Ny maskinforordning er vedtaget i EU

Publiceret d. 3. juli 2023
EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet har vedtaget en ny maskinforordning. Den vil fra den 20. januar 2027 erstatte maskindirektivet i EU-landene, og dermed skal fabrikanter, importører og distributører af maskiner også i Danmark tilpasse sig ny lovgivning.
Den danske kemikalielovgivning bygger på CLP-forordningen, der er fælles for EU-landene.
Paragraftegn

INFORMATIONEN ER OPDATERET 10. JULI 2023 - DATO FOR ANVENDELSE AF FORORDNINGEN ER ÆNDRET.

Siden foråret 2021 er der på EU-plan arbejdet med EU-Kommissionens forslag til maskinforordningen. Både EU-landenes regeringer og Europa-Parlamentet har bidraget med ændringsønsker, og den endelige godkendelse i Europa-Parlamentet skete i april 2023, mens maskinforordningen er vedtaget på et ministerrådsmøde den 22. maj 2023.

Maskinforordningen – forordning EU 2023/1230 – omfatter maskiner og relaterede produkter. Dette er udskifteligt udstyr, sikkerhedskomponenter, herunder sikkerheds-software, løftetilbehør, kæder, tove og tekstilbånd og aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler. Desuden gælder forordningen for delmaskiner, dvs. næsten færdige maskiner, som ikke har en selvstændig anvendelse. Nogle produkter er undtaget fra maskinforordningen. Det drejer sig bl.a. om nogle produkter under lavspændingsdirektivet (LVD). Med den nye forordning vil der desuden være undtagelser for nogle produkter, hvis de er omfattet af radioudstyrsdirektivet (RED).

Selvudviklende adfærd og cybersikkerhed

Den teknologiske udvikling betyder, at der er indført nye krav til indretningen af maskiner og styresystemer for at undgå farlige situationer.

Det drejer sig blandt andet om det, der betegnes som styresystemer med selvudviklende adfærd. I maskiner, der har styresystemer med sikkerhedsmæssig betydning, skal fabrikanten fastlægge grænser for, hvilke handlinger maskinen må kunne udføre automatisk. Hverken maskinen eller operatørerne må kunne ændre indstillinger, så det fører til farlige situationer, og der skal gemmes log-oplysninger fra maskinen, når den er i brug.

Ligeledes skal it-sikkerheden for maskinerne være i orden. Der skal være beskyttelse mod hacking, så software med betydning for sikkerheden beskyttes og det må ikke kunne lede til farlige situationer, hvis en maskine kobles til andre enheder. Desuden skal det kunne identificeres, hvilken software der er installeret, og oplysninger om ændringer i softwaren skal gemmes i maskinen.

Sikkerheds- og sundhedskrav

Kravene til risikovurderinger, muligheden for at teste sikkerhedsfunktioner og adgangen til at redde mennesker ud af maskiner skærpes med den ny maskinforordning. Der kommer også øgede krav til brugsanvisninger omkring behov for udsugning og niveau for vibrationer, og hygiejnekrav til fødevaremaskiner kommer også til at omfatte drikkevand.

Derudover kommer der en række specifikke krav til sikkerheden for autonome førerløse maskiner. Mobile maskiner skal sikres mod at komme i berøring med strømførende luftledninger, hvor det er relevant. Og derudover bliver der krav om tvangskobling og alarm på sædefastholdelsessystemer i mobile maskiner, forudsat at det ikke øger den sikkerhedsmæssige risiko.

Kravene til delmaskiner skærpes, således at delmaskiner fremover skal opfylde alle relevante sikkerheds- og sundhedskrav. Delmaskiner skal endvidere have en detaljeret monteringsvejledning med alle relevante oplysninger.

Væsentlige ændringer kræver ny CE-mærkning

I maskinforordningen er begrebet ”væsentlig ændring” blevet defineret. Det er tydeliggjort, hvornår der er krav om ny CE-mærkning af en maskine eller et relateret produkt, hvor den, der foretager ændringen, bliver betragtet som fabrikant.

Det kommer fremover til at fremgå af forordningen, at en væsentlig ændring er en fysisk eller digital ændring, som ikke er forudset af fabrikanten og som påvirker sikkerheden ved at skabe nye farer eller ved at øge risikoen. Desuden skal ændringen kræve yderligere afskærmning eller beskyttelsesudstyr, som ændrer styresystemet, eller der skal være behov for yderligere beskyttelsesforanstaltninger for at sikre stabilitet eller mekanisk styrke, hvis noget skal defineres som en væsentlig ændring og føre til krav om ny CE-mærkning.

Obligatorisk krav om tredjepartskontrol for seks produkter

Langt de fleste maskiner og relaterede produkter vil alene være omfattet af fabrikantens egen kontrol.

Seks produkter bliver dog omfattet af obligatorisk tredjepartskontrol. Det er aftagelige kraftoverføringsaksler, afskærmninger til aftagelige kraftoverføringsanordninger, autolifte o.l., patrondrevne boltepistoler o.l., sikkerhedskomponenter med fuldstændigt eller delvist selvudviklende adfærd samt systemer i maskiner med fuldstændigt eller delvist selvudviklende adfærd.

Derudover videreføres maskindirektivets krav til 19 andre produktkategorier med krav om, at de skal tredjepartskontrolleres, hvis de ikke er fremstillet i henhold til en relevant harmoniseret standard.

Mulighed for digitale brugsanvisninger og EU-overensstemmelseserklæringer

Med den nye maskinforordning bliver der mulighed for, at fabrikanterne kan levere digitale brugsanvisninger og EU-overensstemmelseserklæringer. Det er godt for miljøet og kan spare de erhvervsdrivende for betydelige omkostninger. Der er visse krav forbundet med det at levere digitale brugsanvisninger. Fx skal der medleveres sikkerhedsinformation på papir til forbrugerprodukter.

Anvendelsestidspunkt

Den ny forordning træder i kraft 20 dage efter den officielle EU-offentliggørelse, men derefter er der tre et halvt års frist, før den skal anvendes og formelt afløser maskindirektivet. Dermed får berørte virksomheder tid til at tilpasse sig de nye regler, før de bliver en del af hverdagen.

Maskinforordningen skal anvendes fra den 20. januar 2027, og samme dag ophæves maskindirektivet.

Virksomheder kan fortsat efter januar 2027 sælge maskiner, der er bragt i omsætning, inden maskindirektivet ophæves. Ligeledes er EF-typeafprøvningsattester i henhold til maskindirektivet fortsat gyldige, indtil de udløber.

Hvad er en forordning?

En forordning er EU-lovgivning, der gælder i alle EU-lande, og hvor der ikke skal laves national lovgivning, før reglerne træder i kraft. Der vil dog komme en ny dansk bekendtgørelse om maskiner som supplement til maskinforordningen. Det bliver en bekendtgørelse, hvor der fastlægges sprogkrav til brugsanvisninger, nationale strafbestemmelser og krav til udpegning af bemyndigede organer. I de øvrige EU-lande vil der være tilsvarende bekendtgørelser med nationale bestemmelser.

Dette er nyt

  • De væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav justeres.
  • Det præciseres, hvad en væsentlig ændring er og hvornår der er krav om ny CE-mærkning.
  • Reglerne tilpasses til ny teknologi, fx selvudviklende adfærd, maskinlæring, cybersikkerhed og autonome førerløse maskiner.
  • Kravene til EU-overensstemmelseserklæringen til fast installerede løftemaskiner skærpes.
  • Kravene til delmaskiner skærpes.
  • Kravene til brug af tredjepartsorganer skærpes for seks maskintyper med obligatorisk tredjepartskontrol.
  • Brugsanvisninger og EU-overensstemmelseserklæringer kan være digitale.
  • Der bliver bedre sammenhæng til anden EU-lovgivning.