Vejledning for egenkontrol af gasmålere i drift

Her kan du finde måleteknisk vejledning til egenkontrol af gasmålere i drift.

Bekendtgørelse

I henhold til § 11 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme (herefter bekendtgørelsen), skal ejeren af gasmålere etablere et egenkontrolsystem, der er opbygget således, at der gennem dets drift opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at gasmålere i drift ikke overskrider brugstolerancen som er det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl, som gælder ved førstegangsverifikation.

Ved ejer af gasmålere forstås den virksomhed, boligselskab, privat eller offentlig udlejer m.v., der leverer gas til forbrugere mod betaling, og som med ejers rettigheder anvender måleinstrumenter der måler forbruget af gas.

Vejledning nr. 9464 af 20.06.2018 om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug giver eksempler på metoder til opfyldelse af dette ansvar.

Vejledningen kan findes her:

Tabel 1.

Egenkontrol

Vejledende intervaller

Statistisk stikprøvekontrol

 

 

 

Gældende for små gasmålere ≤ G6:

Partier af ensartede gasmålere bør som udgangspunkt stikprøvekontrolleres første gang efter 6 år.

Gældende for store gasmålere ≥ G10:

Partier af ensartede gasmålere bør som udgangspunkt stikprøvekontrolleres første gang efter 5 år.

Intervallet er vejledende og afhænger af de måletekniske forhold ved måleren og installationen samt erfaringsgrundlaget, hvorfor der skal tages højde herfor i fastsættelse af intervallet.

Den efterfølgende kontrol af partiet fastlægges ud fra resultatet af den første stikprøvekontrol.

Med denne måletekniske vejledning giver Sikkerhedsstyrelsen et forslag til, hvordan hver af de nævnte metoder til opfyldelse af bekendtgørelsens krav, kan udføres.

Udover det der er beskrevet i denne vejledning, henvises  til kontrolmanualerne for gasmålere der kan findes på Dansk Gasteknisk Center A/S hjemmeside, www.dgc.dk

1. Generelt

Bekendtgørelsen er gældende fra den 1. juli 2018, de angivne vejledende intervaller gælder også for de partier af gasmålere der er sat i drift før 1. juli 2018.

2. Krav til instrumentejer

Det er til enhver tid ejeren af gasmålerens ansvar at gasmåleren ikke på noget tidspunkt må overskride brugstolerancen.

Det gælder for alle metoder at der skal etableres en egenkontrol der er opbygget så der opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at målere i drift ikke overskrider brugstolerancen.

Vælger instrumentejeren at udføre egenkontrollen, ved at bruge en anden metode end de nævnte eksempler, er det muligt under forudsætning af, at den valgte metode giver samme eller bedre sikkerhed.

Egenkontrollen skal kunne dokumenteres i form af en manual eller samling af dokumenter enten digitalt eller på papir.

3. Krav til måleren og kontrolmålingen

Ensartede gasmålere: betyder at målerene skal have samme måleprincip, være af samme type, fabrikat og størrelse samt være indkøbt eller opsat inden for en periode af maksimalt 3 år. 

Intervallet er vejledende og afhænger af de måletekniske forhold ved måleren og installationen samt erfaringsgrundlaget, hvorfor der skal tages højde herfor i fastsættelse af intervallet

De måletekniske forhold ved måleren kan for eksempel være om det anvendte måleprincip er bedst egnet til det medie den skal måle. Hvilken kvalitet og stabilitet har måleren, hvilken levetid eller anbefalet kalibreringsinterval er angivet fra leverandøren.

Installationen har også en betydning for længden af intervallerne; har flowet den rigtige flowprofil, udsættes måleren for trykstød og er miljøet belastende som f.eks de klimatiske forhold, vibrationer, elektromagnetiske forstyrrelser, spændingsvariation, magnetiske felter etc.

Kontrolmåling skal baseres på målinger der er metrologiske sporbare. Det betyder at de instrumenter, der anvendes til kontrolmålingen skal være akkrediteret kalibreret eller der kan vælges at lade kontrolmålingen foregå på et akkrediteret laboratorium. En liste over akkrediterede laboratorier kan se på DANAK’s hjemmeside.
Kontrolmåling bør udføres af kompetent personale. 

Får instrumentejeren formodning om, at visse målere overskrider de tilladte grænser for måleunøjagtighed, bør instrumentejeren umiddelbart undersøge disse målere uafhængigt af det normale planlagte kontrol

For en gasmåler med temperaturkonvertering, som kun viser det konverterede volumen forhøjes den maksimale tilladelige fejl, jvf MID.
En volumenkonverteringsenhed udgør en underenhed sammen med et måleinstrument, hvormed den er kompatibel. For gasmålerens brugstolerance indgår ikke nøjagtigheden af volumenkonverteringsenheden.
 

4. Kontrolsystem baseret på statistisk stikprøvekontrol

Små gasmålere (≤G6)
For partier af ensartede gasmålere købt over flere år vælges prøvehyppighed ud fra det nominelt ældste opsætningssår. Stikprøvekontrolleres udføres første gang efter 6 år. Kvalitetsniveau og stikprøvepartiernes størrelse kan vælges med udgangspunkt i fx DS/ISO 2859-1 eller tilsvarende.
Indtil partiet er udskiftet, er det ejeren af gasmåleres ansvar at forholde sig til resultatet af stikprøvekontrollen. Ejeren af gasmålere skal således træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre forbrugeren et rimeligt afregningsgrundlag, indtil hele partiet er udskiftet.

Store gasmålere (≥ G10):
For partier af ensartede gasmålere vælges prøvehyppighed ud fra det nominelt ældste opsætningssår. Som udgangspunkt stikprøvekontrolleres første gang efter 5 år. Kvalitetsniveau og stikprøvepartiernes størrelse kan vælges med udgangspunkt i DS/ISO 2859-1 eller tilsvarende.

Gældende for gasmålere ≤G6 og ≥ G10
a. De testede målere har en fejl der er mindre eller lig med verifikationsfejlgrænsen, som er den maksimalt tilladelig fejl for nye målere. Resultatet af den statistiske stikprøvekontrol viser, at målerne fungerer lige så godt som nye målere. Partiet kan derfor fortsat være opsat i op til den angivne antal år, hvorefter der foretages en ny statistisk stikprøvekontrol.
 
Der er ikke nogen øvre tidsgrænse for, hvor længe et parti kan forblive opsat. Dette afhænger alene af resultatet af stikprøvekontrollerne.

b. De testede målere har en fejl der er større end brugstolerancen. Hvis resultatet af den statistiske stikprøvekontrol viser, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at målerne i drift overholder det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation, udskiftes hele partiet med nye målere hurtigst muligt og seneste 2 år efter afvisningen.

Indtil partiet er udskiftet, er det ejeren af gasmåleres ansvar at forholde sig til resultatet af stikprøvekontrollen. Ejeren af gasmålere skal således træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre forbrugeren et rimeligt afregningsgrundlag, indtil hele partiet er udskiftet.