Spørgsmål og svar om solceller

Flere og flere bruger grøn energi som en del af deres energikilde og får for eksempel installeret solceller. Vi har samlet en række spørgsmål og svar om solcellesystemer.

Spørgsmål og svar om solceller

Er beskyttelse mod indirekte berøring af brugsgenstande i husets installation sikret, såfremt der foran installationen er monteret en RCD af type A, og der til beskyttelse af solcelleinverteren er monteret en RCD type B?

Ja, brugsgenstande i husets installation vil være beskyttet i henhold til kravene i installationsbekendtgørelsen.  HD 60364-7-712 er en europæiske standard, hvor det er udgangspunktet, at eventuelle d.c.-strømme vil søge mod transformerne i distributionsnettet. Installationens RCD af type A vil således ikke blive påvirket af strømme med et d.c.-indhold.

Er der krav om en driftsansvarlig virksomhed ved større solcelleanlæg?

Der er et krav, at der er en driftsansvarlig virksomhed, hvis solcelleanlægget udgør et elforsyningsanlæg med en nominel spænding over 1500 V jævnspænding eller 1000 V vekselspænding, ifølge bestemmelserne i driftsbekendtgørelsen (nr. 1608 af 230/12/2017).

Er det tilladt at tilslutte et solcelleanlæg til en tilfældig gruppestrømkreds?

Nej, som udgangspunkt skal solcelleanlægget tilsluttes på forsyningssiden af det beskyttelsesudstyr, der beskytter grupperne i installationen. Det fremgår af HD 60364-5-511 punkt 551.7.2

Det fremgår også af 551.7.2, at et solcelleanlæg ikke må forbindes til en gruppe ved hjælp af en stikprop og stikkontakt. 

Fejlstrømsafbryder i landbrug - hvordan beskyttes der mod brand?

I landbrug skal alle strømkredse beskyttes med en RCD. Der skal derfor installeres en fejlstrømsafbryder med en udløsestrøm på højst 300 mA, i henhold til HD 60364-7-705 punkt 705.411.1 og 705.422.7 

I forbindelse med installation af solcelleanlæg skal det kontrolleres, at installationen er beskyttet i alle tilfælde, for eksempel ved at der også anvendes en RCD ved solcelleinverteren.

Gnaverangreb og solceller – skal jævnstrømsledningerne beskyttes mod gnavere?

Ja, hvor der erfaringsmæssigt kan forekomme gnavere, skal kabler beskyttes ifølge HD 60364-5-52 punkt 522.10. Kravet gælder også for jævnstrømskabler, der er installeret efter HD 60364-serien.

Kabler kan beskyttes for eksempel ved placering, mekanisk beskyttelse eller kablets egne egenskaber.

Hvilken type RCD (fejlstrømsafbryder) skal jeg vælge til beskyttelse af solcelleinverteren?

I standarden HD 60364-7-712, punkt 712.530.3.101 fremgår det, at hvis der anvendes en RCD til beskyttelse, skal der anvendes en RCD type B i henhold til EN 62423 eller EN 60947-2.

RCD’en skal beskytte a.c.-kredsen fra gruppeafbryderen og frem til og med inverteren. 

Standarden stiller ikke krav om en RCD type B i følgende tilfælde, men du skal sikre dig, at den valgte RCD kan udkoble på de fejlstrømme, som vil kunne forekomme i tilfælde af en fejl:

  • Inverteren giver mindst enkel adskillelse mellem a.c.siden og d.c.- siden
  • Der er enkel adskillelse mellem inverteren og RCD’en ved hjælp af en transformer med adskilte viklinger
  • Producenten har angivet, at inverteren ikke kræver en RCD af type B.

Hvis der anvendes en RCD til beskyttelse, skal den som udgangspunkt være af typen B.

Såfremt fabrikanten af inverteren klart dokumenterer, at inverteren ikke kræver en RCD af type B, fordi inverteren ved sin konstruktion er sikret imod at levere fejlstrømme med et jævnstrømsindhold over 6 mA, kan installatøren vælge en RCD for eksempel af typen A.

Nogle anlæg genererer lækstrømme på mere end 30 mA. Derfor vil det i mange tilfælde, af driftstekniske årsager, være nødvendigt at installere en RCD type B med en udløsestrøm større end 30 mA. I dette tilfælde skal installatøren være særligt opmærksom på, at jordovergangsmodstanden udføres i overensstemmelse med HD 60364-4-41, punkt 41+1.5.3  (RA x IΔn ≤ 50V).

Kan et solcelleanlæg tilsluttes i en undertavle?

Ja, der er ikke noget, der hindrer, at et solcelleanlæg tilsluttes i en undertavle.

Vær dog opmærksom på de særlige forhold, der gør sig gældende for et solcelleanlæg, samt eventuelle særlige forhold omkring undertavlen.

Skal solcelleinverteren være tilgængelig?

Invertere skal være tilgængelige i henhold til reglerne i installationsbekendtgørelsens § 23, hvor det fremgår, at elektrisk materiel skal være anbragt, så betjening, eftersyn, servicering, vedligeholdelse og adgang til forbindelserne kan foregå så let som muligt.

Yderligere fremgår det af HD 60364-7-712 punkt 712.513.101, at installationen skal foretages, så  vedligeholdelse kan ske sikkert.

Skal tavlen mærkes med, at der kan forekomme spænding fra flere sider?

Ja, ifølge installationsbekendtgørelsen skal der opsættes passende advarselsmærkning, hvor det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager.

Yderligere stiller standarden HD 60364-7-712 punkt 712.514.101 krav om, at der skal opsættes et skilt, som viser, at der er tilsluttet et solcelleanlæg (PV, photovoltage). Skiltet er vist i punkt 712.514.101 i standarden.