Opladning af el-biler

Som følge af den teknologiske udvikling og den grønne omstilling, forventes det, at antallet af el-biler vil stige i de kommende år. Der er flere opladningsmåder (modes) og stiktyper, når en elbil skal oplades. Vejledningerne beskriver de mest almindelige opladningsmåder og krav til dimensionering og udførelse af installationen.

Om krav ved installation af ladestandere

Se videoen om forskellige muligheder for installation af ladestandere og hvor der kræves autorisation som elinstallatørvirksomhed. 

Mode-2-opladning i boliger

Opladning af el-biler i boliger kan foretages med et Mode-2-kabel, som tilsluttes en almindelig stikkontakt i boligen. Denne opladningsform kaldes ofte ”mormorladning,” da der ikke findes et dedikeret stik til opladning. Hvis en almindelig husholdnings-stikkontakt anvendes til opladning, bør installationen ikke belastes med mere end 6 A over længere tid.

De forskellige normer og standarder for danske husholdningsstikkontakter tager ikke højde for det belastningsmønster, som opladning af elektriske køretøjer og andre apparater med et lignende forbrugsmønster har.

Derfor anbefaler Sikkerhedsstyrelsen generelt at undgå daglig opladning via mode 2-ladekabler, når kablet tilsluttes almindelige boligstikkontakter og i stedet få etableret en vægmonteret ladeboks, som er sluttet direkte til den faste installation, og som har en højere ladestrøm. Alternativt kan opladning ske via mode 2-ladekabel med en industristikprop, som er egnet til længerevarende høje belastninger.

Længerevarende belastning

Hvis det forventes, at stikkontakten til opladning belastes med over 6 A i mere end 2 timer, skal stikkontakten være beregnet til længerevarende høj belastning. Der bør installeres en separat gruppe, da en gruppe, der er beregnet til brugsgenstande med lavt energiforbrug over tid, ikke kan anvendes ifølge § 56, stk. 4 i installationsbekendtgørelsen.

Dedikeret stikkontakt

Hvis der installeres en dedikeret stikkontakt til opladning af el-biler, skal stikkontakten have sin egen RCD, RCD’en skal mindst være type A med en mærkeudløsestrøm, som ikke overstiger 30 mA.  RCD’en skal fungere i forhold til de reststrømme, der kan forekomme.

Der kan typisk anvendes stikkontakter efter DS 60884-2-D1 eller EN 60309-1/-2.

Ifølge standarden HD 60364-7-722 er flytbare stikkontakter ikke tilladte, hvilket betyder, at der ikke må anvendes forlængerledninger mellem el-bilen og den stikkontakt, hvor der oplades fra. 

Dimensionering af kabel til ladestander

Ladestandere og kanalskinner

Installation af ladestandere i en offentlig parkeringskælder kan udføres med kanalskinner og forberedes til opsætning af et stort antal 22 kW ladestandere. Det er en fleksibel installation, der kan udvides i takt med, at flere elbiler kommer til.

Ved dimensionering skal der efter standarden DS/HD 60364-7-722 regnes med en samtidighedsfaktor på 1 – altså at alle ladestandere kan køre med fuld effekt samtidigt – medmindre man udfører installationen med belastningsstyring (load sharing). Det kan fx være nødvendigt, hvis forsyningsselskabet ikke kan levere tilstrækkelig effekt, eller af hensyn til økonomien i installationen.

Ladestander i eksisterende installation

NB! Ny udgave af videovejledningen er offentliggjort 12. september 2022.

Dobbeltisoleret ladestander med RCD

Valg af RCD til AC-ladestik

Alle AC-tilslutningspunkter og stikkontakter i installationen skal fejlbeskyttes, og ladestanderens AC-stik er ingen undtagelse.

Kapitel 722 i DS/EN 60364-serien beskriver, hvilken type RCD du skal anvende. Som udgangspunkt kan du anvende en RCD type B, som er i stand til at håndtere rene DC-reststrømme. Så hvis ladestanderen ikke har en indbygget blokering mod DC-reststrømme, er en RCD type B et oplagt valg.

Hvis ladestanderen har en indbygget blokering, som begrænser DC-reststrømme til 6 mA, kan man anvende den type RCD, som fabrikanten af ladestanderen foreskriver. Typisk vil det være en type A (tidligere kendt som HPFI-afbryder) eller den nyere RCD type F.

RCD-test af ladeboks

Når du installerer en ladeboks, skal der laves en verifikation af installationen. Se i videoen, hvordan du kan gøre det.

Ladestanderbekendtgørelsen

Ladestanderbekendtgørelsen (nr. 181 af 05/03/2020) fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen stiller bl.a. krav om etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt bekendtgørelsen med hjemmel i byggeloven.

På Bygningsreglementet.dk er der en vejledning om ladestandere i forbindelse med bygninger.

I bekendtgørelse nr. 57 er beskrevet følgende typer af ladestandere:

  • Normal ladestander: En ladestander, der kan overføre en effekt på højst 22 kW, bortset fra anordninger med en effekt på højst 3,7 kW, som installeres i private hjem, eller hvis primære formål ikke er at genoplade el-biler, og som ikke er tilgængelige for offentligheden. En normal ladestander skal mindst være udstyret med stikkontakter eller Type-2-stikforbindelser til køretøjer som beskrevet i standarden EN 62196-2:2017.
     
  • Højeffektladestander: En ladestander, der gør det muligt at overføre effekt på mere end 22 kW, bortset fra anordninger, som installeres i private hjem, eller hvis primære formål ikke er at genoplade el-biler, og som ikke er tilgængelige for offentligheden. Højeffekts-vekselladestandere skal mindst være udstyret med stikkontakter eller Type 2-stikforbindelser til køretøjer som beskrevet i standarden EN 62196-2:2017. Hvis der anvendes jævnstrøm, skal højeffekts-jævnstrømsladestandere mindst være udstyret med stikforbindelser til det kombinerede opladningssystem ”Combo 2”, som er beskrevet i standarden EN 62196-3.

EU’s direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer

Direktivet er implementeret i Danmark ved lov om infrastruktur for alternative drivmidler (lov nr. 1537 af 19/12/2017) herunder bekendtgørelsen om tekniske specifikationer (bekendtgørelse nr. 57 af 25/01/2018) udstedt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

27. august 2020.
Opdateret 13. juni 2023

Om vejledningen

  • Vejledningen er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne