Forretningsorden

Forretningsorden for Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed.

1. Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed

Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed er nedsat af erhvervs- og vækstministeren i medfør af kapitel 5 i lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) (jf. lov nr. 525 af 29. april 2015) som et uafhængigt og sagkyndigt råd. Erhvervsministeren rådfører sig med rådet om den sikkerhedstekniske udvikling på el- og gasområdet.

Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed yder rådgivning vedrørende sikkerhed på de områder, der er reguleret af nedenstående love med tilhørende bekendtgørelser:

 • Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) (lov nr. 525 af 29. april 2015).
 • Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (LBK nr. 30 af 11. januar 2019)
 • Lov om gasinstallationer og gasmateriel (lovbekendtgørelse nr. 556 af 2. juni 2014).

2. Rådets opgaver

Rådets medlemmer skal holde sig orienteret og informeret om den el- og gassikkerhedstekniske udvikling i Danmark for at kunne yde rådgivning til erhvervsministeren, når ministeren ønsker at rådføre sig eller når rådet anser det for nødvendigt at informere ministeren om aktuelle emner.

Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed rådgiver erhvervsministeren i form af notater, indstillinger eller referater, hvor alle synsvinkler og synspunkter er gengivet.

3. Rådets sammensætning

Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed består af 10 medlemmer.

Formanden udnævnes blandt personer fra uddannelses- og rådgivningsverdenen for 4 år.

4 medlemmer udnævnes blandt personer fra uddannelses- og rådgivnings-verdenen. 
Disse medlemmer skal tilføre rådet teknisk indsigt inden for el- og gasteknisk sikkerhed. Deres rolle i rådet vil blandt andet være at bidrage med indsigt i forskning og udvikling på området samt medvirke til at sikre, at reglerne understøttes af uddannelser, der kan tilbyde den viden, der er nødvendig for at kunne udnytte den nyeste udvikling på området.

Disse organisationer er repræsenteret i rådet:

 • Danske Erhvervsakademier
 • Danske Universiteter
 • Danske Erhvervsskoler
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører

4 medlemmer udnævnes blandt personer, der repræsenterer en bred sammensætning inden for de relevante brancheorganisationer. 
Disse medlemmer skal tilføre rådet en strategisk tilgang til det el- og gastekniske marked, herunder til sikkerheden.

Disse organisationer er repræsenteret i rådet:

 • Dansk Industri
 • TEKNIQ
 • Maskinmestrenes Forening
 • Dansk Energi

1 medlem udnævnes som repræsentant for forbrugerinteresser. 
Dette medlem skal repræsentere forbrugernes interesser inden for el- og gasteknisk sikkerhed.

Denne organisation er repræsenteret i rådet:

 • Forbrugerrådet TÆNK

Sikkerhedsstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for rådet. Sekretariatet indkalder til møder, indsamler input til dagsorden fra medlemmerne, udarbejder referat og forestår det praktiske omkring møderne.

4. Formandens opgave

Formanden kan efter drøftelse med erhvervsministeren udpege tre permanente observatører til at deltage i rådet i samme udnævnelsesperiode, som medlemmerne. 

Formanden fastsætter i samråd med rådets medlemmer og permanente observatører tid, sted og form for rådets møder.  

Formanden kan indbyde sagkyndige eller repræsentanter for særlige interesser til at deltage i møderne. Formanden leder rådets møder.

5. Permanente observatører

Udpegede repræsentanter for disse organisationer er permanente observatører i rådet:

 • VELTEK
 • Dansk El-Forbund
 • Arbejdsgiverne

Organisationerne indstiller både en mand og en kvinde til formanden for rådet, som udpeger de permanente observatører.

6. Rådsmøder m.v.

Dagsorden for møderne samt mødedokumenter udsendes mindst 1 uge før mødet, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Efter rådets møder udsendes inden 4 uger beslutningsreferat med angivelse af konklusioner på rådets drøftelser samt et resumé af de væsentligste diskussionspunkter. Referatet godkendes på det efterfølgende rådsmøde. Referater fra rådets møder offentliggøres på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside i det omfang, der ikke indgår tavshedsbelagte oplysninger, jf. forvaltningslovens § 27, eller i øvrigt indgår personfølsomme oplysninger.

7. Rådsmedlemmer og permanente observatørers opgaver

Rådsmedlemmer og permanente observatører bidrager til at løse rådets opgaver ved at tilføre den viden og ekspertise omkring teknisk sikkerhed og brancheforhold, der har ført til udnævnelsen.

Rådsmedlemmerne og permanente observatører deltager i drøftelser på møderne og i fastlæggelse af emner til dagsordenen.

8. Tavshedspligt

Rådets medlemmer og permanente observatører har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 a - 152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, jf. forvaltningslovens § 27.

9. Inhabilitet

Et medlem eller en permanent observatør af rådet kan være inhabil i forhold til en bestemt sag i medfør af principperne i forvaltningslovens § 3 og vil i så fald ikke kunne deltage i rådets drøftelse af sagen. Medlemmet eller observatøren er forpligtet til inden mødet at gøre formanden opmærksom på, at der foreligger inhabilitet eller eventuel tvivl om habilitet i en konkret sag. Rådet afgør i det enkelte tilfælde, om der er tale om inhabilitet.

10. Pressekontakt

Kun formanden tegner Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed i pressesager og kan udtale sig på rådets vegne.

----

Tidligere forretningsorden blev vedtaget på mødet i Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed den 7. april 2016.

Tidligere forretningsorden blev godkendt af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen den 26. maj 2016.

----

Ændret forretningsorden blev vedtaget på Rådsmøde den 17. november 2016

Godkendt af erhvervsminister Brian Mikkelsen den 31. januar 2017