Krav til belysning på offentlige områder og arbejdspladser

Med en ny standard, DS/EN 60364-7-718 Offentlige områder og arbejdspladser, erstatter funktionsbaserede krav de tidligere detailkrav til belysning på offentlige områder og arbejdspladser. Standarden slår fast, at der skal opretholdes et tilstrækkeligt belysningsniveau ud fra en risikovurdering af områderne, men der er ikke detaljerede krav til, hvordan det opnås.

Erstatter kapitel 804

Hele tankegangen i standarden er ny, og standarden er blevet væsentligt mindre i forhold til stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, kapitel 804. Dette skyldes, at mange af de tidligere krav i kapitel 804 er omfattet af de generelle krav i del 1-5 i DS/EN 60364-serien. Kravene til beskyttelse mod brand er fx beskrevet i 422 i DS/HD60364-4-42.

Funktionskrav

Kravene i standarden er udformet som funktionsbaserede krav. Det vil sige, at nu er det ikke længere myndighederne, som kommer med detaljerede krav til hvordan lyset skal tændes osv. Alt dette er væk.

I standarden tales der om, at der skal opretholdes et tilstrækkeligt belysningsniveau. Det defineres ud fra, hvilket område der er tale om og hvilke evakueringsforhold der er for området. Det har også betydning, hvor mange og hvilke personer der opholder sig i områderne. Alt dette skal tages med i risikovurderingen, når installationen skal planlægges.

Bygningsreglementet foreskriver, at belysningen skal udføres i overensstemmelse med DS/EN 12464-1 Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del : Indendørs arbejdspladser sammen med DS/EN 12464-1 DK NA– Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser sammen med DS/EN 12464-1 DK NA. 

Løsningsforslag

Nu skal du selv, evt. i samarbejde med rådgivere, komme med løsningsforslag til, hvordan funktionskravene kan opfyldes. Ud fra din faglige viden og kendskab til tekniske løsninger skal du komme med løsninger på, hvordan det tilstrækkelige belysningsniveau opnås og opretholdes i områderne, både ved normal drift og i en nødsituation. Du skal bl.a. være opmærksom på, hvor evt. afbrydere placeres og sikre, at en fejl ikke mørklægger hele området.

Når der i standarden tales om belysningskredse, så betyder det, at der ikke må være stikkontakter eller andet på disse dedikerede belysningskredse.

Iflg. § 384 i BR 18 (bygningsreglementet2018) skal der gennemføres en funktionsafprøvning af belysningsanlægget før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at belysningsanlægget overholder bygningsreglementets krav til belysningsstyrke, samt at dagslysstyring, bevægelsesmeldere og zoneopdeling fungerer efter hensigten.

Fælles adgangsveje

Ved reparation og servicering af eksisterende installationer i fælles adgangsveje kan du med fordel bruge de nye bestemmelser. De stiller ikke krav om fx trykkontakter inde i de enkelte lejligheder eller trykkontakter i trapperummet. Nu kan der bruges tekniske løsninger, fx sensorer, til at opretholde et tilstrækkeligt belysningsniveau.

Er adgangsvejen også en flugtvej, har der været krav om fordeling på to grupper siden 1. oktober 1978.

Nu afhænger det af området, om der er krav om to eller flere grupper. Efter det nye bestemmelser kan der være tale om to forskellige områder:

  • Områder med lav risiko
  • Andre områder

Bygningsejeren kan oplyse, hvilket område der i det aktuelle tilfælde er tale om.

22. januar 2019