Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Elprodukter

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om elprodukter.


Findes der harmoniserede standarder for installationskabler?

Nej. Markedsførte installationskabler skal opfylde de nationale bestemmelser for det det land, hvor de produceres. Alternativt kan der jf. LVD anvendes fabrikantstandarder etc. 

Er det tilladt at fjerne serienummeret fra et mærkeskilt?

Såfremt serienumre anvendes som en del af EU-overensstemmelseserklæringen, er det ikke tilladt at fjerne denne mærkning fra materiellet.

Hvilke regler gælder for import af lamper fra lande udenfor EU?

Importører og fabrikanter af elektrisk materiel skal sikre sig, at produktet er sikkert at anvende og ikke frembyder nogen fare for personer, dyr eller ejendom.
Produktet skal overholde lavspændingsdirektivet.
Lavspændingsdirektivet dækker elektrisk materiel til brug ved en mærkespænding på mellem 50 V og 1000 V vekselspænding eller mellem 75 V og 1500 V jævnspænding. Det gælder således for en stor del af de elektriske produkter til både professionel og privat brug. Det er lavspændingsdirektivet, som udstikker krav om brug af CE-mærkning samt udarbejdelse af en overensstemmelseserklæring.
Medlemslandene i EU skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det elektriske materiel kun kan bringes i handlen, hvis det er fremstillet i overensstemmelse med de tekniske sikkerhedsbestemmelser, som er gældende i EU. Hvis det er installeret korrekt, og det vedligeholdes og anvendes i overensstemmelse med dets formål, må det ikke bringe sikkerheden i fare for personer, husdyr og ejendom.
Et andet krav i lavspændingsdirektivet er, at produktet skal omfattes af intern fabrikskontrol, som udføres løbende.
Lavspændingsdirektivet stiller desuden krav om dokumentation. Dette krav indeholder flere elementer. Man skal lave en beskrivelse af sit produkt. Man skal vedlægge konstruktionstegninger, komponentlister, tegninger m.m. Endvidere skal der vedlægges beskrivelser og forklaringer, for at andre skal kunne forstå det tekniske materiale. Man skal lave en liste over de anvendte standarder. Hvis man ikke har anvendt disse standarder, skal man udarbejde en beskrivelse af de løsninger, der er valgt for at kunne opfylde kravene i lavspændingsdirektivet. Man skal foretage kontrolberegninger, kontrolundersøgelser samt prøverapporter, og endelig skal man udfylde en overensstemmelseserklæring.
EU-overensstemmelseserklæringen er fabrikantens eller importørens dokumentation til myndighederne for, at produktet lovligt kan markedsføres i Europa. Et væsentlig element er, at produktets elektriske sikkerhed er i orden.
Overensstemmelseserklæringen er sidste skridt på vejen mod CE-mærket. Som producent har du selv ansvaret for at foretage en risikovurdering, sammensætte den tekniske dokumentation og udfylde og underskrive overensstemmelseserklæringen, hvorefter du kan sætte CE-mærket på dit produkt.
Overensstemmelseserklæringen indeholder blandt andet:

  • producentens navn og adresse
  • entydig reference til produktet
  • angivelse af det direktiv, erklæringen relaterer til
  • dato og underskrift

Når der er udfærdiget en EU-overensstemmelseserklæring for produktet, kan det få en CE-mærkning.
Proceduren for at udfærdige overensstemmelseserklæringen er beskrevet i lavspændingsdirektivets bilag III og IV.
Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at den danske importør selv opbevarer en kopi af overensstemmelseserklæringen, men det er ikke et krav. Kravet er, at erklæringen opbevares inden for EU. Den skal opbevares i mindst 10 år, efter produktion og salg er ophørt.
Desuden skal CE-mærket sættes på produktet sammen med en angivelse af, hvem der er ansvarlig for produktets sikkerhed.

Der skal også mærkes efter ROHS direktivet, der omhandler affaldshåndtering (Miljøstyrelsen).
Der er også krav om overholdelse af EMC-direktivet under IT- og Telestyrelsen (Elektromagnetisk udstråling).
Lamper hører under standarden DS/EN 60598-1 Belysningsarmaturer, del 1, Almindelige bestemmelser og prøver.
Specielle armaturer kan have deres egen standard. Vær også opmærksom på, om produktet virker tiltrækkende på børn. Så gælder der nemlig særlige regler.

CE mærkning: Jeg vil gerne have en CE-godkendelse af mit produkt. Hvem kan hjælpe mig med det, og hvad kræver en sådan godkendelse?

CE-mærkningen er ikke nødvendigvis en godkendelse, fordi CE-mærkning er indført som en fabrikants erklæring til de relevante myndigheder om, at hans produkt opfylder det relevante bestemmelsesgrundlag.

Hvis man ønsker en egentlig godkendelse, så må man henvende sig til de laboratorier, som arbejder inden for dette felt. En fabrikant kan dog også selv foretage relevante undersøgelser for at kunne dokumentere, at produktet opfylder bestemmelsesgrundlaget.

CE mærkning: Jeg har et lille firma, som hovedsageligt dekorerer lamper. Skal jeg opfylde krav om CE-mærkning?

Hvis du udelukkende beskæftiger dig med dekoration af lamper, vil man ikke kræve, at du opfylder krav om CE-mærkning, som det er beskrevet i lavspændingsdirektivet. Det forudsætter dog, at lampen er CE-mærket, inden dekorationen finder sted. Desuden må dekorationen ikke ændre ved lampens elektriske eller termiske forhold. Hvis dekorationen ændrer ved disse forhold, så skal du udfærdige en overensstemmelseserklæring.

CE mærkning: Jeg fremstiller blandt andet betonblandere til entreprenører. Hertil anvender jeg komponenter, som er CE-mærkede. Der findes overensstemmelseserklæringer for de enkelte produkter, der indgår i materiellet. Skal jeg CE-mærke det færdige materiel?

Ja, du skal CE-mærke det færdige materiel. Du skal også udfærdige teknisk dokumentation for det færdige produkt og udfærdige en overensstemmelseserklæring. Normalt er elektrisk materiel omfattet af lavspændingsdirektivet. Men vær opmærksom på, at materiellet kan være omfattet af andre direktiver, fx maskindirektivet og EMC-direktivet.

CE mærkning: Hvad kan jeg gøre for at sikre mig, at det CE-mærke, der sidder på det produkt, som jeg overvejer at indkøbe i Asien, nu også er rigtigt?

Du kan anmode om at få den overensstemmelseserklæring, som producenten har udarbejdet. Overensstemmelseserklæringen oplyser, hvilke standarder produktet opfylder. Derefter bør du sikre dig, at de nævnte standarder nu også er de korrekte for lige netop det produkt, som du ønsker at indkøbe.

Når du importerer produkter fra Asien til EU, så er CE-mærkningen dit ansvar. Det er altid det første omsætningsled i EU, som har dette ansvar.

Schuko-stik: Er det lovligt at sælge transportable elektriske apparater, fx brødristere, med Schuko-stikpropper (en stikprop med to stikben og en blank skinne på hver side)?

Et transportabelt apparat er et apparat, som er beregnet til at blive flyttet under brug. Det kan også være et apparat, som har en masse på under 18 kg. Og ikke er fast monteret. Og det er indtil videre tilladt at sælge transportable elektriske apparater af det man kalder isolationsklasse I. Det betyder, at apparatet har en jordleder og jordforbindelse.