Ændring af eksisterende installationer

Installationer skal være i overensstemmelse med de regler, der var gældende på udførelsestidspunktet samt de regler, der senere er indført i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 8 om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder. Meddelelse Elinstallationer nr. 21/09 giver mulighed for at mindre udvidelser kan foretages uden urimeligt store ændringer i den eksisterende installation.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


ARTIKEL FRA ELECTRA 2008, OPDATERET 2009:

Følg stærkstrømsbekendtgørelsen

Nye installationer, og hermed også udvidelser af eksisterende installationer, skal udføres efter bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, 6A, 6B og 6C. I den forbindelse betragtes et tilslutningssted, der flyttes blot nogle få centimeter som nyt. Hvis der ikke i forbindelse med installationsændringen sker ændring af rummets anvendelse eller beskaffenhed, skal den del af den eksisterende installation, som ikke ændres, blot opfylde de bestemmelser, der var gældende på udførelsestidspunktet samt stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 8.

Ved udvidelse af installationen i boliger fra før 1. april 1975 er der i afsnit 6, 801.471.2 givet en generel tilladelse til, at beskyttelseslederen kan udelades for den del af installationen, der anbringes inde i selve boligen. Denne lempelse gælder således ikke i fx garager, carporte, udhuse og i det fri.

I eksisterende installationer er der i Meddelelse, Elinstallationer nr. 21/09 desuden givet tilladelse til, at man kan installere et par tilslutningssteder uden, at der skal fremføres beskyttelsesleder. Det er dog en forudsætning, at der ikke er beskyttelsesleder i den eksisterende installation, og at udvidelsen forsynes gennem en HFI- eller HPFI-afbryder. Man skal endvidere være opmærksom på, at der kræves en virksom beskyttelsesleder, hvis der anvendes stikkontakter med jordkontakt, eller hvis der tilsluttes elektromedicinske apparater af klasse I. Beskyttelsesleder bør dog altid fremføres, hvor det er praktisk muligt.

Lysgrupper i en tilbygning

Hvis man udvider boligen med en tilbygning eller inddrager en tagetage, skal der være en lysgruppe for hver påbegyndt 50 m2 boligareal. Man kan vælge at fastlægge antallet af lysgrupper i tilbygningen ud fra tilbygningens areal eller ud fra det samlede boligareal. På samme måde skal antallet af stikkontakter opfylde kravene til de enkelte rum. Da der er tale om en ny installation, hvor der ikke tidligere har været bolig, skal der fremføres virksom beskyttelsesleder til de nye tilslutningssteder, og som beskyttelsesudstyr skal der anvendes HPFI-afbryder. Hvis der kun er krav om et par tilslutningssteder i tilbygningen, kan man anvende Meddelelse Elinstallationer 21/09. Hvis tilbygningen ikke indgår som en del af boligen, det kan for eksempel være en havestue eller en garage, er der ikke krav til antallet af lysgrupper og stikkontakter. Bliver der etableret mere end to tilslutningssteder, skal der fremføres virksom beskyttelsesleder.

Ny selvstændig bygning

Når der opføres en fritliggende bygning, for eksempel en garage, et værksted eller en staldbygning, skal installationen opfylde kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 6A, 6B og 6C for nye bygninger. Der skal etableres en hovedudligningsforbindelse i den nye bygning, og hvor det er krævet, skal der også etableres supplerende udligningsforbindelse. Hvis forsyningen til bygningen sker fra en eksisterende installation, og installationen i bygningen kun består af to tilslutningssteder, kan man dog anvende Meddelelse Elinstallationer 21/09 og udelade beskyttelseslederen.
Nye boliger i eksisterende bygning

Der indrettes ofte nye boliger på tidligere tørrelofter, eller der bygges en ekstra etage på beboelsesejendomme. Her er der tale om nye boliger, og installationen skal opfylde kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 6A, 6B og 6C. Der er imidlertid ikke tale om en ny bygning, og derfor skal der ikke etableres en hovedudligningsforbindelse. Men der skal etableres en hovedjordklemme i hver installation, og der skal fremføres en virksom beskyttelsesleder til alle tilslutningssteder.

Man skal være opmærksom på, at gruppe- og HPFI-afbrydere skal anbringes i den bolig, de hører til, selv om det ikke er tilfældet for de eksisterende boliger. Efter bestemmelserne for fælles adgangsveje skal trappelyset kunne tændes fra en trykkontakt inde i lejligheden. Trykkontakten kan dog udelades, hvis ejendommen er opført før 1. juli 1981.

Ændring af eksisterende installation

Når en eksisterende installation skal ændres eller udvides, bibeholder man normalt en del af den oprindelige installation. Det er derfor kun den del af installationen der ændres, der skal opfylde stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 6A, 6B og 6C. Den del af installationen, som ikke ændres, skal blot være i overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende på udførelsestidspunktet samt stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 8. Det er naturligvis tilladt at etablere en ekstra stikkontakt i et rum, uden at skulle opfylde kravet i kapitel 801 om antallet af stikkontakter.

I forbindelse med ændringer og udvidelser af installationer i boliger vil undtagelsen for boliger fra før 1. april 1975 og Meddelelse Elinstallationer nr. 21/09 om et par tilslutningssteder være nyttige at have i tankerne. I køkkener er der i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 801 krav om, at lysstikkontakterne skal fordeles på mindst to lysgrupper. Det gælder principielt også for nye stikkontakter, der etableres i et eksisterende køkken. Sikkerhedsstyrelsen tillader dog, at der installeres op til to nye stikkontakter i et eksisterende køkken, uden at stikkontakterne i køkkenet skal fordeles på to lysgrupper.
Hvis man ved renovering fjerner hele installationen i et lokale, skal den nye installation derimod udføres efter stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 6A, 6B og 6C. Det vil sige, at der for eksempel i køkkener skal etableres mindst tre disponible stikkontakter fordelt på mindst to lysgrupper.