Privatlivspolitik

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse, e-mailadresse eller et CPR-nummer.

Hvornår må vi bruge dine oplysninger?

Sikkerhedsstyrelsen behandler personoplysninger som led i vores virke som en offentlig myndighed. Behandlingen sker i overensstemmelse med gældende ret.

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed for en række forskellige områder, herunder autorisation, el, gas, vvs, fyrværkeri, produktsikkerhed, metrologi, akkreditering, ædelmetal og tobaksvarer. På den baggrund behandler vi dine personoplysninger.

Når du f.eks. ansøger om at blive fagligt ansvarlig i en autoriseret elinstallatørvirksomhed, har vi brug for en række oplysninger fra dig for at kunne behandle din sag.

Hvor stammer oplysningerne fra?

Sikkerhedsstyrelsen behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere. Sikkerhedsstyrelsen kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere, når det er nødvendigt for Sikkerhedsstyrelsens varetagelse af opgaver.

Hvor behandles dine personoplysninger?

Sikkerhedsstyrelsens behandling af dine personoplysninger sker hovedsageligt i vores mailsystem, vores sagsbehandlingssystemer og på vores hjemmesider (herunder www.sik.dk).

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Medarbejderne i Sikkerhedsstyrelsen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag eller som led i styrelsens forvaltningsopgaver.

Medarbejderne i Sikkerhedsstyrelsen underskriver tavshedserklæringer, når de bliver ansat, for at sikre fortroligheden af dine oplysninger.

Styrelsen ”Statens IT” er databehandler for hovedparten af Sikkerhedsstyrelsens behandlinger af personoplysninger. De har adgang efter instruks fra Sikkerhedsstyrelsen i det omfang, det er nødvendigt for at kunne foretage driften af IT-systemerne.

Hvordan og hvor længe opbevarer vi oplysninger om dig?

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt i IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang, og på servere, placeret i særligt sikrede lokaler. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.

Oplysninger om dig gemmes, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Hvornår videregiver vi oplysninger om dig?

Videregivelse vil kun ske, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse. De oplysninger, du afgiver til Sikkerhedsstyrelsen, kan blive videregivet til f.eks. politiet i forbindelse med overtrædelsessager på Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområde.

Hvilke rettigheder har du?

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder. Rettighederne fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22.

I det følgende beskrives dine rettigheder mere overordnet. Hvis du ønsker en mere udførlig beskrivelse af dine rettigheder, kan du læse forordningen, Vejledning om de registreredes rettigheder fra Datatilsynet eller rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver på DPO@em.dk .

Fortæller Sikkerhedsstyrelsen mig, hvis de behandler mine personoplysninger?

Sikkerhedsstyrelsen skal informere dig, hvis vi behandler oplysninger om dig. Det gælder både, når vi modtager oplysninger fra dig, og når vi modtager oplysninger fra andre end dig selv.

Du skal have oplysninger om:

 • Den dataansvarlige
 • Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren
 • Formålet med og retsgrundlaget for behandling af oplysningerne
 • Hvilke oplysninger der indsamles
 • Hvor oplysningerne stammer fra
 • Hvem der modtager oplysningerne
 • Hvor længe oplysningerne opbevares eller kriterier, der bruges til at fastlægge, hvor længe oplysningerne opbevares
 • Din ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af brugen af oplysninger om dig
 • Din ret til at klage over behandlingen af personoplysninger

Sikkerhedsstyrelsen kan undlade at give oplysningerne, hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats, eller i de tilfælde, hvor det vurderes, at du allerede må antages at være bekendt med oplysningerne.

 

Kan jeg få indsigt i de oplysninger, som Sikkerhedsstyrelsen behandler om mig?

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Sikkerhedsstyrelsen behandler om dig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage nedenstående oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig:

 • Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen
 • Kategorier af personoplysninger, og hvis muligt, oplysninger om, hvor de stammer fra
 • Modtagerne af oplysningerne
 • Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret, eller kriterier, der anvendes til at fastlægge, hvor længe oplysningerne opbevares
 • Din ret til at anmode Sikkerhedsstyrelsen om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af brugen af oplysninger om dig

Sikkerhedsstyrelsen kan afvise at imødekomme din anmodning om indsigt, hvis du derved vil få oplysninger, der kan krænke andres rettigheder og friheder.

Kan jeg få rettet de oplysninger, som Sikkerhedsstyrelsen har om mig?

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Kan jeg få slettet de oplysninger, som Sikkerhedsstyrelsen har om mig?

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig så hurtigt som muligt. Der er dog som hovedregel ikke en mulighed for at slette oplysninger på grund af forvaltningsretten, offentlighedsloven og arkivloven, som gælder for offentlige myndigheder. Du kan nemlig ikke få oplysningerne slettet, så længe de er nødvendige for at opfylde formålene med Sikkerhedsstyrelsens behandling af dem, eller hvis sletning vil stride mod Sikkerhedsstyrelsens forpligtelser efter gældende lovgivning.

Kan jeg få begrænset de oplysninger, som I behandler om mig?

Under visse omstændigheder har du ret til, at behandlingen af oplysninger om dig begrænses, f.eks. mens det undersøges, om oplysningerne er korrekte, eller om oplysningerne er nødvendige for at fastlægge et retskrav.

Kan jeg ønske at få behandlet min sag uden automatisk behandling?

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på en automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende.

Hvilke krav for informationssikkerhed lever Sikkerhedsstyrelsen op til?

Det er en høj prioritet at beskytte Sikkerhedsstyrelsen og borgerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion af de oplysninger, vi behandler. Vi prioriterer at have et højt sikkerhedsniveau for informationssikkerheden i Sikkerhedsstyrelsen, herunder ved sikring af vores data om borgere, kunder og virksomheder. Vi er særligt opmærksomme på at sikre dine oplysninger, og vi lever derfor op til de gældende krav om informationssikkerhed (ISO 27001).

Hvordan klager jeg over Sikkerhedsstyrelsens behandling af mine oplysninger?

Du kan klage til Datatilsynet over Sikkerhedsstyrelsens behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Datatilsynet kan kontaktes på e-mail: dt@datatilsynet.dk. Datatilsynets adresse er: Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven overholdes. Datatilsynet har bl.a. til opgave at vejlede og rådgive myndighederne i behandlingen af personoplysninger. Datatilsynet behandler også klager over myndigheders behandling af personoplysninger samt gennemfører inspektioner hos myndigheder og private virksomheder.

Hvem er Sikkerhedsstyrelsens databeskyttelsesrådgiver?

Erhvervsministeriet har udpeget Ronnie Sunil Sodhi som databeskyttelsesrådgiver for Sikkerhedsstyrelsen. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at underrette og rådgive Sikkerhedsstyrelsen og de ansatte, der behandler personoplysninger, om deres forpligtelser i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Dertil er det databeskyttelsesrådgiverens opgave at overvåge Erhvervsministeriets syv styrelser og departementets overholdelse af databeskyttelsesforordningen og sikre, at de overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i Sikkerhedsstyrelsen.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mailadressen DPO@em.dk eller på telefonnummer 33 92 33 50. Du skal være opmærksom på, at ønsker du at sende sikker digital post, skal det sendes til Erhvervsministeriets hovedpostkasse, som videresender det til DPO@em.dk