kortslutningsbeskyttelse af ledningssystemer

Den nuværende danske bestemmelse om, at udstyr til kortslutningsbeskyttelse af tavler skal vælges ud fra kortslutningsbrydeevnen under brug (Ics), er udeladt.

534 Udstyr til beskyttelse mod overspænding

Er totalt ændret.

539 Koordinering af forskelligt beskyttelsesudstyr

Bortset fra sidste tekstafsnit svarer indholdet til nuværende 536.

548 Jordingsanlæg og udligningsforbindelser for informationsteknologisk materiel

Er ny

551 Lavspændingsgeneratoranlæg

Gælder nu også systemer ved ekstra lav spænding.

Der er tilføjet nye bestemmelser som 551.3 , 551.4.2 og 551.4.4. Det har samtidigt medført ændret nummerering.

559 Belysningsarmaturer og lysinstallationer

Er ny

Kap. 61 Eftersyn og afprøvning før idriftsætning

I de nuværende bestemmelser er der i forbindelse med omfanget af eftersyn og afprøvning brugt ordet "bør". Det er nu erstattet med "skal".

612.6 om automatisk afbrydelse af forsyningen er væsentlig ændret

Nuværende 613 Reparation af materiel, er udeladt.

Der er tilføjet en del bilag med målemetoder.

Kap. 62 Drift og vedligeholdelse af installationer

Overført uændret fra nuværende, bortset fra at 623.2, der tillod elleverandøren at afbryde forsyningen, er udeladt.

Kap. 63 Arbejde på eller nær ved elektriske installationer

Er totalt ændret baseret på EN 50110-1.

Gælder nu for alt arbejde, både på tavler og installationer.

Kap. 701 Områder med badekar eller bruser

701.32 Område 3 omfatter nu også området over område 1 og 2, hvis loftshøjden er over 2,25 m.

701.55 I område 2 må nu også installeres ventilatorer og varmeapparater.

Kap. 702 Svømmebassiner og andre bassiner

Gælder svømmebassiner og andre bassiner, herunder springvand.

Kap. 704 Byggepladsinstallationer

Er bl.a. tilpasset standarden for byggepladstavler EN 60439-4 (SB afsnit 439-4).

Kap.705 Landbrug m.v.

705.413.1 De nuværende detaljerede bestemmelser for automatisk afbrydelse af forsyningen er erstattet af en henvisning til 481.3.1.1, men det medfører ingen tekniske ændringer.
705.422 Det nuværende danske særkrav om placering af fejlstrømsafbryderen er udeladt.
705.522.10 Det nuværende krav om armerede kabler er erstattet af en henvisning til de generelle krav i 522.10.

Kap. 708 Campingpladser og campingvogne

Campingvogne og biler med 12V jævnspænding er fjernet fra gyldighedsområdet.

Kap. 709 Marinaer

Er ny.

Kap. 711 Udstillinger, fremvisning eller optræden og stande

Er ny. Andre midlertidige installationer er omfattet af kap. 811.

Kap. 713 Møbler

De nuværende danske krav om fremføring af beskyttelsesleder (i 723.471.2) og om stikkontakter (i 723.53) er udeladt. De almindelige bestemmelser i del 4 og 5 gælder i stedet.

713.55 Der er indført krav til belysningsarmaturer m.v.

Kap. 714 Lysinstallationer i det fri

Er ny. De nuværende danske bestemmelser fra kap. 722 er indarbejdet i 714.6.

Kap. 715 Lysinstallationer for ekstra lav spænding

Er ny. Kan erstatte Elråds Meddelelse/Installationer nr. 2/99.

Kap. 801 Boliger

Den sidste note i nuværende 701.433A, som tillod brug af luftledningssikringer uden kontrol af effektiviteten, er udeladt. Deres effektivitet skal fremover eftervises som angivet i 432.4.

Der er indført krav om mindst 2 lysgrupper i en bolig (i 801.537.2.4) og om at stikkontakter i køkkener skal fordeles på mindst 2 lysgrupper (i 801.53).

Kap. 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Er ændret væsentligt. Bl.a. er det udvidet til også at gælde for butikker, undervisningslokaler m.v.

Kap. 805 Nødbelysning og varslingsanlæg

Er ændret væsentligt for tilpasning til forslag til internationale standarder.

Kap. 807 Gulv- og loftvarmesystemer

Er baseret på et CENELEC-forslag og væsentligt ændret i forhold til nuværende kapitel 718.

Kap. 810 Installation af nødafbrydere for neonanlæg

Er overført fra Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 9, idet bestemmelserne for neonanlæg udgår af afsnit 9.

Kap. 812 Installation og anvendelse af materiel til lysbuesvejsning og lignende processer

Er en opdatering af det nuværende kap. 721.

Kap. 814 Installation af tavler

Er en opdatering af det nuværende kap. 726 baseret på nye tavlebestemmelser.