Vejledning til blanket til anmeldelse af ændret gasinstallation

Når der foretages væsentlige ændringer af en gasinstallation, skal det anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Det sker på en blanket på Virk.dk.

Hvad er en væsentlig ændring af en gasinstallation?

En væsentlig ændring kan være en udvidelse, nedtagning eller flytning af en eksisterende gasinstallation. Det kan også være en ændring, som påvirker gasinstallationens gassikkerhedsmæssige egenskaber og sikkerhedstekniske profil.

Nogle eksempler på væsentlige ændringer:

 • konvertering af installation til anden gaskvalitet
 • ændrede belastningsforhold
 • ændret gasrørsinstallation
 • udskiftning af brændere, kedler eller ovne
 • ændret styre- og sikkerhedsautomatik
 • ændrede bygningsforhold
 • ændrede aftræksforhold
 • hvis et gasapparat flyttes, så rørinstallationen skal ændres
 • ændringer i slange- eller ledningsføringen
 • ændringer til ventilationen

Det betragtes ikke som væsentlige ændringer, hvis der i en eksisterende skoleinstallation monteres sikkerhedskomponenter, for eksempel mag­net­ventiler, labo­ra­torie­sikring eller fyraftens­ventil. Disse ændringer skal derfor ikke anmeldes.

Hvilke regler gælder?

Hvis der laves en væsentlig ændring af en eksisterende installation, skal hele installationen efter ændringen leve op til gældende regler.

Hvis der foretages mindre ændringer, hvor hele installationen fortsat lever op til reglerne i gasreglementet fra dengang, den oprindelige installation blev udført, anses det ikke for en væsentlig ændring.

Hvornår skal ændringen anmeldes?

Anmeldelsen skal foretages, inden installationen sættes i drift. For installationsklasse 7 er der et krav om anmeldelse senest 21 dage før installationen tages i brug.

Hjælp til blanketten - punktet "Søg installation"

Fremsøg installationer
Når ændring af en gasinstallation skal anmeldes, er udgangspunktet adressen. Så hentes automatisk oplysninger om installationen og tilsluttede apparater. Det er oplysninger, der kommer fra tidligere anmeldelser på adressen. Det er muligt at rette forkerte oplysninger om installationen eller apparaterne.

NB! Hvis der ikke er registreret noget om installationen, skal du anmelde den som en ny installation. Se nederste punkt i denne vejledning. 

Installationer
Vælg installation - her får du en liste over installationer, der er registreret på adressen. 
Hvis der er registreret flere installationer, kan du se de apparater, der hører til den enkelte installation, hvis du under "Formål" vælger "Ændre oplysninger om apparat på valgte installation." Så kommer en oversigt over apparaterne, så du derefter kan vælge den rigtige installation til din anmeldelse.

Formål
Hvad vil du udføre med installationen eller tilsluttede apparater? Der er fem valgmuligheder:

 1. Lukke installation – hvis du nedtager en gasinstallation, for eksempel ved skift til fjernvarme eller hvis måler afleveres til gasdistributionsselskabet.
  Når du har valgt funktionen "Luk installation," får du en advarsel om, at den registrerede information fjernes, hvis du fortsætter. Derfor skal du være helt sikker på, at installationen skal lukkes og oplysningerne om den skal slettes, inden du går videre. 
   
 2. Ændring til installation eller installatør – hvis du laver væsentlige ændringer på en gasinstallation uden at udskifte apparater. Det kan fx være udskiftning af aftræk, ændring af ventilation eller ændring af rørføring.
  De tidligere registrerede oplysninger kan ses, men du kan rette i dem, hvis de ikke er korrekte. 
  Beskriv detaljeret i bemærkningsfeltet på blanketten, hvilke ændringer du har foretaget, for eksempel aftrækskode eller ventilationstype.
   
 3. Nedtagning af apparat på valgte installation – hvis du nedtager et af flere apparater, eller vil anmelde en udskiftning, hvor du først anmelder nedtagning af et apparat og derefter opretter nyt apparat på installationen.
  Når du har valgt funktionen "Luk apparat," får du en advarsel om, at den registrerede information fjernes, hvis du fortsætter. Derfor skal du være helt sikker på, at apparatet skal nedtages og oplysningerne om det skal slettes, inden du går videre.
   
 4. Oprette nyt apparat på valgte installation – hvis du udvider gasinstallationen med nye apparater eller hvis du vil anmelde en udskiftning. Ved udskiftning skal du først anmelde nedtagning af apparat og derefter oprette det ny apparat.
  Her skal du indtaste oplysninger om installationsvirksomhed og evt. virksomhed der indregulerer. 
  Ligeledes skal du beskrive gasapparatet (type, indfyret effekt, fabrikat og model, evt. CE-godkendelse mm.) Du skal også beskrive gastryk, koblinger og slanger.
   
 5. Ændre oplysninger om apparat på valgte installation – hvis et apparat er forkert registreret. Brug kun feltet, hvis du selv har anmeldt apparatet og vil rette oplysninger, du har indtastet forkert.

Hjælp til blanketten - punktet "Generelt"

Hvilken gasart anvendes?
Her skal der vælges en gasart. Hvis der vælges "andet," skal gasarten beskrives i feltet nedenfor.

Hvilken adresse er installationen på?
Adressen er hentet fra en tidligere anmeldelse af installationen. 

Beskriv hvor installationen er placeret?
Giv en præcis beskrivelse af placeringen. 

Hvem er ansvarlig for installationen?
Vælg mellem ejer og bruger. Er du i tvivl, så vælg "Ejer" og skriv navnet på den, der har bestilt  det aktuelle installationsarbejde. 

Som installatør skal du huske at informere ejer eller bruger om, at personoplysningerne bliver videregivet til Sikkerhedsstyrelsen og til gasdistributionsselskabet.

Hvilket selskab er gasdistributionsselskab?
Vælg et selskab på listen.
Bemærk: Selv om HMN og DGD pr. 1. oktober 2019 er samlet i selskabet Evida, skal du ikke angive det som "Anden distributør". Du skal vælge det navn på gasdistributionsselskabet, der var gældende indtil 30. september 2019. 

Hvilken indfyret effekt er der på den samlede gasinstallation?
Ved dette punkt skal der laves en sammentælling af indfyret effekt på alle apparater i installationen.

Hvad er gasinstallationsselskabets installations-ID/EAN-nummer?
Her skal der angives det nummer, som gasinstallationsselskabet har givet installationen. Nogle selskabers oplysninger hentes automatisk ind i blanketten. 

Hjælp til blanketten - punktet "Installatør"

CVR-nummer: Kan slås op i cvr-registret: https://datacvr.virk.dk/data/. Cvr-nummer på en autoriseret eller godkendt virksomhed kan også findes i autorisationsregistret på Sik.dk: https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister

Autorisations- eller godkendelsesnummer: Kan slås op i autorisationsregistret på Sik.dk: https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister

Når cvr-nummeret tastes ind, udfyldes autorisationsnummer, virksomhedsnavn og adresse automatisk.

Er installationsvirksomhed den samme som indreguleringsvirksomhed?
Dette spørgsmål besvares ved anmeldelser af arbejde, hvor der kræves en indregulering. 

Hvornår idriftsættes installationen?
Hvis du laver en ændring, der ikke vedrører selve installationen, f.eks. hvis du ændrer oplysninger om en installatør, skal du angive den dato, hvor du udfylder anmeldelsen. 

CVR-nummer for firma, der er involveret i lukning af installationen?
Hvis en installation lukkes eller et apparat nedtages, skal du oplyse, hvilket firma der udfører arbejdet. 

Hjælp til blanketten - punktet "Apparat"

Hvis du vil nedtage, oprette eller ændre oplysninger om et apparat på en installation, kan du under punktet "Vælg formålet" se en oversigt over de apparater, der findes på installationen. 
Det er meget vigtigt, at du vælger det rigtige apparat, når du vil lave ændringer. 

Hvilken gasinstallationsklasse anmeldes?
Der er 6 gasinstallationsklasser at vælge mellem, og det er kort beskrevet i blanketten, hvad klasserne dækker over.

Læs mere om gasinstallationsklasser

Er anmelder forskellig fra udførende installatør?
Det kan f.eks. være en rådgiver, der anmelder ændringen af installationen. I så fald skal installatørens oplysninger angives her.

Angiv aftrækskode og Angiv skorstenskode
Hvis der ikke kan angives kode for et af spørgsmålene, vælges "Ukendt". 

Hjælp til blanketten - punktet "Opsummering"

På sidste side af blanketten får du et overblik over, hvad du har indtastet, inden du indsender anmeldelsen.

Hvad gør jeg, hvis blanketten ikke har oplysninger om installationen?

Hvis der ikke er registreret noget installation på en bestemt adresse, skal du kontakte Sikkerhedsstyrelsen på 33 73 20 00, så hjælper vi dig videre med anmeldelsen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad gør jeg, hvis jeg ved en fejl har anmeldt, at jeg har lukket en gasinstallation?

Hvis du har anmeldt lukning af en forkert gasinstallation, skal du straks sende en kopi af din fejlanmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen. Giv besked om, at der er brug for at få genetableret installationen, du fejlagtigt har lukket.
Når du anmelder en lukning, skal du skal være meget omhyggelig med, at det er den rigtige adresse (både vejnavn, husnummer, etage og side) og den rette installation på adressen, du får lukket. 

Hvad skal jeg skrive i anmeldelsen, når jeg ikke kender idriftsættelsesdatoen for installationen?

Hvis ændringen ikke vedrører selve installationen, f.eks. hvis du ændrer oplysninger om en installatør, skal du angive den dato, hvor du udfylder anmeldelsen.

Hvad skal jeg skrive i anmeldelsen, når jeg ikke ved, hvem der er ansvarlig for installationen?

Er du i tvivl, så vælg "Ejer" og skriv navnet på den, der har bestilt installationsarbejdet.
Husk at informere ejer eller bruger om, at personoplysningerne bliver videregivet til Sikkerhedsstyrelsen og til gasdistributionsselskabet. Det er et krav efter GDPR-reglerne, at du informerer om, at du videregiver personoplysninger.

Hvad skriver jeg i anmeldelsen, når jeg ikke kender opstartsdatoen for gasmåleren?

Det er frivilligt, om du vil udfylde opstartsdatoen for gasmåleren, når du anmelder en gasinstallation.
Hvis du udfylder datofeltet, skal datoen være så nøjagtig som muligt af hensyn til gasdistributionsselskaberne. Især ved nyanmeldelser har distributionsselskaberne behov for datoen, fordi den siger noget om, hvornår der leveres gas. Desuden har datoen betydning ved afregning af gasforbruget.

Hvor finder jeg CE-nummeret på et gasapparat?

Står CE-nummeret ikke på apparatet, skal det kunne findes i bruger- og installationsvejledningen. CE-nummeret består af fire tal, to bogstaver og fire tal. Fx ”1234AB1234”.
Hvis du ikke kan finde nummeret, kan du kontakte fabrikanten og bede om at få pin-nummeret for CE-certifikatet.

Hvordan afleverer jeg en gasmåler?

Alle gasinstallationer skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Gasmåleren i sig selv er ikke anmeldelsespligtig, men for at kunne aflevere gasmåleren skal du anmelde lukning af installationen til Sikkerhedsstyrelsen. Når du har sendt din anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen, sendes der en kopi af din anmeldelse til distributionsselskabet. Læs mere om anmeldelse af nye, ændrede og nedtagne gasinstallationer.

Hvordan angiver jeg skorstenskode eller aftrækskode i en anmeldelse?

Hvis du kun har en aftrækskode, skal du vælge ”U – Ukendt skorstensform” under ”Vælg skorstenskode” i anmeldelsesblanketten.

Hvis du kun har en skorstenskode, skal du vælge ”U – Ukendt aftræksform” under ”Vælg aftrækskode” i anmeldelsesblanketten.

Det er obligatorisk både at udfylde aftræks- og skorstensfeltet, da nogle installationer har begge koder. Derudover skal Sikkerhedsstyrelsen bruge aftræks- og skorstenskoder ved risikovurderinger.

Hvordan anmelder jeg en gasinstallation eller et gasapparat inden installation, når jeg ikke kender den indfyrede effekt før indreguleringen?

Den indfyrede effekt er det, det enkelte apparat kan yde, og det skal opgives for det enkelte apparat. Indfyret effekt opgives i kW (Hø), øvre brændværdi, og den er angivet på typeskiltet på apparatet eller i installations- og brugervejledningen.

Hvordan anmelder jeg en gasinstallation, hvis jeg ikke kan søge adressen frem i blanketten?

Den bedste måde at søge en adressen frem i en anmeldelsesblanket, er ved at skrive vejnavn, husnummer og postnummer - uden punktum, kommaer, sal, side eller by.
Skriv fx ”nørregade 63 6700”. Hvis der er et bogstav tilknyttet husnummeret, skal dette skrives sammen med husnummeret og altså uden mellemrum imellem – fx ”nørregade 63b 6700”. Adresserne bliver slået op i Danmarks Adresse Register (DAR), der er det officielle nationale adresseregister. Derfor er det vigtigt, at adressen skrives korrekt. Ring til Sikkerhedsstyrelsen på tlf. 33 73 20 00, hvis du stadig ikke kan søge adressen frem.

Hvordan anmelder jeg udskiftning af et gasapparat?

For at anmelde udskiftning af et gasapparat skal du lave 2 anmeldelser via blanketten ”Anmeldelse af ændring af gasinstallation”.
Anmeld først, at du nedtager et eksisterende apparat og indsend blanketten. 
Derefter skal du bruge blanketten igen og anmelde, at du opretter et nyt apparat i samme installation.

Hvordan får jeg udleveret en gasmåler?

Alle gasinstallationer skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Gasmåleren i sig selv er ikke anmeldelsespligtig, men for at kunne aflevere gasmåleren, skal du anmelde lukning af installationen til Sikkerhedsstyrelsen. Når du har indsendt din anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen, sendes der en kopi af din anmeldelse til distributionsselskabet. Læs mere om anmeldelse af nye, ændrede og nedtagne gasinstallationer.

Hvordan finder jeg ud af, hvem der er gasdistributør for en gasinstallation?

På gasmåleren kan du se, hvem der er gasdistributør. Hvis det er flaskegas, ses sælgeroplysningerne på flasken.
Du kan også kontakte den kunde, der har bestilt dig for at få information om gasdistributionsselskabet.

Hvordan finder ud af, hvad der er den samlede indfyret effekt i en gasinstallation?

Samlet indfyret effekt er den samlede effekt for alle tilsluttede gasapparater, opgjort i kW. Det vil sige, at alle apparaters effekt skal lægges sammen.
Hvis du ikke ved, hvilke apparater der allerede er på installationen, kan du slå adressen op i ændringsblanketten.
Vælg installationen, vælg ”Ændr oplysninger om apparat på valgte installation”, se hvilke apparater, der allerede er på installationen og de enkelte apparaters indfyrede effekt.
Husk ikke at indsende ændringsblanketten – den bruges blot til opslag.
Ring til Sikkerhedsstyrelsen på tlf. 33 73 20 00, hvis du har brug for yderligere vejledning for at finde frem til den samlede indfyrede effekt.

Hvordan laver jeg en anmeldelse, hvis der ikke er registreret et apparat på en installation?

Hvis der ikke er registreret et apparat på installationen på adressen, skal du ringe til Sikkerhedsstyrelsen på tlf. 33 73 20 00.

Hvad gør jeg, hvis der ikke er registreret en installation på adressen, når jeg skal lave en anmeldelse?

Hvis der ikke er registreret en installation på adressen, skal du ringe til Sikkerhedsstyrelsen på tlf. 33 73 20 00.

Hvad er gasmateriel

Materiel af enhver art, der indgår i eller er beregnet til at indgå i gasanlæg eller gasinstallation, herunder gasapparater, komponenter og udstyr.