Ikke-automatiske vægte

Må en NAWI-vægt bringes i omsætning med en EF-typegodkendelse efter den gamle standard, 45501:1992?

Må en NAWI-vægt bringes i omsætning med en EF-typegodkendelse efter den gamle standard, 45501:1992?

Typegodkendelsescertifikater udstedt under det gamle NAWI-direktiv (2009/23/EØF) er stadig gældende. Det forhold, at der er kommet en ny standard (EN 45501:2015) betyder ikke, at de eksisterende typegodkendelsescertifikater bliver ugyldige.

Efter 20. april 2016 vil det således være muligt at udstede overensstemmelseserklæringer, som referer til det nye Direktiv (2014/31/EU) og EN 45501:1992.

Fabrikanten skal dog sikre sig, at vægten er egnet til at bruges i det område, den skal opstilles.

Skal NAWI-vægte, der lever op til de gamle direktiver, forsynes med det nye M-mærke, når de gøres tilgængelige på markedet? 

Nej, NAWI-vægte, der lever op til de gamle direktiver og som er bragt i omsætning før 20. april 2016, kan fortsat gøres tilgængelige med de krav, der var i de gamle direktiver, dvs. også med det grønne M-mærke.

Skal NAWI-vægte, der lever op til de gamle direktiver, mærkes med fabrikantens adresse, når de gøres tilgængelige på markedet?

Skal NAWI-vægte, der lever op til de gamle direktiver, mærkes med fabrikantens adresse, når de gøres tilgængelige på markedet?

Nej, NAWI-vægte, der lever op til de gamle direktiver og som er bragt i omsætning før 20. april 2016, kan fortsat gøres tilgængelige med de krav, der var i de gamle direktiver, dvs. også uden mærkning med fabrikantens adresse.

Skal fabrikanten af en NAWI-vægt, der har været bragt i omsætning før 20. april 2016, leve op til kravet om at opbevare den tekniske dokumentation i 10 år?

Nej, hvis en fabrikant leverer en NAWI-vægt, som er overensstemmelseserklæret efter det gamle direktiv, skal han leve op til kravene i det gamle direktiv og behøver ikke have den tekniske dokumentation. 

Skal overensstemmelseserklæringer på vægte, der har været bragt i omsætning før 20. april 2016, opdateres, hvis vægtene fortsat bringes i omsætning?

Hvis fabrikanten i sin overensstemmelseserklæring fra før 20. april 2016 har indsat en sætning som:

“The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Directive 2009/23/EC (until 19 April 2016) and Directive 2014/31/EU (from 20 April 2016).”
så er der ikke behov for at udfærdige en ny overensstemmelseserklæring.
 
Hvis fabrikanten alene har en overensstemmelseserklæring, hvor der står:

“The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Directive 2009/23/EC”

så skal der udfærdiges en ny erklæring, hvori der står:

“The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Directive 2014/31/EU”

Fabrikanten kan i denne nye erklæring fortsat henvise til den typeafprøvningsattest man har i henhold til direktiv 2009/23/EC.

Hvis en vægt modificeres efter ibrugtagning, skal den så leve op til kravene efter det nye direktiv?

Ja, hvis en vægt modificeres, skal der udarbejdes en ny overensstemmelseserklæring, der skal referere til det nye direktiv.

Der er tale om en modificering, hvis ændringen vil medføre, at vægtens oprindelige ydeevne, formål og type ændres. Ved modificeringer kræves en ny overensstemmelsesvurdering, og den ansvarlige for modificeringerne vil blive anset som fabrikant og pålagt fabrikantens forpligtelser.

Hvilket direktiv skal en vægt leve op til, hvis EF-typeafprøvningsattesten (efter modul B) skal forlænges?

En vægt, der er fremstillet efter det gamle direktiv og en gammel standard, er stadig i overensstemmelse med de væsentlige krav i det nye direktiv og kan fortsat bringes i omsætning, indtil certifikatet udløber.

Hvis der sker ændringer af den standard, vægten er EF-typeoverensstemmelsesvurderet efter, kan EF-typeafprøvningsattesten ikke forlænges, når den udløber efter 10 år, men skal følge den nye standard.

Kræver de bemyndigede organer i Danmark, at vægte vurderes på ny, hvis der kommer ændringer i vurderingsgrundlaget? 

En vægt skal leve op til de krav, der var gældende på det tidspunkt, hvor den blev bragt i omsætning. Dette gælder både for MID og NAWI, når der ikke står andet i overgangsbestemmelserne.

Hvad er kravene til analyse og vurdering af risici for ikke-automatiske vægte?

Ifølge NAWI 2014/31/EU bilag II Modul B pkt. 1.3 skal teknisk dokumentation omfatte en fyldestgørende analyse og vurdering af risici. 

Det vil være en individuel vurdering, hvor omfattende risikoanalysen og vurderingen skal være. Det bemyndigede organ afgør, om den er fyldestgørende. En risikoanalyse og vurdering kan blot bestå af en erklæring om, at den harmoniserede standard, der er anvendt, dækker alle risici, der vil kunne forekomme ved måleinstrumentet. Der kan også være krav om, at der udarbejdes en fuld risikoanalyse, uanset om standarden tager højde for det. Der er ikke formkrav i direktivet til risikoanalysen, men det bemyndigede organ kan have krav til anvendelse af et bestemt format.

Skal en NAWI-vægt revurderes i forhold til de nye krav i EN45501:2015, hvis den opfylder krav i EN45501:1992?

Nej, ifølge direktivets overgangsbestemmelser må NAWI-vægte, der er bragt i omsætning før 20. april 2016 og som opfylder kravene i det gamle direktiv (og dermed i EN45501:1992), fortsat gøres tilgængelige på markedet.

Er det fortsat muligt at basere overensstemmelsesvurderingen af NAWI-vægte på brug af testcertifikater (TC’er)?

For delkomponenter, hvor der ikke er udstedt et TC før den 20. april 2016, følges proceduren for modulgodkendelse i Welmec guide 8.8. Godkendelsen er her baseret på Evaluation Certificates, EC, eller Part Certificates, PC.

For delkomponenter, hvor der er udstedt et TC efter proceduren i Welmec guide 2.5. før den 20. april 2016, anerkendes brugen af TC’er fortsat ved modulopbygning af en vægt, forudsat der ikke er sket modificeringer af komponenterne eller kommet nye udgaver af standarderne. Hvis det notificerede organ vurderer, at det er muligt, kan der på baggrund af et TC udstedes et EC eller PC.

Må NAWI-vægte, der er bragt i omsætning, fortsat gøres tilgængelige på markedet uden yderligere test for, om de lever op til kravene i EMC i EN45501:2015? 

Må NAWI-vægte, der er bragt i omsætning, fortsat gøres tilgængelige på markedet uden yderligere test for, om de lever op til kravene i EMC i EN45501:2015?

Ja, ifølge direktivets overgangsbestemmelser må vægte, der er bragt i omsætning før 20. april 2016, fortsat gøres tilgængelige på markedet.  De harmoniserede standarder, der var gældende på daværende tidspunkt, accepteres fortsat. Fabrikanten skal dog sikre sig, at vægten er egnet til at kunne bruges i det område, den skal opstilles.