E-cigaretter og kemikalieloven

Den danske kemikalielovgivning bygger på CLP-forordningen, der er fælles for EU-landene. Forordningen stiller krav til klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Derudover har den også indvirkning på lov om e-cigaretter, da nikotin er et kemisk stof, der har en giftvirkning, som kræver advarselsmærkning.

Nikotin er et kemisk stof, der har en EU-harmoniseret klassificering som akut toksisk i kategori 2 ved hudkontakt, indtagelse og indånding. Nikotin skal derfor i henhold til kemikalieloven mærkes med faresætningerne ”Livsfarlig ved indtagelse,” ”Livsfarlig ved hudkontakt” og ”Livsfarlig ved indånding.”

Kemikalielov gælder ikke e-cigaretter

Efter kemikalieloven må meget giftige stoffer og blandinger kun sælges mod rekvisition, der er påtegnet af politiet. Loven dækker dog kun stoffer, blandinger eller varer, som anden lovgivning ikke indeholder bestemmelser om.

For e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere, der indeholder nikotin, beskytter lov om elektroniske cigaretter m.v. menneskers sundhed på områder, der ellers skulle sikres ved kemikalieloven. Det er derfor lov om elektroniske cigaretter m.v. og ikke kemikalieloven, der gælder for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin. Dermed gælder kemikalielovens krav om salg mod rekvisition påtegnet af politiet heller ikke for elektroniske cigaretter eller genopfyldningsbeholdere med nikotin.

Regler om klassificering og faremærkning

CLP-forordningens krav om mærkning med faresætninger gælder ud over de krav til mærkning, der følger af lov om elektroniske cigaretter m.v.

Vær opmærksom på, at nikotin er et giftigt stof og har en EU-harmoniseret klassificering som akut toksisk i kategori 2 ved hudkontakt, indtagelse og indånding.

Også andre stoffer i e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere kan være klassificerede som farlige. Afhængig af koncentrationen af nikotin og andre farlige stoffer i e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere kan der være krav om klassificering og faremærkning af disse ifølge CLP-forordningen.

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer efter lov om elektroniske cigaretter m.v., at CLP-forordningen overholdes for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin.

Det er Sikkerhedsstyrelsen, der udfører kontrollen, fordi styrelsen fører kontrol med, at lov om elektroniske cigaretter m.v overholdes.