Eftersyn af den elektriske installation

Eftersyn af den elektriske installation er en del af verifikationen. Grundlæggende handler det om, at du tjekker, om installationen er udført korrekt, og at det elektriske materiel er rigtigt installeret. Her kan du få et overblik over, hvad et eftersyn indebærer.

Er materiel korrekt installeret?

Denne vejledning kan følges, når der er tale om første verifikation.

Det første, som du skal gøre, når du går i gang med et eftersyn er at kontrollere, at det elektriske materiel er korrekt installeret.

Her skal du tjekke, at materiellet er blevet installeret efter producentens anvisninger, og dermed sikrer, at materiellets funktion ikke bliver negativt påvirket.

Tjekliste til eftersyn af installation

Det er vigtig, at du foretager eftersynet inden afprøvning og inden du sætter installationen under spænding.

I listen nedenfor kan du se, hvad du som minimum skal kontrollere, når det er relevant.

Listen tager udgangspunkt i standarden DS/HD 60364-6:2016 om verifikation.

A: Tjek, hvilken metode der er anvendt til grundbeskyttelse og fejlbeskyttelse

Her skal du fx tjekke, at spændingsførende dele er isoleret eller indkapslet, at der er udstyr som frakobler ved isolationsfejl, eller at der er udført fejlbeskyttelse på anden måde – fx ved dobbeltisolation.

B: Tjek, at du har lukket alle steder, hvor der gennemføringer i brandbarrierer, og at det er sket efter fabrikantens anvisninger

Du skal kun tjekke dette, hvis installationen er opdelt i flere brandceller. I almindelige boliger bliver hele installation normalt betragtet som én enkelt brandcelle.

C: Tjek, at de ledere brugt i installationen, er de korrekte efter de tegninger og beregninger, som du har fået fra den, der har projekteret installationen

Derudover skal du også tjekke, at beskyttelsesudstyret er det, som er angivet i dokumenterne. Hvis du selv har projekteret installationen, skal du stadig tjekke, at det er de korrekte ledere og det rigtige udstyr, der er installeret.

D: Tjek valg, indstilling, selektivitet og koordinering af beskyttelses- og overvågningsudstyr

I almindelige boliger kan du normalt ikke indstille beskyttelses- og overvågningsudstyr, fordi der typisk bliver anvendt 30 mA RCD og automat- og smeltesikringer til beskyttelse. Men du skal tjekke, at typen er korrekt, og at strømværdierne for overstrømsbeskyttelsesudstyret (OCPD) er korrekte.

Ved tavlen skal du tjekke, at de korrekte typer RCD’er er installeret, og at de har den korrekte mærkeudløsningsstrøm. Du skal også tjekke, at der er selektivitet mellem udstyret, når dette er krævet (både up- og downstream) og at koordinering til udstyr er overholdt (både up- og downstream).

Derudover skal du tjekke, at det nødvendige antal RCD’er er tilstede, og at de enkelte strømkredse er beskyttet med automatsikringer eller tilsvarende.

E: Tjek valg, placering og installation af egnet overspændingsbeskyttelsesudstyr (SPD), hvis det er specificeret

Du skal tjekke, om der er krav om SPD i installationen. Se DS/HD 60364-4-443, punkt 443.4 Regulering af overspænding . Som udgangspunkt skal der laves en risikovurdering, som viser, at der ikke er fare for menneskeliv ellerejendom, hvis overspændingstransienter forekommer.

I alle andre tilfælde er der krav om SPD. De steder, hvor der er krav om SPD eller hvor der frivilligt er installeret SPD, skal du tjekke, at installationen er udført efter kravene i både installationsstandard og fabrikantanvisninger. 

F: Tjek valg, placering og installation af egnet udstyr til adskillelse og afbrydelse

Du skal tjekke, at der sker adskillelse og afbrydelse af spændingsførende ledere, når det er krævet.

I installationsbekendtgørelsens §33 og i DS/HD 60364-4-46, kapitel 46 kan du se kravene til adskillelse og afbrydelse i installationen.

G: Tjek, at valg af materiel og beskyttelsesforanstaltninger svarer til de ydre påvirkninger og mekaniske belastninger

Her skal du fx sikre, at materiel, der er placeret udendørs, har en passende kapslingsbeskyttelse.

Er det et hus, som fx ligger tæt ved havet, er det ikke altid nok at vælge IP4X. Her skal du fx også tage påvirkning fra salttåge i betragtning.

Det kan også være indendørs- eller udendørsmateriel, der skal have en langt højere kapsling, fx hvis installationen er placeret i nærheden af en swimmingpool eller andre steder, hvor rengøring ved vand-spuling kan ske.

Du skal fx også tjekke, at kabler, der føres op fra jorden, er beskyttet mod slags, spark mv.

H: Tjek, at der er korrekt identifikation af nulledere og beskyttelsesledere

Beskyttelseslederen skal altid være grøn-gul, og nullederen skal være blå.

I: Tjek tilstedeværelsen af diagrammer, advarselsskilte eller anden information

Det er ikke altid, at der findes diagrammer over installationen, men ved simple boliginstallationer skal der som minimum være en tabel, som beskriver installationen. Hvis der er tegninger og diagrammer er der ikke krav om en tabel. Se DS/HD 60364-5-51:2009+A11:2013, punkt 514.4 .

Som installatør skal du altid lave dokumentation over de enkelte installationer, som du udfører, men der er ingen formelle krav om, at dokumentationen skal udleveres til ejeren af installationen. I almindelige boliginstallationer vil der normalt ikke være advarselsskilte. Men hvis der er et solcelleanlæg, skal der være en advarsel om dobbeltforsyning ved tavlen.

J: Tjek identifikation af strømkredse, overstrømsbeskyttelsesudstyr (OCPD), kontakter, klemmer etc.

De enkelte strømkredse skal kunne identificeres ved tavlen. Ved en normal boliginstallation vil du kunne følge kabelvejen. Her vil det være tilstrækkeligt, at der på tavlen er angivet hvilke automatsikringer, der beskytter de enkelte strømkredse – og tilsvarende for de RCD’er, som sidder i tavlen.

K: Tjek tilstrækkelighed af kablers og lederes afslutninger og forbindelser

Du skal bruge din faglige viden, når du skal vurdere, om lederne er tilstrækkeligt forbundet, fx at der ikke er brugt samlemuffer til samling af flere ledere end de er beregnet til.

L: Tjek valg og installation af jordingssystemer, beskyttelsesledere og disses tilslutninger

Du skal tjekke, at beskyttelseslederne er til stede og er forbundet. Du skal også tjekke, at ledertværsnittet er tilstrækkeligt, fx at jordingslederen er mindst 6 mm2 Cu eller 50 mm2 stål.

M: Tjek tilgængelighed af materiel for let betjening, identifikation og vedligeholdelse

Ved almindelige boliginstallationer skal du tjekke, at eltavlen er let tilgængelig, og at den rigtige identifikation af de forskellige grupper er til stede. Det er vigtigt, at du kan arbejde sikkert og forsvarligt på tavlen. Hvis der er skjulte samlinger, skal du have en verifikation af, at de er samlet korrekt.

De er udført korrekt, hvis de:

  • er indstøbte
  • er indkapslede
  • i metalrør
  • i lukkede kanaler
  • i lukkede kanalskinnesystemer
  • er en del af et materiel
  • er lavet ved svejsning eller slaglodning
  • er lavet med et kompressionsværktøj

N: Tjek foranstaltninger mod elektromagnetiske forstyrrelser

Faste installationer er omfatter af EMC-direktivets regler. Normalt vil der ikke være problemer med dette, men du skal tjekke, at der ikke er anvendt TN-C system i installationer med betydelig mængder it-materiel.

Du skal også tjekke, at alle jordelektroder er forbundet til hovedjordingsskinnen. Se DS/HD 60364-4-444:2010, punkt 444.4.3.1 .

O: Tjek, at udsatte dele er forbundet til jordingssystemet

Her skal du tjekke, at udsatte dele (fx metalliske kapslinger på klasse Imateriel) er forbundet til jordingssystemet.

P: Tjek valg og installation af ledningssystemer

Her skal du tjekke typen af ledningssystemet, og om det kan modstå de ydre påvirkninger, som det kan blive udsat for. Fx slag, solbestråling og eller påvirkninger fra dyr.

I standarden HD 60364-6 finder du i Anneks E et eksempel på rapportering af den installation, der skal verificeres.

Anneks F findes også et eksempel på eftersyn af elektriske installationer, fx eksempler på elementer, der kræver eftersyn ved første verifikation.

Anneks G finder du et eksempel på et skema til rapportering af kredsdetaljer og prøvningsresultater.

Det er ikke et krav, at du skal bruge annekserne. Du må også gerne selv udvikle dine egne skemaer og formularer.

Om vejledningen

  • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen.
  • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

September 2017