Kontrol af produkter - herunder fyrværkeri, legetøj, elprodukter

Det er producentens og importørens ansvar, at produkter, der bliver solgt i Danmark, er sikre. Sikkerhedsstyrelsen har ansvar for overvågning af den tekniske sikkerhed i produkterne. Vi laver stikprøvekontroller af de produkter, som bliver solgt på det danske marked. Stikprøvekontrollerne er risikobaserede - det vil sige, at vi udvælger produkter, som vi vurderer udgør en risiko. Og så informerer vi virksomhederne om reglerne, som de skal overholde.

Stikprøvekontrol

Sikkerhedsstyrelsen udfører stikprøvekontrol på en bred vifte af produkter. Lige fra elapparater, gasapparater, fyrværkeri, legetøj og andre produkter, der er bestemt for forbrugerne.

Stikprøvekontroller af de forskellige produktkategorier skal være med til at sikre:

  • At de lever op til tekniske standarder
  • At mærkningen er i orden
  • At de ikke er farlige at bruge.

Når vi kontrollerer et produkt, udvælger vi produkter, som vores erfaring viser, der kan være en særlig risiko forbundet med. Andre gange sætter vi fokus på en hel varegruppe, som for eksempel belysning, barnesenge, havestole eller småbørnslegetøj.

Kontrollen bliver også udført som et tema. Et tema kan være kontrol af mærkningen på produkter, for eksempel CE-mærkning, advarselsmærkning eller om den tilhørende brugervejledning til et produkt er korrekt.

Vi laver desuden kontrol af produkter på baggrund af anmeldelser og henvendelser fra forbrugerne samt erhvervslivet.

Konstatering af farligt produkt

Hvis vi konstaterer, at et produkt er farligt, kan vi pålægge fabrikant, importør eller sælger af produktet at stoppe salget. Hvis det er nødvendigt, kan vi desuden kræve, at allerede solgte produkter bliver kaldt tilbage fra detailled og/eller forbrugerne. Vi fastholder eller fornyer dette krav, så længe vi skønner, at der er risiko for, at der kan ske ulykker med produktet, eller at produktet kan starte en brand.

Producenters og importørers ansvar

Når en fabrikant eller importør vil markedsføre et produkt, skal det ske i henhold til bestemmelserne i de relevante EU-direktiver. Et produkt kan godt være dækket af flere direktiver, og det er fabrikantens eller importørens ansvar at undersøge og kontrollere dette.

Det betyder blandt andet, at man skal sikre sig, at produktet overholder de fundamentale sikkerhedskrav. I praksis kan man gøre det ved at afprøve produktets sikkerhedsmæssige egenskaber i henhold til en relevant standard.

Det er fabrikantens eller importørens ansvar, at produktet er sikkert. Sker der en brand eller en ulykke, er fabrikanten eller importøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, herunder lov om produktansvar. Det betyder, at en forbruger, der har været udsat for en ulykke, kan rejse erstatningskrav mod fabrikanten eller importøren.

Hvis et produkt viser sig at være farligt, er det vigtigt at få det fjernet fra markedet hurtigst muligt. Sikkerhedsstyrelsen har stor erfaring med tilbagekaldelse af farlige produkter, og du kan derfor altid henvende dig til os.

Hvis produktet er farligt - frivillig tilbagekaldelse

Målet med en frivillig tilbagekaldelse er, at det farlige produkt bliver trukket tilbage fra markedet inden for en rimelig kort frist.

Sikkerhedsstyrelsen har udviklet en procedure for tilbagekaldelse, som løbende bliver forbedret. Proceduren beskriver nogle minimalkrav. Fabrikanten eller importøren kan fravige disse  minimalkrav, hvis de kan sandsynliggøre, at den valgte fremgangsmåde har mindst samme effekt som Sikkerhedsstyrelsens procedure.