Kvalitetssikring af tilstandsrapporter

Publiceret d. 2. juni 2021
Indsatsen for at sikre kvaliteten i de tilstandsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med et huskøb, består af flere elementer:
- Kvalifikationskrav samt uddannelse og beskikkelse af de bygningssagkyndige.
- Løbende kontrol og revision af de bygningssagkyndige og deres rapporter.
- Et disciplinær- og klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige.
Huseftersyn

Antallet af tilstandsrapporter svinger fra år til år i takt med aktivitetsniveauet på boligmarkedet.

Antal tilstandssrapporter

Årstal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rapporter 66.429 57.279 58.622 62.152 69.747 72.203 77.876 60.538 81.867 90.465

Hvert år foretager Sikkerhedsstyrelsen på vegne af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige cirka 1500 administrative kontroller og 320 tekniske revisioner.

Administrative kontroller
De administrative kontroller foregår ved, at en byggefaglig medarbejder i Sikkerhedsstyrelsen gennemlæser en tilstandsrapport for at vurdere, om rapporten er udfyldt korrekt. Der er tale om en overordnet gennemgang af tilstandsrapporterne med særligt fokus på overrapporterede skader og for at sikre, at skadesbeskrivelsen er læsbar og forståelig for en forbruger.

Sikkerhedsstyrelsen kan fx vurdere, om en skade er beskrevet, så den kan forstås af forbrugere, og hvorvidt karaktergivningen af en skade stemmer overens med skadesteksten. Det er dog ikke muligt at vurdere, om en skade, der er korrekt beskrevet, ikke burde have været med i tilstandsrapporten, idet Sikkerhedsstyrelsen ikke beser den ejendom, som tilstandsrapporten drejer sig om.

Resultatet af en administrativ kontrol er enten, at tilstandsrapporten er OK, eller at den bliver fulgt op ved relevant vejledning til den bygningssagkyndige.

Tekniske revisioner
De tekniske revisioner er langt grundigere og foregår ude ved de huse, hvor rapporterne er udarbejdet.

Her gennemgår en teknisk revisor sammen med den bygningssagkyndige en ejendom for at kontrollere, om en konkret tilstandsrapport er udfyldt korrekt. Der er her tale om en mere specifik gennemgang af ca. 320 tilstandsrapporter om året. Pga. corona-nedlukning var antallet lavere i 2020.

Den tekniske revisors besigtigelse er således sidestillet med den bygningssagkyndiges vilkår for besigtigelsen. Den tekniske revisor har mulighed for at vurdere skadens omfang og risikoen ved skaden. Der er mulighed for dialog mellem den tekniske revisor og den bygningssagkyndige for at opnå forståelse for de vurderinger og skøn, der er foretaget under bygningsgennemgangen.

Resultatet af en teknisk revision er enten, at tilstandsrapporten er acceptabel, retvisende eller fejlbehæftet. Vurderes tilstandsrapporten efter den tekniske revision at være alvorligt fejlbehæftet eller uacceptabel, indstilles den bygningssagkyndige til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Nævnet har mulighed for at give den bygningssagkyndige en påtale, advarsel eller i yderste konsekvens kan beskikkelsen inddrages. Den konkrete sanktion kan være pålagt en bøde til den bygningssagkyndige.

Udvælgelseskriterier
Udvælgelsen af rapporter og bygningssagkyndige, der skal kontrolleres, foregår efter kriterier som:

1) En screening af tilstandsrapporter på baggrund af parametre som risiko og væsentlighed

2) En screening af klagesager over tilstandsrapporter

3) En opfølgende kontrol af de bygningssagkyndige, der har fået tildelt en sanktion

Herudover anvendes blandt andet følgende kriterier:

  • Hvis den bygningssagkyndige er nyuddannet, skal denne udtrækkes, inden at vedkommende har udarbejdet 50 rapporter - og gerne efter den 25. rapport.
  • Den bygningssagkyndige skal udtrækkes minimum hvert 3. år, men der er intet til hinder for, at det sker oftere.
  • Bygningssagkyndige, der udarbejder flere end 400 tilstandsrapporter årligt, svarende til knap 2 rapporter om dagen, skal udtrækkes oftere end andre bygningssagkyndige.
  • Bygningssagkyndige, der udarbejder meget få rapporter (færre end 10 om året), skal udtrækkes oftere end andre bygningssagkyndige.

Ovenstående kriterier gør, at de bygningssagkyndige, der udarbejder flest rapporter, automatisk kommer i fokus og hyppigere bliver udtrukket end bygningssagkyndige med relativt færre sager.

Antal og udfald af administrative kontroller

Årstal 2016 2017 2018 2019 2020
Administrative kontroller 2221 1509 1500 1500 1497
Med vejledning * * * 1307 590
OK/Ingen bemærkninger * * * 193 907

*= ikke registreret

Antal og udfald af tekniske revisioner

Årstal 2016 2017 2018 2019 2020
Afsluttede revisioner 227 194 347 308 168
Retvisende 219 (*) 61 159 169 79
Acceptabel - 116 178 117 71
Fejlbehæftet m. disciplinærsag 8 15 9 3 10
Fejlbehæftet u. disciplinærsag 0 2 1 19 8

*= ikke registreret

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige er en uafhængig, administrativ instans, som består af en landsdommer som nævnsformand og derudover af seks medlemmer, der er repræsentanter for forbrugerne, repræsentanter for branchen for beskikkede bygningssagkyndige og uafhængige eksperter.

Disciplinærsager
Nævnet kan på baggrund af den generelle kvalitetssikring iværksætte en disciplinærsag mod en bygningssagkyndig. Fysiske og juridiske personer med retlig interesse i en konkret sag kan også anmode om, at der indledes en disciplinærsag mod en beskikket bygningssagkyndig.

I disciplinærsagerne kan nævnet tildele påtaler og advarsler, pålægge bøder eller frakende retten til at udøve hvervet som beskikket bygningssagkyndig. Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, men de kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Antal og udfald af disciplinærsager

Årstal 2016 2017 2018 2019 2020
Behandlede sager 17 3 5 1 11
Afvist 0 1 0 0 1
Ikke grundlag 0 0 0 0 3
Fejlbehæftet 0 0 1 0 0
Bøde 0 0 1 0 0
Påtale 14 2 2 1 6
Advarsel 2 0 0 0 1
Inddragelse af beskikkelse 1 0 0 0 0

Klagesager
Nævnet behandler også klager over tilstandsrapporter.

I klagesager kan nævnet pålægge en beskikket bygningssagkyndig at betale erstatning for tab, som en klager har lidt på grund af fejl og mangler i en tilstandsrapport.

Antal og udfald af klagesager

Årstal 2016 2017 2018 2019 2020
Afgjorte klagesager 185 202 147 138 154
Afvist af formanden 60 57 44 39 41
Ikke medhold 60 84 54 43 44
Medhold 23 19 22 25 34
Delvist medhold 42 42 27 31 35
Trukket tilbage/forlig 5 15 17 6 15