Roller og ansvar ved elektriske anlæg

Her får du en oversigt over de forskellige funktionsroller ved drift af elektriske anlæg, og hvilke ansvarsområder rollerne har.

Krav om driftsansvarlig virksomhed

Med den nye bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg er der indført nyt krav om en driftsansvarlig virksomhed. Det betyder konkret, at det nu er virksomheden, som bærer strafansvaret i modsætning til tidligere, hvor det var driftslederen, der personligt var forpligtet og bar strafansvaret.

Det er ejeren af det elektriske anlæg, der er ansvarlig for, at driften af et elektrisk anlæg foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Oversigt over roller

De funktionsroller, som kræves i bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg, skal følges i Danmark og kan ikke fraviges.

Herunder kan du se en oversigt over funktionsrollerne, der er krævet i bekendtgørelsen.

Spørgsmål og svar

Hvem gør hvad ved arbejde på elektriske anlæg?

Arbejdslederen beskriver arbejdsopgaven - hvad, hvordan og hvor skal arbejdet foregå, hvad skal gøres spændingsløst og hvordan skal det gøres spændingsløst.

Holdlederen er den, der udfører opgaven, som arbejdslederen har beskrevet, samt har kommunikationen med kontrolrummet.

Koblingslederen er den, der styrer koblinger i nettet og har ansvaret for nettets koblings- og driftstilstand.

Hænger en arbejdsprocedure sammen med en driftsprocedure?

Ja, de hænger sammen – man kan ikke have en arbejdsprocedure uden en driftsprocedure.

Kan en arbejdsprocedure være en del af en driftsprocedure?

Ja, f.eks. ved arbejde på elektriske anlæg, hvor der skal kobles eller jordsluttes.

Ansvar som ejer af det elektriske anlæg

Som ejer af et elektrisk anlæg er du forpligtet til at sikre, at den driftsansvarlige virksomhed kan drive det elektriske anlæg sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Det betyder i praksis, at den driftsansvarlige virksomhed skal have de nødvendige beføjelser, så den kan varetage sine opgaver og leve op til kravene, som gælder for drift af det elektriske anlæg.

Det er et krav i bekendtgørelsen som sikkerhed for drift af elektriske anlæg, at du som ejer af et anlæg kan dokumentere, at den driftsansvarlige virksomhed har de nødvendige beføjelser.

Som ejer af anlægget er det også dit ansvar at sørge for, at den driftsansvarlige virksomhed til enhver tid har en godkendt driftsansvarlig person ansat. 

Ansvar som driftsansvarlig virksomhed

Den driftsansvarlige virksomhed kan enten være ejeren af anlægget eller en virksomhed, som ejeren har indgået en aftale med. Den driftsansvarlige virksomhed identificeres ved CVR-nummer.

Det er den driftsansvarlige virksomhed, som har ansvaret for den daglige drift af det elektriske anlæg. I samarbejde med den driftsansvarlige person skal den driftsansvarlige virksomhed sørge for, at virksomheden:

 • har de nødvendige faglige kompetencer, der sikrer, at den kan løse opgaverne og dække ansvarsområdet.
 • udpeger de nødvendige personer til de forskellige funktioner: koblingsleder, koblingsperson, arbejdsleder og holdleder.
 • sikrer, at de udpegede personer har den rette uddannelse og de rette kurser, fx førstehjælp.
 • sikrer, at værktøj og udrustning er i orden, og at alle er instrueret korrekt i forhold til de opgaver, som skal løses.

Den driftsansvarlige virksomhed skal have en procedure for, hvordan opgaver bliver varetaget, når den driftsansvarlige person ikke er til stede, fx ved ferie. En metode kunne være, at opgaver, der løses af den driftsansvarlige person, ikke løses, når denne er fraværende.

Derudover er der i DS/EN 50110-1:2013, pkt. 4.3 mulighed for, at den driftsansvarlige person kan uddelegere dele af sit ansvar.

Ansvar som driftsansvarlig person

Det er den driftsansvarlige person, der til dagligt varetager den driftsansvarlige virksomheds faglige ansvar.

Er du den driftsansvarlige person, er det dig, som har den faglighed, de kompetencer og det kendskab til elektriske anlæg, der er nødvendige for, at elektriske anlæg kan drives sikkert.

Det er den driftsansvarlige virksomhed, som skal sørge for, at du som driftsansvarlig person har de nødvendige beføjelser og resurser til rådighed.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem den driftsansvarlige person og den driftsansvarlige virksomhed om driften af det elektriske anlæg, må du som driftsansvarlig person gøre virksomheden opmærksom på problemet og henvise til de krav, der er til driften af et elektrisk anlæg.

Det er til enhver tid den driftsansvarlige virksomhed, der står på mål for, at et elektrisk anlæg drives sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Den driftsansvarlige persons opgaver

Følgende opgaver må kun varetages af den driftsansvarlige person:

 • Indgå aftaler med entreprenører om udførelse af drifts- og arbejdsprocedurer som en del af driften
 • Indgå sammenkoblingsaftaler
 • Give særlige tilladelser til autoriserede elinstallatørvirksomheder

Entreprenøraftaler

I bekendtgørelsen om drift af elektriske anlæg er der krav om, at den entreprenør, der bliver indgået en aftale med om udførelse af procedurer som en del af driften af det elektriske anlæg, har en driftsansvarlig person ansat.

Entreprenøren kan desuden udbyde procedurer, der er omfattet af aftalen i underentreprise, men ansvaret for procedurerne forbliver altid hos entreprenøren.

Udpegning af roller

Som driftsansvarlig person er det dig, der skal udpege følgende roller:

 • Arbejdsleder
 • Holdleder
 • Koblingsleder
 • Koblingsperson

Du kan dog overdrage ansvaret for udpegningen af de nævnte roller.

Arbejdsleder
Arbejdslederen er sagkyndig og skal før ethvert arbejde i anlægget bliver startet op, planlægge arbejdsproceduren og foretage en risikovurdering.

Arbejdsprocedurer for højspændingsanlæg må kun iværksættes af arbejdslederen. Han skal sikre, at de personer, der skal udføre arbejdet, har fået tilstrækkelig instruktion i arbejdets omfang og afgrænsning.

Arbejdslederen skal også sørge for at føre tilsyn i nødvendigt omfang under arbejdets udførsel.

Holdleder
Holdlederen er sagkyndig og kan lede og føre tilsyn på et arbejdssted. Holdlederen kan udpege en sikkerhedsperson for at sikre sig, at forudbestemte sikkerhedsafstande ikke bliver overskredet, imens arbejdet bliver udført.

Arbejdshold
Et arbejdshold består af to eller flere personer, herunder holdlederen, som i fællesskab udfører en arbejdsprocedure på et arbejdssted.

Sikkerhedsperson
En sagkyndig person på et arbejdshold, der bliver udpeget af holdlederen til at føre særligt tilsyn med, at sikkerhedsafstanden bliver overholdt.

Koblingsleder
Koblingslederen er sagkyndig og skal styre højspændingsanlæggets koblings- og driftstilstand, herunder lede koblinger ved arbejde på eller i nærheden af højspændingsanlæg.

Koblinger i højspændingsanlæg skal udføres i samarbejde mellem en koblingsleder og en koblingsperson.

Koblingsperson
Koblingspersonen er sagkyndig og udfører koblinger i højspændingsanlægget i samarbejde med og på foranledning af koblingslederen.

Om vejledningen

 • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem Dansk Energi og Sikkerhedsstyrelsen.

15. februar 2021