Hvordan søger jeg om lov til at bruge professionelt fyrværkeri?

Her kan du læse Sikkerhedsstyrelsens vejledning om, hvordan du søger om at måtte bruge professionelt fyrværkeri, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

Bekendtgørelser

Reglerne om anvendelse af fyrværkeri finder du i bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Reglerne om godkendelse som festfyrværker kan du finde i bekendtgørelse nr. 482 af 18. maj 2017.

Brug af professionelt fyrværkeri kræver tilladelse fra den kommune, hvor fyrværkeriet skal anvendes.

Du skal søge om tilladelse senest 14 dage før arrangementet, og din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn og bevis‐nummer på den eller de festfyrværkere, der skal deltage i arrangementet.
 • Anledningen til fyrværkeriet.
 • Hvor og hvornår du ønsker at anvende fyrværkeriet.
 • Hvilke artikler du ønsker at anvende.
 • Beskrivelse af, hvordan du sikrer, at anvendelsesreglerne og afstandskravene overholdes. (Vedlæg gerne en skitse over afskydningsområdet).

Der skal som udgangspunkt en tilladelse til ved hvert enkelt arrangement, hvor der skal affyres fyrværkeri.

Kommunen kan stille sikkerhedsmæssige og ordensmæssige vilkår for anvendelsen.

Hvis du udelukkende skal affyre konsumfyrværkeri i perioden fra 27. december til og med 1. januar, behøver du ikke søge om tilladelse hos kommunen. Men som fest- eller scenefyrværker skal du stadig anmelde til kommunen, at afskydningen skal foregå.

Pligt til at føre optegnelser

Når du som fyrværker bruger professionelt fyrværkeri, skal du føre optegnelser over, hvor meget fyrværkeri du har købt og brugt. Du skal også føre optegnelser over de enkelte arrangementer med angivelse af tid og sted. Regler herom kan du se i bekendtgørelse 1424.

Regler for anvendelse – generelt

Når du anvender fyrværkeri, skal du minimere risikoen for skader på personer og værdier, og du skal minimere generne for det omgivende miljø.

Lovgivningen indeholder en række detaljerede sikkerhedskrav for at sikre dette.

Anvendelse af festfyrværkeri

 • Anvendelse skal ske på et afskydningsområde, der er effektivt afspærret fra publikum.
 • Du skal afpasse mængden og størrelsen af det benyttede fyrværkeri til de givne forhold på pladsen, hvor fyrværkeriet skal anvendes.
 • Afskydningsramper til raketter, opskydningsrør til luftbomber, stel til fontæner og lignende skal være af en tilstrækkeligt solid konstruktion og forsvarligt fastgjorte.
 • Der skal være frit udsyn over hele det afspærrede område.
 • Færdsel over det afspærrede afskydningsområde, hvorfra fyrværkeriet anvendes, er forbudt for andre personer end dem, der er nødvendige for afviklingen af fyrværkeriet. Forbuddet gælder fra det tidspunkt, hvor du begynder at sætte fyrværkeriet op, og indtil opstillingerne er fjernet efter afbrændingen.
 • Du må først fjerne beskyttelseshætter over lunter umiddelbart før antændelsen. Raketter og luftfyrværkeri skal altid opsendes i retning bort fra publikum og eventuel bebyggelse.
 • Efter fyrværkeriet er affyret skal samtlige komponenter kontrolleres for eventuelle forsagere. Du skal fjerne og destruere forsagere på forsvarlig vis.
 • På stedet, hvor fyrværkeriet anvendes eller i nærheden af dette, skal der være mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandsslukker, som er beregnet til slukning af brand i fyrværkeri, jf. § 40 om brandslukningsmateriel.

Bruger du kategori 3 og 4 fyrværkeri er der en række sikkerhedsafstande til publikum, huse, brandfarligt oplag med videre, som du skal overholde.

Husk, at disse afstande også gælder ved professionel brug af konsumfyrværkeri.

Sikkerhedsafstande ved luftbomber

For anvendelse af luftbomber gælder følgende sikkerhedsafstande til publikum i alle retninger:

 • Luftbomber på højst 60 mm i diameter: mindst 25 meter
 • Luftbomber over 60 mm og på højst 100 mm i diameter: mindst 50 meter.
 • Luftbomber over 100 mm og på højst 150 mm i diameter: mindst 100 meter.
 • Luftbomber på over 150 mm og på højst 200 mm i diameter: mindst 200 meter.

I vindens retning fordobles de afsnit, som er angivet i afsnit 2, nr. 1‐5, når vindhastigheden er over fem meter per sekund.

Alle afstandskrav fremgår af bekendtgørelse nr. 1424 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Kommunen kan vejlede om reglerne.

Bemærk! Kommunen kan have udstedt forbud mod at anvende fyrværkeri i det fri, for eksempel i tilfælde af langvarig tørke. En tilladelse til at anvende fyrværkeri i det fri gælder ikke, hvis der er udstedt et sådant forbud. Du har pligt til at undersøge, om der er udstedt et generelt forbud, inden du anvender fyrværkeri.

Anvendelse af scenefyrværkeri

Scenefyrværkeri må kun bruges i lokaler med mindst fire meter til loftet.
Scenefyrværkeri må kun anvendes på et afskydningsområde, som uvedkommende ikke har adgang til. Afspærringen skal være mindst 3 meter fra fyrværkeriet i enhver retning.
Du skal opbevare scenefyrværkeri forsvarligt i en lukket trækasse eller godkendt transportemballage uden for det lokale, hvor det skal anvendes, indtil du stiller det op. Det må først tages ud af emballagen umiddelbart før, det skal stilles op.
Tændledninger på fyrværkeriet skal være kortsluttet, indtil fyrværkeriet stilles op.
Strømforsyningen til eventuelle forstærkere, højttalere og andre elektriske instrumenter skal være afbrudt under monteringen af det elektriske tændsystem.
Tobaksrygning og brug af åben ild er ikke tilladt under opstilling og anvendelse af fyrværkeriet.
Der skal være mindst ét håndsprøjtebatteri eller en trykvandsslukker i nærheden af det område, hvor fyrværkeriet opstilles og anvendes.
Hvis du anvender scenefyrværkeri udendørs, skal du følge reglerne om anvendelse af festfyrværkeri herover.

Når scenefyrværkere anvender godkendt konsumfyrværkeri

Professionelle festfyrværkere må anvende godkendt konsumfyrværkeri hele året. Betingelsen er, at personen som minimum er godkendt som scenefyrværker, og at anvendelsen anmeldes til det lokale beredskab senest 14 dage før anvendelsen.
Af bekendtgørelse 1424 §3 nr. 7 fremgår det, at en festfyrværker er en person, som har godkendelse til at håndtere eller anvende professionelt fyrværkeri. Herefter følger nr. 8, som definerer en scenefyrværker som en person, som alene har godkendelse til at håndtere scenefyrværkeri.
Bekendtgørelse 482 om godkendelse som festfyrværker beskriver i kapitel 4 kravene for godkendelse af en festfyrværker, hvor begrebet ”festfyrværker” er et fællesbegreb.
Begrebet ”festfyrværker” er derfor et fælles begreb for professionelle, som anvender professionelt fyrværkeri. En scenefyrværker har derfor også muligheden for at bruge godkendt konsumfyrværkeri.

Bemærk

Når en festfyrværker bruger konsumfyrværkeri erhvervsmæssigt, skal vedkommende følge reglerne om anvendelse af professionelt fyrværkeri. Dette fremgår af bekendtgørelse 1424 § 46.

Kommunens rolle på fyrværkeriområdet

Ifølge bekendtgørelsen på fyrværkeriområdet er det kommunalbestyrelsen, der skal give tilladelse til salg af fyrværkeri. I praksis vil det ofte betyde, at kommunen har ”overdraget” området til det lokale beredskab, der hermed giver tilladelsen. Du kan kontakte din kommune for at høre, hvem der varetager opgaven i netop dit område.