Vejledning til blanket til anmeldelse af nye gasinstallationer

Denne vejledning knytter sig til blanketten til anmeldelse af nye gasinstallationer. Blanketten kan findes på Virk.dk.

NB!
Udskiftning af gasmålere skal ikke anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Ved udskiftning skal gasdistributionsselskabet kontaktes. Selskabets anvisninger skal følges.

Hjælp til blanketten - Generelt om gasinstallation

Bemærk: Du kan ikke komme videre til næste side i blanketten, hvis du mangler at udfylde et obligatorisk felt. Disse felter er markeret med røde stjerner. 

Gasart
Valgmenu. Hvis du vælger ”Andet”, skal du uddybe i tekst, hvilken gasart der anvendes.

Hvilken adresse er installationen på?
Skriv en del af adressen og tryk på knappen ”Søg.” Så kommer adresseforslag frem i feltet nedenfor, hvor du kan vælge den korrekte adresse.

Beskriv, hvor installationen er placeret
Her skal du lave en præcis beskrivelse af, hvor gasinstallationen er placeret på adressen. Det kan være en betegnelse for bygningen eller en konkret placering inde i en bygning.

Hvem er ansvarlig for installationen?
Vælg mellem ejer og bruger (ejer har som hovedregel ansvaret for installationen i lejede bygninger, men der kan være særlige aftaler mellem ejer og lejer).
Ved du ikke, hvem der er ansvarlig, så angiv den, der har bestilt gasinstallationen.

Hvilket selskab er gasdistributionsselskab?
Vælg et selskab på listen.
Bemærk: Selv om HMN og DGD pr. 1. oktober 2019 er samlet i selskabet Evida, skal du ikke angive det som "Anden distributør", men vælge det navn på gasdistributionsselskabet, der var gældende indtil 30. september 2019. 

Hvilken indfyret effekt er der på den samlede gasinstallation?
Her skal du angive den samlede effekt for alle tilsluttede gasapparater, opgjort i kW.

Hvem anvender installationen?
Kryds af, om det er privat, erhverv, udlejning eller ”ved ikke”.

Hvad er gasdistributionsselskabets installations-ID/EAN-nummer?
Her skal kundens/installationens ID- eller aftagenummer oplyses.
Det kan være et installations-ID, som gasdistributionsselskabet har tildelt installationen. Eller det kan være et EAN-nummer.
Hvis du ikke kender nummeret, behøver du ikke udfylde feltet.

Evt. bemærkning til anmeldelsen
Her kan der skrives kommentarer til de udfyldte felter.

Hjælp til blanketten - Installatøroplysninger

CVR-nummer: Kan slås op i cvr-registret: https://datacvr.virk.dk/data/

Autorisations- eller godkendelsesnummer: Kan slås op i autorisationsregistret på Sik.dk: https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister

Når cvr-nummeret eller autorisationsnummeret tastes ind, udfyldes virksomhedsnavn og adresse automatisk.

Hvis virksomheden har flere autorisationer, skal du vælge det nummer, der er relevant for arbejde med gas.

Er installationsvirksomhed den samme som indreguleringsvirksomhed?
Hvis du svarer nej, skal du indtaste CVR-nummer, autorisationsnummer og adresseoplysninger for indreguleringsvirksomheden.

Bemærk: Hvis en udenlandsk fabrikant indregulerer, har han ikke nødvendigvis CVR-nummer eller autorisationsnummer.

Hvornår idriftsættes installationen?
Skriv datoen for idriftsættelse.

Hvilken opstartsdato er der for måleren?
Skriv opstartsdatoen for gasmåleren.

Hjælp til blanketten - Apparat/Gastryk/Aftræk

Hvilken gasinstallationsklasse anmeldes?
Der er 6 gasinstallationsklasser at vælge mellem, og det er kort beskrevet, hvad klasserne dækker over.

Bemærk: De efterfølgende spørgsmål afhænger af, hvilken installationsklasse der er valgt. 

Apparat
Hvilken indfyret effekt er der på apparatet?
Den indfyrede effekt opgives i kW (Hø). Her noteres øvre brændværdi, der typisk er angivet på apparatet.

Hvilken type apparat anmeldes?
Der er en række valgmuligheder. Derudover skal du angive navn på fabrikant af apparatet (det vil sige virksomhedsnavn) samt modelbetegnelse og idriftsættelsesdato. For nogle typer af apparater skal der angives CE-nummer, der typisk står på apparatet. 

Gastryk
Afgangstryk efter regulator (tryk ved måler): Her skal der indtastes et tal.
Desuden skal det vælges, om afgangstrykket er angivet i mbar eller bar.

Hvilke samlingsmetoder er anvendt?
Kryds af, hvilken samlingsmetode der er brugt. Der kan godt krydses flere samlingsmetoder af. Hvis der ikke er brugt en af de nævnte samlingsmetoder, skal du vælge ”Andet.”

Er rørinstallationen synlig?
Vælg mellem ”Ja,” ”Nej, skjult” og ”Nej, indstøbt.”

Klik på knappen ”Registrer apparat”, så bliver oplysningerne gemt i blanketten.

Er der flere apparater, der skal registreres?
Hvis du vil registrere flere apparater, begynder du for hvert apparat forfra med at udfylde alle apparat-felterne. 
Når du klikker på "Registrer apparat," kan du se en liste over, hvad der er registreret. I listen er der også mulighed for at slette et apparat eller redigere oplysningerne om apparatet.

Hjælp til blanketten - Opsummering

I skemaet kan du se alle dine indtastede oplysninger, inden du sender blanketten til Sikkerhedsstyrelsen.

Klik til sidst på knappen ”Indsend” under skemaet med opsummeringen.

Der bliver sendt en kopi af de indtastede oplysninger til e-boksen, der hører til det indtastede cvr-nummer.

Hvis du også selv ønsker en kopi, kan du downloade en kopi, når du har sendt blanketten. Du kan også indtaste din email-adresse, så får du tilsendt en kopi af den udfyldte blanket. 

Se eksempler på udfyldte blanketter

Ofte stillede spørgsmål

Hvad gør jeg, hvis jeg ved en fejl har anmeldt, at jeg har lukket en gasinstallation?

Hvis du har anmeldt lukning af en forkert gasinstallation, skal du straks sende en kopi af din fejlanmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen. Giv besked om, at der er brug for at få genetableret installationen, du fejlagtigt har lukket.
Når du anmelder en lukning, skal du skal være meget omhyggelig med, at det er den rigtige adresse (både vejnavn, husnummer, etage og side) og den rette installation på adressen, du får lukket. 

Hvad skal jeg skrive i anmeldelsen, når jeg ikke kender idriftsættelsesdatoen for installationen?

Hvis ændringen ikke vedrører selve installationen, f.eks. hvis du ændrer oplysninger om en installatør, skal du angive den dato, hvor du udfylder anmeldelsen.

Hvad skal jeg skrive i anmeldelsen, når jeg ikke ved, hvem der er ansvarlig for installationen?

Er du i tvivl, så vælg "Ejer" og skriv navnet på den, der har bestilt installationsarbejdet.
Husk at informere ejer eller bruger om, at personoplysningerne bliver videregivet til Sikkerhedsstyrelsen og til gasdistributionsselskabet. Det er et krav efter GDPR-reglerne, at du informerer om, at du videregiver personoplysninger.

Hvad skriver jeg i anmeldelsen, når jeg ikke kender opstartsdatoen for gasmåleren?

Det er frivilligt, om du vil udfylde opstartsdatoen for gasmåleren, når du anmelder en gasinstallation.
Hvis du udfylder datofeltet, skal datoen være så nøjagtig som muligt af hensyn til gasdistributionsselskaberne. Især ved nyanmeldelser har distributionsselskaberne behov for datoen, fordi den siger noget om, hvornår der leveres gas. Desuden har datoen betydning ved afregning af gasforbruget.

Hvor finder jeg CE-nummeret på et gasapparat?

Står CE-nummeret ikke på apparatet, skal det kunne findes i bruger- og installationsvejledningen. CE-nummeret består af fire tal, to bogstaver og fire tal. Fx ”1234AB1234”.
Hvis du ikke kan finde nummeret, kan du kontakte fabrikanten og bede om at få pin-nummeret for CE-certifikatet.

Hvordan afleverer jeg en gasmåler?

Alle gasinstallationer skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Gasmåleren i sig selv er ikke anmeldelsespligtig, men for at kunne aflevere gasmåleren skal du anmelde lukning af installationen til Sikkerhedsstyrelsen. Når du har sendt din anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen, sendes der en kopi af din anmeldelse til distributionsselskabet. Læs mere om anmeldelse af nye, ændrede og nedtagne gasinstallationer.

Hvordan angiver jeg skorstenskode eller aftrækskode i en anmeldelse?

Hvis du kun har en aftrækskode, skal du vælge ”U – Ukendt skorstensform” under ”Vælg skorstenskode” i anmeldelsesblanketten.

Hvis du kun har en skorstenskode, skal du vælge ”U – Ukendt aftræksform” under ”Vælg aftrækskode” i anmeldelsesblanketten.

Det er obligatorisk både at udfylde aftræks- og skorstensfeltet, da nogle installationer har begge koder. Derudover skal Sikkerhedsstyrelsen bruge aftræks- og skorstenskoder ved risikovurderinger.

Hvordan anmelder jeg en gasinstallation eller et gasapparat inden installation, når jeg ikke kender den indfyrede effekt før indreguleringen?

Den indfyrede effekt er det, det enkelte apparat kan yde, og det skal opgives for det enkelte apparat. Indfyret effekt opgives i kW (Hø), øvre brændværdi, og den er angivet på typeskiltet på apparatet eller i installations- og brugervejledningen.

Hvordan anmelder jeg en gasinstallation, hvis jeg ikke kan søge adressen frem i blanketten?

Den bedste måde at søge en adressen frem i en anmeldelsesblanket, er ved at skrive vejnavn, husnummer og postnummer - uden punktum, kommaer, sal, side eller by.
Skriv fx ”nørregade 63 6700”. Hvis der er et bogstav tilknyttet husnummeret, skal dette skrives sammen med husnummeret og altså uden mellemrum imellem – fx ”nørregade 63b 6700”. Adresserne bliver slået op i Danmarks Adresse Register (DAR), der er det officielle nationale adresseregister. Derfor er det vigtigt, at adressen skrives korrekt. Ring til Sikkerhedsstyrelsen på tlf. 33 73 20 00, hvis du stadig ikke kan søge adressen frem.

Hvordan anmelder jeg udskiftning af et gasapparat?

For at anmelde udskiftning af et gasapparat skal du lave 2 anmeldelser via blanketten ”Anmeldelse af ændring af gasinstallation”.
Anmeld først, at du nedtager et eksisterende apparat og indsend blanketten. 
Derefter skal du bruge blanketten igen og anmelde, at du opretter et nyt apparat i samme installation.

Hvordan får jeg udleveret en gasmåler?

Alle gasinstallationer skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Gasmåleren i sig selv er ikke anmeldelsespligtig, men for at kunne aflevere gasmåleren, skal du anmelde lukning af installationen til Sikkerhedsstyrelsen. Når du har indsendt din anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen, sendes der en kopi af din anmeldelse til distributionsselskabet. Læs mere om anmeldelse af nye, ændrede og nedtagne gasinstallationer.

Hvordan finder jeg ud af, hvem der er gasdistributør for en gasinstallation?

På gasmåleren kan du se, hvem der er gasdistributør. Hvis det er flaskegas, ses sælgeroplysningerne på flasken.
Du kan også kontakte den kunde, der har bestilt dig for at få information om gasdistributionsselskabet.

Hvordan finder ud af, hvad der er den samlede indfyret effekt i en gasinstallation?

Samlet indfyret effekt er den samlede effekt for alle tilsluttede gasapparater, opgjort i kW. Det vil sige, at alle apparaters effekt skal lægges sammen.
Hvis du ikke ved, hvilke apparater der allerede er på installationen, kan du slå adressen op i ændringsblanketten.
Vælg installationen, vælg ”Ændr oplysninger om apparat på valgte installation”, se hvilke apparater, der allerede er på installationen og de enkelte apparaters indfyrede effekt.
Husk ikke at indsende ændringsblanketten – den bruges blot til opslag.
Ring til Sikkerhedsstyrelsen på tlf. 33 73 20 00, hvis du har brug for yderligere vejledning for at finde frem til den samlede indfyrede effekt.

Hvordan laver jeg en anmeldelse, hvis der ikke er registreret et apparat på en installation?

Hvis der ikke er registreret et apparat på installationen på adressen, skal du ringe til Sikkerhedsstyrelsen på tlf. 33 73 20 00.

Hvad gør jeg, hvis der ikke er registreret en installation på adressen, når jeg skal lave en anmeldelse?

Hvis der ikke er registreret en installation på adressen, skal du ringe til Sikkerhedsstyrelsen på tlf. 33 73 20 00.

Hvad er gasmateriel

Materiel af enhver art, der indgår i eller er beregnet til at indgå i gasanlæg eller gasinstallation, herunder gasapparater, komponenter og udstyr.