Spørgsmål og svar om installationer

Her kan du få svar på generelle spørgsmål om installationer.

Spørgsmål og svar om installationer

Her kan du læse nogle af de svar, som vi ofte får om elinstallationer.

Er "nulling" tilladt i eksisterende ældre installationer?

Ja, ved eksisterende installationer, hvor der i sin tid er givet nullingstilladelse, og hvor det ved installationens udførelse var tilladt at foretage tilslutning af beskyttelsesledere til nulledere med ledertværsnit på mindst 6 mm2, kan der fortsat ved eventuelle udvidelser udføres beskyttelse ved nulling, selv om nullederens tværsnit kun er 6 mm2.

Er der krav om fremføring af beskyttelsesleder i forbindelse med udvidelse af ældre installationer?

Hvis der ikke er beskyttelsesleder i den eksisterende installation, hvor der udvides fra, er det ifølge § 63 i installationsbekendtgørelsen tilladt at udvide den eksisterende installation med højest to tilslutningssteder, forsat at de nye tilslutningssteder er beskyttet af en RCD 30 mA.

Hvilke regler gælder for vedligeholdelse af elektrisk drevet håndværktøj?

I den nye installationsbekendtgørelse er noten i 621.2 i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 om periodisk eftersyn af håndværktøjer ikke videreført. Noten er derimod erstattet af de generelle krav til vedligeholdelse i elsikkerhedsloven samt et krav i installationsbekendtgørelsen til elektrisk materiel, der anvendes erhvervsmæssigt. 

Ifølge elsikkerhedslovens § 10 er ejeren ansvarlig for, at elinstallationen overholder sikkerhedskravene. En elinstallation omfatter også tilsluttet elektrisk materiel (for eksempel håndværktøj), det står i § 2, stk. 2 i elsikkerhedsloven.

Ud over dette generelle krav indeholder den nye installationsbekendtgørelsen som nævnt også et krav vedrørende elektrisk materiel, der anvendes erhvervsmæssigt. En virksomhed er således ansvarlig for, at værktøj, der anvendes erhvervsmæssigt, er vedligeholdt. Det fremgår af § 80 i installationsbekendtgørelsen.

Uanset om man vælger at følge de nye eller gamle regler (det er muligt indtil 1. juli 2019), er det vigtigt at være opmærksom på, at Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler (BEK nr. 1109 af 15/12/1992) fortsat er gældende. Det betyder, at der fortsat er krav om regelmæssigt eftersyn af elektrisk håndværktøj efter fabrikantens anvisning.

Du kan finde vejledning om eftersyn og vedligeholdelse af elektrisk håndværktøj i følgende to branchevejledninger fra BFA Industri og BFA Bygge & Anlæg:

Link til Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer

Link til Elektrisk håndværktøj

Hvilke stikkontakttyper må anvendes i Danmark ?

Som udgangspunkt tillades de viste tre stikkontaktsystemer i Danmark. Det er et krav i materielbekendtgørelsen, at stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug og lignende skal opfylde den gældende udgave af standarden DS 60884-2-D1. Standarden indeholder konstruktionskrav til de stikkontakttyper, som kan anvendes i Danmark. Det betyder blandt andet, at stikkontakter i IP X0 (normaltæt) udførelse skal være forsynet med lukkere (pillesikring).

EL_tre_forksellige_stikkontakter_med_jord_051018
Kan en eksisterende gruppetavle flyttes og genanvendes på et nyt sted?

Ifølge installationsbekendtgørelsens § 68 skal en eksisterende tavle, der flyttes, leve op til krav og bestemmelser, der gælder på flytningstidspunktet. Det betyder i praksis, at tavlen skal overholde tavlestandardserien DS/EN 61439.

Må der være stikkontakter tilsluttet en opdelt lysinstallation i for eksempel et forsamlingslokale?

Hvis standarden HD 60364-7-718 følges, skal der ud fra en risikovurdering anvendes én eller flere grupper til almindelig belysning med belysningsarmaturer. Det betyder i praksis, at grupperne kun må anvendes til belysning. Yderligere er der krav om, at hver RCD ikke må beskytte mere end én gruppe.

Må der være to grupper i samme kabel?

Ifølge standarden HD 60364-5-52:2011, 521.7 er det tilladt at fremføre flere strømkredse (grupper) i samme kabel, hvis alle ledere er isolerede for den højeste forekommende spænding.

Må man i gamle installationer udskifte 10A-sikringerne med de nye 13A-sikringer, som ofte bruges i de nye installationer?

Ja, hvis det kan verificeres, at lederne i den gamle installation er korrekt overstrømsbeskyttet med en 13 A-sikring.

Skal der ved renovering af en bolig, der er opført før 1. april 1975, fremføres beskyttelsesleder til alle tilslutningssteder?

Ja, ifølge installationsbekendtgørelsens § 47 er det nødvendigt at fremføre virksom beskyttelsesleder til nye tilslutningssteder. Det er en skærpelse i forhold til stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6. En lempelse i afsnit 6, 801.471.2 tillader, at man udelader beskyttelsesleder i boliger med HPFI-beskyttelse, hvis boligen er opført før 1. april 1975, men denne lempelse er ikke videreført i den nye installationsbekendtgørelse. Der kan dog ifølge § 63 etableres to nye tilslutningssteder uden virksom beskyttelsesleder, forsat at de nye tilslutningssteder er beskyttet af en RCD 30 mA.

Skal automatsikringer i tavler være mærket med størst tilladte mærkestrøm ligesom gruppeafbrydere med smeltesikringer?

Ja, ifølge installationsbekendtgørelsens § 31 skal der ved enhver overstrømsbeskyttelse findes en holdbar mærkning, der angiver en sikrings største tilladte mærkestrøm. Mærkningen ved automatsikringer gælder for den efterfølgende installation, hvor der kan være reduceret strømværdi på grund af for eksempel sideløb, omgivelsestemperatur eller spændingsfald.