Sikkerhedsstyrelsen

Godkendelser

Her kan du læse om virksomhedsgodkendelser og godkendelser af gasmateriel og gasprodukter.


Nye regler om gassikkerhed gælder fra 21. april 2018.

Læs mere om de nye regler på   www.gassikkerhedsregler.dk   

Projektgodkendelse for biogasanlæg

Følg de ni vejledninger, så sagsbehandlingen går så hurtigt som muligt.

Søg digitalt om at få godkendt gasinstallation på skole

Gasinstallationer på undervisningssteder med tryk over 100 mbar (mellemtryksinstallationer) skal godkendes af Sikkerhedsstyrelsen, før etableringen påbegyndes. Kravet fremgår af Gasreglementet afsnit B5, punkt 4.4.4.

Enhedsverifikation

Enhedsverifikation giver mulighed for at godkende specielle installationsløsninger i form af en helhedsvurdering af hele installationen.

Godkendte produkter til vand og afløbsinstallationer

De danske godkendelsesordninger for vand- og afløbsmateriel administreres af ETA-Danmark A/S. Installationer til vand og afløb skal udføres efter bestemmelserne i bygningsreglementerne.

Typegodkendelse af gasmateriel

Både Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og Dansk Gasteknisk Center (DGC) er af Sikkerhedsstyrelsen bemyndiget til at udstede CE-godkendelser på gasforbrugende apparater, der er omfattet af gasapparatdirektiv 90/396/EØF.

Specielle installationsløsninger

Ved specielle installationsløsninger forstås individuelt projekterede installationer, hvor den samlede installationsopbygning og drift afviger fra de standardinstallationer, der er forudsat i gasreglementet.