Anmeldelse af nye, ændrede og nedtagne gasinstallationer

Fra 1. oktober 2019 skal alle nye gasinstallationer anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Det samme gælder nedtagning af gasinstallationer eller væsentlige ændringer af installationer.
Installationerne skal anmeldes, uanset om installationen er på naturgas, bygas, flaskegas, biogas eller brint og uanset hvor i landet installationen er.
Den, der sætter en gasinstallation i drift og indregulerer den, skal sikre, at anmeldelsen har fundet sted.

Anmeldelse på Virk.dk

Anmeldelse af en ny, ændret eller nedtaget gasinstallation foregår via en blanket på Virk.dk.

Du skal logge på med digital signatur for at udfylde blanketten. Når du har afsluttet blanketten, får du en kvittering i den e-boks, der knytter sig til den digitale signatur. Samtidig får du en kopi af de oplysninger, du har tastet ind.

Vær opmærksom på, at du skal angive, hvilke gasinstallationsklasser de tilsluttede apparater hører til. Det er også et krav, at du skal oplyse den samlede effekt for gasinstallationen.

Hvad skal jeg anmelde?

Nye gasinstallationer i gasinstallationsklasse 3-9 skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Det gælder både installationer til naturgas, bygas, flaskegas, biogas og brint

Desuden skal det anmeldes, hvis der laves væsentlige ændringer på en installation eller hvis installationen tages ud af brug.

NB!
Udskiftning af gasmålere skal ikke anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Ved udskiftning skal gasdistributionsselskabet kontaktes. Selskabets anvisninger skal følges.

Anmeldelse skal ske, inden installationen idriftsættes. For gasinstallationsklasse 7 skal anmeldelse ske senest 21 dage før installationen idriftsættes. Der skal ikke sendes projektmateriale med anmeldelsen. Hvis installationen bliver udtaget til tilsyn, kan vi bede om at få materiale tilsendt.

Det er altid vvs-installatøren, der udfører arbejdet, der skal lave anmeldelsen. Det kan dog være ejer eller en rådgiver, der laver anmeldelsen, hvis der er tale om gasmotorer, gasturbiner eller procesinstallationer (gasinstallationsklasse 7).

Information til ejer eller bruger

Vær opmærksom på, at du som installatør skal informere ejer eller bruger af gasinstallationen om, at personoplysningerne vil blive videregivet til Sikkerhedsstyrelsen og til gasdistributionsselskabet.

Tilsyn med gasinstallationer

Det er fortsat gasdistributionsselskaberne, der fører tilsyn med gasinstallationer på vegne af Sikkerhedsstyrelsen, når installationen er til naturgas, bygas og flaskegas. Har du spørgsmål til tilsynet, skal du kontakte gasdistributionsselskabet, der leverer gas til installationen.

For gasinstallationer med biogas og brint er det Sikkerhedsstyrelsen, der fører tilsyn.

Hvad gør jeg, hvis jeg ved en fejl har anmeldt, at jeg har lukket en gasinstallation?

Hvis du har anmeldt lukning af en forkert gasinstallation, skal du straks sende en kopi af din fejlanmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen. Giv besked om, at der er brug for at få genetableret installationen, du fejlagtigt har lukket.
Når du anmelder en lukning, skal du skal være meget omhyggelig med, at det er den rigtige adresse (både vejnavn, husnummer, etage og side) og den rette installation på adressen, du får lukket. 

Hvad skal jeg skrive i anmeldelsen, når jeg ikke kender idriftsættelsesdatoen for installationen?

Hvis ændringen ikke vedrører selve installationen, f.eks. hvis du ændrer oplysninger om en installatør, skal du angive den dato, hvor du udfylder anmeldelsen.

Hvad skal jeg skrive i anmeldelsen, når jeg ikke ved, hvem der er ansvarlig for installationen?

Er du i tvivl, så vælg "Ejer" og skriv navnet på den, der har bestilt installationsarbejdet.
Husk at informere ejer eller bruger om, at personoplysningerne bliver videregivet til Sikkerhedsstyrelsen og til gasdistributionsselskabet. Det er et krav efter GDPR-reglerne, at du informerer om, at du videregiver personoplysninger.

Hvad skriver jeg i anmeldelsen, når jeg ikke kender opstartsdatoen for gasmåleren?

Det er frivilligt, om du vil udfylde opstartsdatoen for gasmåleren, når du anmelder en gasinstallation.
Hvis du udfylder datofeltet, skal datoen være så nøjagtig som muligt af hensyn til gasdistributionsselskaberne. Især ved nyanmeldelser har distributionsselskaberne behov for datoen, fordi den siger noget om, hvornår der leveres gas. Desuden har datoen betydning ved afregning af gasforbruget.

Hvor finder jeg CE-nummeret på et gasapparat?

Står CE-nummeret ikke på apparatet, skal det kunne findes i bruger- og installationsvejledningen. CE-nummeret består af fire tal, to bogstaver og fire tal. Fx ”1234AB1234”.
Hvis du ikke kan finde nummeret, kan du kontakte fabrikanten og bede om at få pin-nummeret for CE-certifikatet.

Hvordan afleverer jeg en gasmåler?

Alle gasinstallationer skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Gasmåleren i sig selv er ikke anmeldelsespligtig, men for at kunne aflevere gasmåleren skal du anmelde lukning af installationen til Sikkerhedsstyrelsen. Når du har sendt din anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen, sendes der en kopi af din anmeldelse til distributionsselskabet. Læs mere om anmeldelse af nye, ændrede og nedtagne gasinstallationer.

Hvordan angiver jeg skorstenskode eller aftrækskode i en anmeldelse?

Hvis du kun har en aftrækskode, skal du vælge ”U – Ukendt skorstensform” under ”Vælg skorstenskode” i anmeldelsesblanketten.

Hvis du kun har en skorstenskode, skal du vælge ”U – Ukendt aftræksform” under ”Vælg aftrækskode” i anmeldelsesblanketten.

Det er obligatorisk både at udfylde aftræks- og skorstensfeltet, da nogle installationer har begge koder. Derudover skal Sikkerhedsstyrelsen bruge aftræks- og skorstenskoder ved risikovurderinger.

Hvordan anmelder jeg en gasinstallation eller et gasapparat inden installation, når jeg ikke kender den indfyrede effekt før indreguleringen?

Den indfyrede effekt er det, det enkelte apparat kan yde, og det skal opgives for det enkelte apparat. Indfyret effekt opgives i kW (Hø), øvre brændværdi, og den er angivet på typeskiltet på apparatet eller i installations- og brugervejledningen.

Hvordan anmelder jeg en gasinstallation, hvis jeg ikke kan søge adressen frem i blanketten?

Den bedste måde at søge en adressen frem i en anmeldelsesblanket, er ved at skrive vejnavn, husnummer og postnummer - uden punktum, kommaer, sal, side eller by.
Skriv fx ”nørregade 63 6700”. Hvis der er et bogstav tilknyttet husnummeret, skal dette skrives sammen med husnummeret og altså uden mellemrum imellem – fx ”nørregade 63b 6700”. Adresserne bliver slået op i Danmarks Adresse Register (DAR), der er det officielle nationale adresseregister. Derfor er det vigtigt, at adressen skrives korrekt. Ring til Sikkerhedsstyrelsen på tlf. 33 73 20 00, hvis du stadig ikke kan søge adressen frem.

Hvordan anmelder jeg udskiftning af et gasapparat?

For at anmelde udskiftning af et gasapparat skal du lave 2 anmeldelser via blanketten ”Anmeldelse af ændring af gasinstallation”.
Anmeld først, at du nedtager et eksisterende apparat og indsend blanketten. 
Derefter skal du bruge blanketten igen og anmelde, at du opretter et nyt apparat i samme installation.

Hvordan får jeg udleveret en gasmåler?

Alle gasinstallationer skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Gasmåleren i sig selv er ikke anmeldelsespligtig, men for at kunne aflevere gasmåleren, skal du anmelde lukning af installationen til Sikkerhedsstyrelsen. Når du har indsendt din anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen, sendes der en kopi af din anmeldelse til distributionsselskabet. Læs mere om anmeldelse af nye, ændrede og nedtagne gasinstallationer.

Hvordan finder jeg ud af, hvem der er gasdistributør for en gasinstallation?

På gasmåleren kan du se, hvem der er gasdistributør. Hvis det er flaskegas, ses sælgeroplysningerne på flasken.
Du kan også kontakte den kunde, der har bestilt dig for at få information om gasdistributionsselskabet.

Hvordan finder ud af, hvad der er den samlede indfyret effekt i en gasinstallation?

Samlet indfyret effekt er den samlede effekt for alle tilsluttede gasapparater, opgjort i kW. Det vil sige, at alle apparaters effekt skal lægges sammen.
Hvis du ikke ved, hvilke apparater der allerede er på installationen, kan du slå adressen op i ændringsblanketten.
Vælg installationen, vælg ”Ændr oplysninger om apparat på valgte installation”, se hvilke apparater, der allerede er på installationen og de enkelte apparaters indfyrede effekt.
Husk ikke at indsende ændringsblanketten – den bruges blot til opslag.
Ring til Sikkerhedsstyrelsen på tlf. 33 73 20 00, hvis du har brug for yderligere vejledning for at finde frem til den samlede indfyrede effekt.

Hvordan laver jeg en anmeldelse, hvis der ikke er registreret et apparat på en installation?

Hvis der ikke er registreret et apparat på installationen på adressen, skal du ringe til Sikkerhedsstyrelsen på tlf. 33 73 20 00.

Hvad gør jeg, hvis der ikke er registreret en installation på adressen, når jeg skal lave en anmeldelse?

Hvis der ikke er registreret en installation på adressen, skal du ringe til Sikkerhedsstyrelsen på tlf. 33 73 20 00.

Hvad er gasmateriel

Materiel af enhver art, der indgår i eller er beregnet til at indgå i gasanlæg eller gasinstallation, herunder gasapparater, komponenter og udstyr.