Installationer skal beskyttes mod dyr

Installationsbestemmelserne kræver, at ledningssystemer skal beskyttes mod angreb fra dyr. Tidligere var det kun kabelinstallationen, der skulle beskyttes mod gnaverangreb. Bestemmelserne er nu udvidet til at omfatte både installationskabler og tilledninger.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


ARTIKEL FRA ELECTRA 2004:

Om reglerne

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 522 omhandler valg og installation af ledningssystemer i forhold til ydre forhold. Et af de forhold, man skal tage hensyn til, er forekomsten af dyr. I de internationale arbejdsgrupper har man har tænkt på mindre dyr, som enten er aggressive over for installationen eller som forekommer i så store mængder, at de kan være skadelige for installationen.
Selvfølgelig kan større dyr som heste, køer og grise også beskadige ledningssystemerne. Men da man selv anbringer disse dyr på de pågældende steder, kan man ved udførelse af installationen tage højde herfor.

Krav til udsatte steder

I Danmark har vi ikke det store problem med fx termitter, men vi har en årelang erfaring for, at specielt gnavere kan ødelægge isoleringen på kabler og ledninger. Kravet i afsnit 6, 522.10 om valg af ledningssystemer eller anvendelse af specielle beskyttelsesforanstaltninger gælder derfor alle steder, hvor forholdene indebærer en risiko for skadelig påvirkning fra dyr.
For at undgå tvivl er det anført, at bestemmelsen altid skal være opfyldt for fx landbrugets driftsbygninger, pelsdyrfarme, frørenserier samt korn- og foderstoflagre. Det er vores erfaring, at der i disse lokaliteter altid er risiko for skadelige påvirkninger, specielt fra gnavere. I andre områder beror det på erfaring og skøn, om der kan forventes beskadigelser fra dyr.
På ejendomme med landbrugspligt skal de bygninger, der indgår i driften, betragtes som driftsbygninger, hvor ledningssystemerne skal beskyttes. Det gælder også maskinhuse, staklader, siloer og særskilte bygninger for halmfyringsanlæg. På ejendomme, hvor der ikke længere er landbrugspligt, fx hobbylandbrug og rideskoler, kan der forventes gnaverangreb i de bygninger, som bliver anvendt til oplagring af foder og halm.
Hvis nogle eller dele af bygningerne på en landbrugsejendom anvendes til andre formål, fx møbelfabrik, maskinfabrik, dambrug, planteskole, værksted eller kontorer, bliver de ikke betragtet som driftsbygninger. Ledningssystemerne i disse lokaliteter skal derfor kun beskyttes mod dyr, hvor man forventer, der er en risiko for skadelig påvirkning. Forudsætningen er dog, at der er en BS 60 (brandsikker i 60 minutter) adskillelse mellem disse lokaliteter og de områder, der indgår i driften.

Valg af ledningssystem

Ved installation i områder, hvor der er risiko for skadelig påvirkning fra dyr, skal ledningssystemet kunne modstå de eventuelle påvirkninger. Det kan fx ske ved:

  • at ledningssystemet selv har de mekaniske egenskaber
  • at det er placeret således, at det ikke udsættes for skadelig påvirkning
  • at der anvendes en kombination af disse metoder

I 1993 blev det tilladt, at man kan anvende bøjelige ledninger i fast installationer. Men kravet om beskyttelse mod gnavere gjaldt kun for installationskabler. Erfaringen har vist, at gnavere også ødelægger bøjelige kappeledninger, både i faste installationer og i tilledninger. Derfor er det en naturlig konsekvens, at der i Afsnit 6 nu kræves beskyttelse af alle ledningssystemer, herunder også bøjelige ledninger.

Hvordan følges bestemmelsen

Da det specielt er gnavere, som beskadiger ledningssystemerne, kan den krævede beskyttelse opnås ved at anvende armerede kabler eller kabler, som er beskyttede ved brug af ekstra lokale mekaniske beskyttelser eller ved placeringen. Den ekstra lokale, mekaniske beskyttelse kan afhænge af forholdene. Den kan fx opnås ved, at kablet fremføres i stive plastinstallationsrør, jernrør, metalslangerør, at det omvikles med egnet metal bånd/metalnet eller at kablet beskyttes med dækjern.
Beskyttelse ved placering kan fx betyde, at kablet er indmuret eller anbragt i jord. Vi anser det ikke som en beskyttelse ved placering, at ledningssystemet er ophængt på wirer eller lagt på ubrændbare bygningsdele – i det fri eller inde i bygninger.

Bestemmelsen gælder for alle typer ledningssystemer og dermed også for bøjelige kappeledninger. Tilledninger er altså også omfattet af bestemmelsen. Men vi anser korte frithængende tilledninger (fx fra en dåse til et belysningsarmatur samt tilledninger til transportable brugsgenstande), som kun er tilsluttet i kort tid og som fjernes efter brug, for at være beskyttet ved deres placering.

Ledningssystemer på maskinanlæg

Ledningssystemer på maskinanlæg er ikke en del af den faste bygningsinstallation, og kravene i afsnit 6, 522 kan derfor ikke håndhæves for sådanne ledningssystemer. Imidlertid skal maskiner være egnet til brug i de lokaliteter, de bliver installeret i, og en maskine må hverken være farlig eller kunne medføre brand. Derfor skal maskinfabrikanten i sin risikovurdering forholde sig til risikoen for skadelig påvirkning fra dyr. Hvis sikkerheden ved maskinen ikke kan opretholdes ved beskadigelse af ledningssystemerne, skal disse beskyttes ved brug af de samme metoder, som gælder for bygningsinstallationen.