Kontrol med dem der udarbejder rapporter ved huseftersyn

Bygningssagkyndige og elinstallatørvirksomheder, der udarbejder tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter i forbindelse med hushandler, bliver kontrolleret af Sikkerhedsstyrelsen gennem teknisk revision. Målet med kontrollen er at højne kvaliteten af de rapporter, som den bygningssagkyndige eller elinstallatørvirksomheden laver.

Sådan foregår teknisk revision

En teknisk revision er en kontrol af den, der har udarbejdet en tilstandsrapport eller elinstallationsrapport. Målet med teknisk revision er at opnå så godt arbejde fra de udførende og dermed så præcist dækkende rapporter som muligt.

En del af de husejere, der har fået udarbejdet rapporter som forberedelse til en hushandel, bliver kontaktet med en opfordring til at få boligen gennemgået en ekstra gang som en kontrol. Det foregår oftest sammen med den bygningssagkyndige eller elinstallatøren, der i første omgang udarbejdede rapporten, idet gennemgangen er en kontrol af det arbejde, som han eller hun har udført, da rapporten blev udarbejdet.

Hvem laver teknisk revision?

Sikkerhedsstyrelsen har ansvar for, at den tekniske revision bliver gennemført. Elinstallatørvirksomhederne, der udarbejder elinstallationsrapporter, kontrolleres af medarbejdere fra Sikkerhedsstyrelsen. De bygningssagkyndige, som udarbejder tilstandsrapporter, bliver kontrolleret af tekniske revisorer, som udfører kontrollen på vegne af Sikkerhedsstyrelsen.

Hvorfor bør en husejer stille sit hus til rådighed?

En teknisk revision kan kun gennemføres, hvis en sælger, der har fået udarbejdet en tilstandsrapport eller elinstallationsrapport, stiller sit hus til rådighed for et kontrolbesøg. Det vil typisk foregå inden for tre måneder efter, at rapporten er udarbejdet og inden huset er solgt. Dermed får eventuelle ændringer af rapporten ikke betydning for hushandelen eller ejerskifteforsikringen.

 Gennemgangen er både en kontrol af den bygningssagkyndige og en vejledning til ham eller hende for at højne kvaliteten af fremtidige tilstandsrapporter. Derfor hjælper en husejer til at gøre fremtidige rapporter mere retvisende ved at stille sit hus til rådighed for kontrollen, og det kan være til gavn for ejeren selv ved fremtidige huskøb eller for børn eller børnebørn.

Den oprindelige rapport er stadig gyldig

Den tekniske revision afsluttes med en rapport, hvor det afdækkes, om der er fejl og mangler ved huset, som ikke var med i den oprindelige rapport, eller om der er forhold i den oprindelige rapport, der reelt ikke er fejl. Når den tekniske revision udføres, er der fokus både på, om der er registreret for lidt og for meget i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

Efter besøget udarbejdes en kontrolrapport, hvor de fejl og mangler, der er fundet, noteres. Kontrolrapporten træder ikke i stedet for den tidligere udarbejdede tilstandsrapport eller elinstallationsrapport. Derfor er det heller ikke nødvendigt at indhente et nyt tilbud på ejerskifteforsikring.

Aftal evt. ændring af rapporten

Hvis resultatet af den tekniske revision afviger væsentligt fra den oprindelige rapport, kan der dog være behov for at revidere tilstandsrapporten eller at få udarbejdet en ny elinstallationsrapport, så rapporterne, der skal indgå i en hushandel, bliver retvisende. Det er noget, som sælgeren af huset skal aftale med den, der har udarbejdet den oprindelige rapport.

Fejl og mangler kan føre til sanktioner

Den tekniske revision fungerer som en kontrol af de personer og virksomheder, der udarbejder rapporterne i praksis. Hvis revisionen viser, at det arbejde, som en bygningssagkyndig eller en elinstallatørvirksomhed har udført, er så fejlbehæftet, at rapporten er misvisende, kan konsekvensen blive sanktioner over for vedkommende. Det kan være i form af påtaler, advarsler eller bøder. I meget alvorlige tilfælde kan retten til at udarbejde rapporter blive inddraget.