Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Elinstallationer

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om elinstallationer.


Hvilke stikkontakttyper må anvendes i DK?

Som udgangspunkt tillades der tre stikkontaktsystemer. Afsnit 6C i stærkstrømsbekendtgørelsen indeholder en tilføjelse til stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, 133.1, som siger at stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug skal opfylde kravene i standarden DS 60884-2-D1:2011. Det betyder blandt andet, at stikkontakter med sidejord i IP X0 udførelse skal være forsynet med lukkere (pillesikring). Ved installation af henholdsvis side- og pindjordskontakter skal der være en virksom fejlstrømsafbryder og stikkontakterne skal forsynes med en effektiv jordforbindelse."

Stikkontaktsystemer

Er transportable multi-apparatstikkontakter tilladte?

Nej, transportable multi-stikkontakter skal være i overensstemmelse med den danske standard for boligstikkontakter DS 60884-2-D1:2011.
Standarden DS 60884-2-D1:2011 indeholder ikke normblade for apparatstikkontakter.

Hvilke regler gælder for vedligeholdelse af elektrisk drevet håndværktøj?

Værktøjsproducenten er ansvarlig for at beskrive rette vedligehold under de forventede brugsbetingelser. Disse retningslinjer skal altid følges.
Hvis disse oplysninger ikke er til stede, kan følgende tages i anvendelse:
Når der er tale om erhvervsmæssig brug af elektrisk drevet håndværktøj, er der retningslinjer som nedenfor, der er taget ud fra stærkstrømsbekendtgørelsen:
621.2 Brugsgenstande skal holdes i god stand og renses med passende mellemrum
Note: For transportable motordrevne og elektromagnetisk drevne håndværktøjer, der benyttes jævnligt, anses ovenstående bestemmelse i almindelighed kun for opfyldt, dersom værktøjet med højst 2 måneders mellemrum (for dobbeltisolerede værktøjers vedkommende dog 6 måneder), og i øvrigt når det viser tegn på en fejl, underkastes eftersyn af en sagkyndig eller instrueret person, hvorved fejl, som kan forårsage fare, afhjælpes på betryggende måde. Under ugunstige omstændigheder kan hyppigere eftersyn være påkrævet.
621.3 Hvor brugsgenstande hyppigt afvaskes, eller hvor spuling foretages (f.eks. i levnedsmiddelbranchen), skal der udvises påpasselighed således, at elektriske dele (såsom afbrydere o.l.) på brugsgenstande eller i rummet i øvrigt ikke udsættes for skadelig påvirkning fra rengøringsmidlerne
219.2 Instrueret person
Person, der af en elektrisk sagkyndig person er tilstrækkeligt informeret eller overvåget, så han eller hun er i stand til at bemærke risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre (f.eks. drifts- og vedligeholdelsespersonale).
Engelsk IEC-betegnelse: Instructed person (195-04-02)
219.3 Sagkyndig person
Person med relevant uddannelse og erfaring, som sætter ham eller hende i stand til at bemærke risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre (f.eks. elinstallatører, elektroingeniører og elektroteknikere).
Engelsk IEC-betegnelse: Skilled person (195-04-01)
Arbejdstilsynet forestår kontrollen på området.
Ved privat brug er der ikke krav om dokumentation eller krav til faste intervaller for eftersyn. Udstyret skal altid være i orden inden det tages i brug.
Der gælder de samme regler for foreninger og klubber mm. som for private, medmindre de drives erhvervsmæssigt. Udstyret skal derfor ikke kontrolleres efter faste intervaller, men skal altid være i orden. Det er arbejdstilsynet, der administrerer området omkring arbejdsulykker.

Lyskæder: På fx festivaler og byggepladser ophænges der ofte dobbeltisolerede lyskæder, som monteres med CEE han- og hunstik uden, at der er fremført en beskyttelsesleder i lyskæden. Er det tilladt at anvende CEE stik med jord til dobbelt isolerede lyskæder uden, at der er fremført en virksom beskyttelsesleder?

Ja, der gives dispensation således, at der kan anvendes CEE stik. Stikkene skal dog mærkes med ”må kun anvendes til videresløjfning af lyskæder” og ”beskyttelsesleder ikke fremført”. En lyskæde betragtes som en langstrakt belysningsgenstand med videre sløjfningsmulighed. Det er således tilladt at koble disse lyskæder sammen efter behov og i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. 230 V CEE stik er mere holdbare og dermed bedre egnet til festivaler og byggepladser, men indbyder ikke til tilslutning af andre brugsgenstande.

"Nulling" i eksisterende ældre installationer: Er det tilladt i en eksisterende installation med nullingstilladelse, hvor der er anvendt en hovedledning med ledertværsnit på 6 mm2 tilslutte en beskyttelsesleder til nullederen?

Ja, ved eksisterende installationer, hvor der i sin tid er givet nullingstilladelse, og hvor det ved installationens udførelse var tilladt at foretage tilslutning af beskyttelsesledere til nulledere med ledertværsnit på mindst 6 mm2, kan der fortsat ved eventuelle udvidelser udføres beskyttelse ved nulling, selv om nullederens tværsnit kun er 6 mm2.

Må der være to grupper i samme kabel?

Ja, efter Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, 521.6 er det tilladt at fremføre flere strømkredse (grupper) i samme rør eller kanalsystem, forudsat at alle ledere er isoleret for den højst forekomne nominelle spænding.
Tilladelsen gælder alle ledninger, herunder kabler, selv om det ikke direkte er nævnt i bestemmelsen.
Hvis fx et kabel med flere grupper føres ind i et apparat, eller samles, eller afgrenes i en dåse, skal apparatet eller dåsen forsynes med et advarselsskilt i henhold til afsnit 6, 462.3 dog ikke hvis der kun er tale om én strømkreds for fuld spænding, mens resten er ledninger for ekstra lav spænding, der ikke overstiger 50 V vekselspænding eller 65 V jævnspænding.

Kan en eksisterende gruppetavle flyttes og genanvendes på et nyt sted?

En tavle der flyttes, betragtes som en ny tavle jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 620.1. Det betyder at tavlen skal overholde tavlestandardserien DS/EN 61439.

Må der være stikkontakter tilsluttet en opdelt lysinstallation i f.eks. et forsamlingslokale?

Nej, når der i afsnit 6, 804.3 er krav om, at belysningen i forsamlingslokaler, i butikker, i undervisningslokaler, i fælles adgangsveje og i flugtveje skal fordeles på mindst 2 grupper, som kun omfatter den pågældende belysning, må fejlstrømsafbryderne, som beskytter disse grupper, heller ikke beskytte andet end den pågældende belysning.

Må man i gamle installationer udskifte 10A sikringerne med de nye 13A sikringer, som ofte bruges i de nye installationer?

Det er rigtigt, at der i nye installationer udført efter bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen, må anvendes sikringer med en mærkestrøm på 13A i stedet for, som tidligere, 10A sikringer.

I gamle installationer, som er udført efter de tidligere bestemmelser, kan der godt anvendes 13A sikringer. Men man skal sikre sig, at installationen opfylder bestemmelserne i Stærkstrøms-bekendtgørelsen. I den forbindelse skal man fx være opmærksom på, at der i gamle, faste installationer kan være ledninger med et tværsnit på kun 1 mm2, og det er ikke tilladt i nyere installationer. Desuden skal man være opmærksom på, at det alene er i boliginstallationer, at 13 A sikringer generelt kan anvendes til beskyttelse af 1,5 mm2 ledere. Alle andre steder end i boliger, skal der foretages en konkret beregning der tager hensyn til samlet fremføring mv.

Boligens alder og beskyttelsesledere: Skal der i forbindelse med etablering af nye boliger i eksisterende bygninger opført før 1. april 1975, fremføre beskyttelsesleder til alle tilslutningssteder?

Ja, beskyttelsesledere er nødvendige. Da bygningen har ændret anvendelse, skal installationen bringes i overensstemmelse med den nye anvendelse jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 620.2. Lempelsen i afsnit 6, 801.471.2, som tillader, at man udelader beskyttelsesleder i boliger med HPFI-beskyttelse, hvis boligen er opført før 1. april 1975, kan altså ikke anvendes, da bygningen ikke blev anvendt til bolig før 1. april 1975.

Lokale udligningsforbindelser: En ældre bygning uden udligningsforbindelser udvides med en tilbygning. Skal der etableres hovedudligningsforbindelser?

Nej. Hovedudligningsforbindelser kan udelades, da tilbygningen ikke er en selvstændig bygning. Det gælder, uanset om rørsystemer af metal indføres i tilbygningen fra den eksisterende bygning eller andetsteds fra.

Derimod skal der etableres lokale supplerende udligningsforbindelser i de områder i tilbygningen, hvor der er krav om lokale supplerende udligningsforbindelser f.eks. i badeområder, og i rum for husdyr.

Er der krav om fremføring af beskyttelsesleder i forbindelse med udvidelse af ældre installationer?

I boliger opført før 1. april 1975 kan beskyttelsesleder udelades, når installationen er beskyttet med HPFI-afbryder.

Installationer udført før 1. april 1994 kan udvides med et par tilslutningssteder uden beskyttelsesleder, når de er beskyttet med HFI- eller HPFI-afbryder.

Elinstallationen i en ny tilbygning skal i princippet følge gældende installationsbestemmelser, også hvad angår udligningsforbindelser i badeområder.

Ved tilbygninger, som til- eller påbygges en eksisterende ejendom, vil det dog være tilladt at følge SIK-meddelelse nr. 21/09, dvs. at beskyttelsesledere og dermed udligningsforbindelser kan udelades, når der kun installeres og ikke er krav om flere end et par (2) tilslutningssteder i tilbygningen. Etableres der flere end 2 tilslutningssteder i en tilbygning, er der krav om fremføring af beskyttelsesleder til tilslutningsstederne, også selvom den oprindelige bolig er opført før 1. april 1975.

Hvis beskyttelsesleder etableres, skal der også udføres supplerende udligningsforbindelser i badeområdet.

Mærkning ved automatsikringer i tavler: Skal der også ved automatsikringer i tavler være placeret en mærkning med størst tilladte mærkestrøm, som der skal ved gruppeafbrydere med smeltesikringer?

Ja, normalt skal der være en mærkning, der angiver den størst tilladte mærkestrøm for både automat- og smeltesikringer. Årsagen til, at der også ved automatsikringer skal være en mærkning, er, at mærkningen gælder for den efterfølgende installation, hvor der kan være reduceret strømværdi på grund af fx sideløb, omgivelsestemperatur eller spændingsfald.

For tavler til brug i midlertidige installationer og på byggepladser, er der dog ikke krav om mærkning ved automatsikringer, der alene anvendes til overstrømsbeskyttelse af stikkontakter i de pågældende tavler. Ved automatsikringer, der anvendes til overstrømsbeskyttelse af faste afgange i tavlerne, er der krav om en mærkning, der angiver den størst tilladte mærkestrøm.