Gebyr for anmeldelse af e-cigaretter og e-væsker

Fabrikanter og importører, der ønsker at markedsføre en e-cigaret eller en genopfyldningsbeholder med nikotin i Danmark, skal betale et gebyr. Sikkerhedsstyrelsens omkostninger til markedsovervågning og sagsbehandling af e-cigaret-området bliver dækket af gebyrerne.

Hvad koster gebyret på e-cigaretter og e-væsker?”

Gebyret for anmeldelse af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin er på 36.900 kroner, og der er et gebyr på 14.700 kroner årligt for opretholdelse af anmeldelsen.

Når du har oprettet anmeldelsen i EU-CEG, vil Sikkerhedsstyrelsen vurdere, om du skal betale gebyr for anmeldelsen. Hvis anmeldelsen udløser et gebyr, modtager du en anmodning om betaling. Anmeldelsesgebyret skal indbetales til Sikkerhedsstyrelsen, før anmeldelsen kan betragtes som modtaget.

Du må først markedsføre e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin fra det tidspunkt, hvor der er modtaget bekræftelse for korrekt anmeldelse. Sikkerhedsstyrelsen sender en kvittering, når der er anmeldt korrekt.

Hvilke produkter skal der betales gebyrer for?

Der er som udgangspunkt pligt til at betale gebyr for alle typer af e-cigaretter, som kan anvendes til væske med nikotin, samt genopfyldningsbeholdere med nikotin. 

Ved e-cigaret med nikotin forstås et produkt, der kan anvendes til forbrug af nikotinholdig damp gennem et mundstykke. Det kan også være dele af et sådant produkt, for eksempel en patron, en genopfyldelig tank eller en anordning uden patron eller genopfyldelig tank. E-cigaret-løsdele (med undtagelse af batterier og mundstykker), der anmeldes enkeltvis, er derfor gebyrpligtige hver for sig.

Hvis alle e-cigarettens enkeltdele udgør og anmeldes som et samlet produkt, skal du betale ét gebyr for det samlede produkt.

Du skal foretage en ny anmeldelse og betale nyt anmeldelsesgebyr for enhver væsentlig ændring af allerede anmeldte e-cigaretter eller genopfyldningsbeholdere med nikotin.

Du skal ikke betale gebyr for batterier eller mundstykker.

Ens produkter er undtaget for gebyr

Du kan blive undtaget for at betale gebyr, hvis et produkt har samme sammensætning og udformning som et andet produkt, der allerede er betalt anmeldelses- eller opretholdelsesgebyr for af en anden fabrikant eller importør. Undtagelsen gælder kun i de perioder, hvor det pågældende betalende produkt er på listen over anmeldte produkter. Produkter kan blive taget af listen over anmeldte produkter, for eksempel hvis den anden fabrikant eller importør vælger ikke at betale gebyret eller, hvis Sikkerhedsstyrelsen forbyder, at produktet markedsføres. 

Hvis produktet, du har henvist til, ikke længere står på listen over anmeldte produkter, bliver du oplyst om det i et brev fra os. Du skal herefter inden 14 dage tilkendegive over for os, hvorvidt du ønsker at opretholde din anmeldelse af produktet. Hvis du ikke ønsker at opretholde din anmeldelse, kan du ikke markedsføre produktet i Danmark.

Sådan vurderer vi, om produkter er ens

En anmelder kan være undtaget fra at betale gebyr for gebyrpligtige produkter, hvis der kan peges på et produkt, som er magen til, og hvor gebyret allerede er betalt.

Kriteriet for det er, at produkterne har samme sammensætning og udformning. Når Sikkerhedsstyrelsen vurderer, om et produkt har samme sammensætning og udformning, sker det ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv.

Afhængig af produkttype (kit, tank, patron, coil etc.) lægger vi vægt på en konkret og individuel vurdering af disse specifikationer:

E-cigaretter:

  • Nicotine concentration (når nikotinholdig væske er inkluderet i produktet)
  • Wattage
  • Wattage, upper range
  • Airflow adjustable
  • Coil composition
  • Coil resistance

Genopfyldningsbeholdere med nikotin (e-væsker)

Der bliver lagt vægt på ingredienserne i e-væsken, herunder antallet af indholdsstoffer og mængderne af dem. Vi vurderer både ingredienslisten for, hvilke indholdsstoffer der indgår og mængderne af dem. Er der en afvigelse mellem specifikationerne for det anmeldte produkt og det først betalende produkt, er der ikke tale om samme sammensætning og udformning.

Hvis der er overensstemmelse, foretages en konkret individuel vurdering af øvrige specifikationer for at underbygge, at der er tale om samme sammensætning og udformning.

Mulighed for at blive undtaget fra gebyr:

  • Sikkerhedsstyrelsen vurderer, om et produkt har samme sammensætning og udformning, sker det ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv.

Hvor længe skal der betales gebyr for opretholdelse af anmeldelse?

Du skal betale det årlige gebyr for opretholdelse af anmeldelsen af et produkt, så længe produktet er anmeldt i EU-systemet.

Det er derfor vigtigt, at du afmelder produktet i EU-systemet inden opretholdelsesperioden udløber, hvis du ikke længere ønsker at markedsføre produktet.

Sikkerhedsstyrelsen vil inden udløbet af opretholdelsesperioden gøre dig opmærksom på, at der skal betales opretholdelsesgebyr, hvis du fortsat ønsker at markedsføre produktet i Danmark.

Hvad dækker gebyrerne?

Gebyrerne skal dække omkostningerne til Sikkerhedsstyrelsens administration af anmeldelsesordningen og den markedskontrol, som styrelsen skal udføre, herunder omkostninger til test af produkter på eksterne laboratorier.

Hvordan indbetales gebyrerne?

Anmeldelsesgebyret betales til Sikkerhedsstyrelsen på webshoppen. Alternativt kan der rekvireres en faktura.
Det er i øjeblikket ikke muligt at betale opretholdelsesgebyret via webshoppen. Du får tilsendt en faktura, når du skal betale opretholdelsesgebyret.