Kvalitetsledelsessystem (KLS)

Generelt

Skal jeg have et KLS på alle autorisationsområder?

Du kan nøjes med at have et enkelt kvalitetsledelsessystem, men det skal beskrive alle dine autorisationsområder.

Der skal dog være en godkendelse på hvert enkelt område.

Hvor finder jeg en godkendt kontrolinstans?

Sikkerhedsstyrelsen har godkendt en række virksomheder til at efterprøve og godkende kvalitetsledelsessystemer (KLS) for autoriserede og godkendte virksomheder.

Se listen over godkendte kontrolinstanser.

Kan jeg få fristen for godkendelse af mit KLS udsat?

Nej, du skal altid have et gyldigt kvalitetsledelsessystem (KLS) i din virksomhed. Godkendelsen af dit KLS gælder i 2 år.

Derfor skal du - inden der er gået 2 år fra din seneste godkendelse - sørge for, at dit KLS er blevet gengodkendt.

Læs mere om kravet om et KLS

Kan jeg bruge et ISO certifikat i stedet for et godkendt KLS?

Ja, hvis din virksomhed anvender et kvalitetsledelsessystem, der er godkendt af et anerkendt certificeringsorgan, kan det træde i stedet for. Der vil typisk være tale om en ISO-certificering, fx ISO 9001:2015.

Vær opmærksom på, at certifikatet skal dække det fagområde, du har eller søger om autorisation til.

Hvis du overgår fra KLS til ISO, skal du sende dit godkendelsescertifikat til sik@sik.dk

Ledelsens evaluering

Der skal forelægge dokumentation for ledelsens evaluering, også selv om der siden sidste ledelsesevaluering ikke har været afvigelser?

Ja, der skal altid forelægge dokumentation for at ledelsens evaluering er gennemført mindst en gang årligt (maksimalt 12 måneders interval), også selv om der ikke er registreret afvigelser.

Er der også krav om ledelsens evaluering i virksomheder uden ansatte?

Ja, ledelsens evaluering skal altid dokumenteres uanset om der er ansatte medarbejdere eller virksomheden kun består af den fagligt ansvarlige (ejeren).

Omfatter Ledelsens evaluering også en evaluering af virksomhedens ledelse?

Nej, det er en evaluering af virksomhedens Kvalitetsledelsessystem (KLS)

Verifikation/Slutkontrol

Hvornår skal der udarbejdes verifikation/slutkontrol?

Der er krav om verifikation ved udførelse af nyinstallation, samt udvidelser og ændringer der er omfattet af autorisationsloven.

Undtaget er:

  • Simpelt arbejde som enhver må udføre uden autorisation.
  • Fejlfinding (måling) som ikke medfører ændringer af installationen.

Hvordan udarbejdes der verifikation?

Eftersyn og afprøvning i forbindelse med verifikation udarbejdes iht. DS/HD 60364-6

Til rapportering kan den vejledende tjekliste anvendes i forbindelse med verifikation af mindre elinstallation (link til verifikationsskemaet).

Verifikationsskemaet kan kun anvendes til mindre installationer fx en boliginstallation. Skemaet har en begrænsning på 6 grupper og bør kun anvendes til installationer, hvor der er opsat én enkelt gruppetavle. 

Tilsyn

Hvad skal der føres tilsyn med?

Der skal føres tilsyn med at installationsarbejdet udføres sikkerhedsmæssigt korrekt og at aktiviteten gennemføres sikkerhedsmæssig korrekt f.eks.:

  • At det elektriske materiel installeres korrekt.
  • At det elektriske materiel ikke udsættes for beskadigelse mv.

At der ikke opstår fare for elektrisk stød/kortslutning.

Kalibrering af måleinstrumenter

Hvordan sikres det at måleudstyret måler korrekt?

Ved at følge leverandørens/fabrikantens anvisning vedr. kalibrering, prøvningsintervaller eller garanteret nøjagtighedsperiode, samt vilkår for anvendelse.