Ændringer til Stærkstrømsbekendtgørelsen

Sikkerhedsstyrelsen har udgivet en række ændringsbekendtgørelser til de eksisterende afsnit 8, 6 og 6A i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Her finder du en kort gennemgang af de nye bekendtgørelser. Ændringsbekendtgørelserne indeholder ændringer af eller tilføjelser til den oprindelige tekst, og skal derfor læses sammen med disse afsnit.

Afsnit 8 fra 2006

Artikel fra 2008:

I efteråret 2006 udsendte Sikkerhedsstyrelsen et nyt afsnit 8 i Stærkstrømsbekendtgørelsen, der med nogle undtagelser indførte krav om, at stikkontakter inden 1. juli 2008 skulle være omfattet af beskyttelse med HFI- eller HPFI afbryder. Kravet omfattede stikkontakter i henhold til afsnit 107-2-D1 (boligstikkontakter) med mærkestrøm til og med 16 A og andre tilslutningssteder (andre stikkontakter, dåser m.v.) i faste installationer med overstrømsbeskyttelse op til og med 20 A. Kravet gjaldt for alle eksisterende ældre installationer, og blev indført af to grunde:

1. Indførelsen af pindjordsstikkontakten åbner op for anvendelsen af forlængerled og flerstikdåser med pindjordskontakter, hvor man ikke kan være sikker på, om beskyttelseslederen i fx TN-systemer (nulling) har forbindelse til de tilsluttede klasse I apparater.

2. Kravene til krybe- og luftafstanden i standarderne for brugsgenstande blevet halveret, hvilket gør, at der fremover vil komme brugsgenstande og apparater på markedet, hvor fabrikanten har forudsat, at der er beskyttelse i installationen.

Det har imidlertid vist sig, at omfanget af installationer uden HFI- eller HPFI-afbrydere kan være større, end Sikkerhedsstyrelsen vurderede ud fra de undersøgelser, der var lavet. Styrelsen har derfor foretaget en vurdering af den risiko, som er til stede i de eksisterende installationer og nedprioritere de områder, som har den mindste risiko. Her følger en gennemgang af områderne.

Eksisterende boliginstallationer

I eksisterende boliginstallationer (lejligheder, helårshuse, fritidshuse, hotellejligheder, hotelværelser, værelser på plejehjem, kollegieværelser o.l.) har Sikkerhedsstyrelsen vurderet, at det er nødvendigt at fastholde tidsfristen 1. juli 2008, da det her er lægfolk, som tilslutter brugsgenstande og apparater.

Andre installationer

I andre installationer end boliginstallationer (kontorer, institutioner og skoler, landbrug og gartneri, fabrikker, hoteller og restauranter, handel og service, håndværk og industri, fælles installationer i eller ved etageejendomme, hoteller, plejehjem og kollegier) er der normalt en arbejdsgiver eller en "erhvervsmæssig" ejer, som er ansvarlig for installationen og de tilsluttede apparater. Sikkerhedsstyrelsen forventer, at denne arbejdsgiver eller ejer sørger for, at der er den nødvendige beskyttelse af apparater og brugsgenstande og har derfor vurderet det sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at kravet om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i disse installationer kan udskydes til 1. juli 2010.

Belysningsanlæg

Sikkerhedsstyrelsen har endelig valgt at fritage eksisterende belysningsanlæg på offentligt tilgængelige områder fra kravet om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder. Det er sket ud fra en vurdering af, at de eksisterende belysningsarmaturer ikke bliver farligere, når de vedligeholdes fornuftigt. Styrelsen har derfor indført krav i ændringsbekendtgørelsen til afsnit 8, som skal følges ved reparation og vedligeholdelse af de eksisterende belysningsanlæg.

Ændring af afsnit 6

Indførelsen af pindjordsstikkontakter har betydet nogle ændringer i afsnit 6. Ændringerne er indført i en bekendtgørelse afsnit 6C, og indeholder særlige krav til brug af stikpropper og stikkontakter i installationer. Da det nu er tilladt at anvende to forskellige stikkontaktsystemer i installationen, er der indført et krav om, at der skal bruges en stikprop med samme jordkontaktsystem som stikkontakten for at sikre, at jorden fra stikkontakten bliver overført til klasse I apparater. Som noget nyt, er det blevet tilladt at anvende adaptere som sikrer, at jordforbindelsen overføres fra det ene system til det andet.

Krav til pindjordsstikkontakter

Ved valg af systemet med pindjordsstikkontakter ønsker Sikkerhedsstyrelsen at indføre et system, som sikrer at klasse I brugsgenstande, der tilsluttes stikkontakterne, altid bliver beskyttet mod indirekte berøring. Der er derfor indført krav om, at stikkontakter med pindjord altid skal være omfattet af beskyttelse med HPFI-afbryder og med en virksom beskyttelsesleder tilsluttet jordkontakten eller være omfattet af beskyttelse ved sekundær strømkreds.
Man skal derfor være opmærksom på, at undtagelserne i afsnit 6B om beskyttelse med andet beskyttelsesudstyr for stikkontakter for enkelte brugsgenstande ikke kan bruges for stikkontakter med pindjord. De skal altid være beskyttet med HPFI-afbryder. Der skal også altid fremføres en virksom beskyttelsesleder til jordkontakten i pindjordsstikkontakter - også i boliger fra før 1. april 1975 og ved udvidelser i eksisterende installationer.
Stikkontakter med pindjord vil ikke komme som EDB- eller hospitalsstikkontakter, så til disse formål skal man anvende de traditionelle stikkontakter med jordbøsning.

Den foransiddende sikring

Det har hidtil været tilladt at have en 20 A forsikring foran stikkontakter. Da styrelsen forventer, at det engang i fremtiden vil blive tilladt at have enfasede apparater med et strømforbrug på 16 A, er der risiko for, at det medfører overbelastning af 10 A eller 13 A stikkontakter. Der er derfor indført sammenhængende værdier for stikkontakten og den foransiddende sikring samtidig med, at der er åbnet for muligheden af at producere stikkontakter med en mærkestrøm på 16 A. Denne ændring betyder, at man skal vælge en stikkontakt med den rigtige mærkestrøm, hvis man vil installere stikkontakten på fx en komfurgruppe. For andre stikkontakter end pindjordsstikkontakter kan man dog anvende de tidligere værdier indtil 1. juli 2010.

Hospitalsstikkontakter

Der er indført et nyt kapitel 717 med regler for anvendelse af hospitalsstikkontakter og stikpropper. Det har tidligere kun fremgået af konstruktionsbestemmelserne, at de særlige hospitalsstikkontakter med spærring for almindelige stikpropper kun må bruges på hospitaler og lignende områder, og kun hvor særligt hospitalsudstyr forsynet med hospitalsstikpropper skal tilsluttes.
Da en hospitalsstikprop ved brug i en almindelig stikkontakt kan medføre farlig opvarmning på grund af manglende kontakttryk i stikkontakten, må den kun anvendes i hospitalsstikkontakter.

Ændring af afsnit 6A

I afsnit 6A er kapitel 710 Medicinske områder udgået som en del af stærkstrømsbekendtgørelsen.
Kapitel 710 er en oversættelse af den internationale standard IEC 60364-7-710, og har fremover status som en standard, der frivilligt kan anvendes for installationer i medicinske områder.
Alternativt kan de elektriske installationer i medicinske områder udføres efter de almindelige bestemmelser i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 og 6B. Ved valg og installation af materiel samt valg af beskyttelsesmetoder skal man tage hensyn til de særlige risici, der kan være for patienter og medicinsk personale ved brug af elektrisk udstyr i medicinske områder.