Ansøgningsblanketter på fyrværkeriområdet

Her kan du se en oversigt over ansøgningsblanketter på fyrværkeriområdet.

Ansøgning

Når du har udfyldt en ansøgning, indsendes den på samme måde, uanset om det er de kommunale beredskaber, Sikkerhedsstyrelsen eller begge myndigheder, der skal behandle ansøgningen.

Du kan herunder se, hvem der behandler ansøgningen.

Link til ansøgningsblanketter på Virk.dk

De fem ansøgningsblanketter retter sig mod forskellige typer af virksomheder med relation til fyrværkeri. Der findes ansøgnings- og anmeldelsesblanketter til flere formål.

Ansøgning om at erhverve og overdrage fyrværkeri

Denne ansøgning skal behandles af kommunalbestyrelsen, i praksis ofte det lokale beredskab.

Hav dette parat:

 • NemID eller medarbejdersignatur
 • virksomhedens CVR-nummer
 • nødvendig dokumentation

Ansøgning om opbevaring og salg af fyrværkeri

Denne blanket bruges til ansøgning om eller anmeldelse af opbevaring på helårsbasis, opbevaring ved detailsalg samt fjernsalg. Ansøgningen/anmeldelsen skal behandles både af Sikkerhedsstyrelsen og af kommunalbestyrelsen, i praksis ofte det lokale beredskab.

Hav dette parat:

 • NemID eller medarbejdersignatur (digital signatur)
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Relevante oplysninger om opbevarings/salgssted(er) (adresse, kontaktoplysninger på ansvarlig(e) med mere)

Du skal vide, i hvilken kommune aktiviteten foregår rent fysisk (gælder ikke fjernsalg).
Hvis der skal vedhæftes dokumentation, skal du have dette klar til at vedhæfte elektronisk.

Ansøgning om professionel anvendelse af fyrværkeri

Denne ansøgning skal bruges ved professionel anvendelse af festfyrværkeri, scenefyrværkeri og konsumfyrværkeri. Ansøgningen skal behandles af kommunalbestyrelsen, i praksis ofte det lokale beredskab.

Hav dette parat:

 • NemID eller medarbejdersignatur (digital signatur)
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • PYRO-nummer på ansvarlig fyrværker

Hav desuden dette klar til vedhæftning:

 • Beskrivelse af, hvordan risikoen for skader på personer og værdier og gener for det omkringliggende miljø minimeres.
 • Målsat eller målfast kort, som viser afskydningssteder og sikkerhedsafstande
 • Afskydningsliste.
 • NEM-værdi (vægt) for det fyrværkeri, der skal anvendes.
 • Eventuel beskrivelse af afskydningen.

Søg om transportklassificering for fyrværkeri

Hav dette parat:

 • NemID eller medarbejdersignatur (digital signatur)
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Artiklens handelsnavn
 • Varenummer
 • CE-registreringsnummer
 • NEM-vægt
 • Transportemballage
 • UN-nummer
 • Artikeltype
 • Konstruktionstegning
 • Kemiskema

Husk at have kopi af dokumentation, der skal vedhæftes elektronisk, klar.

Søg om virksomhedsgodkendelse for fyrværkeri

Denne ansøgning skal bruges, hvis en virksomhed skal have en godkendelse til indførsel eller fremstilling af fyrværkeri. Ansøgningen skal behandles af Sikkerhedsstyrelsen.

Hav dette parat:

 • NemID eller medarbejdersignatur (digital signatur)
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder:
  • Beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde og arbejdsprocesser.
  • Procedure for egenkontrol med, at artiklerne er fuldt funktionsdygtige og ikke beskadigede efter transport, og at artiklerne overholder mærkningskrav samt øvrige særlige krav.
  • Procedure for håndtering af artiklerne, herunder beskrivelse af virksomhedens arbejdsrutiner.
  • Procedure til at sikre, at krav til opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler overholdes.
  • Procedure til at sikre, at krav til optegnelse over vareleveringer, salg og oplag, jævnfør § 55, overholdes.
  • Fortegnelse over medarbejdernes faglige viden om fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, herunder procedure til at sikre vedligeholdelse af medarbejdernes faglige viden.
  • Procedure for behandling af afvigelser og udførelse af korrigerende handlinger.
  • Procedure for virksomhedens egen efterprøvning af kvalitetsstyringssystemets egnethed og effektivitet.
 • Dokumentation for faglig viden hos medarbejder(e), herunder:
  • at medarbejdere i virksomheden, i form af pyroteknisk uddannelse eller erfaring har relevant faglig viden om kravene til konstruktion, håndtering og opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler på virksomhedens forretningsområde.
 • Opbevaringstilladelse/godkendelse af fremstillingssted

Husk at have dokumentation klar til at vedhæfte elektronisk.