Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Brug af LED rør i armaturer for lysstofrør

Markedsføring af lyskilder med lavt energiforbrug og højt lysudbytte er i voldsom udvikling. Der er derfor mange penge at spare ved skift til nye lyskilder i eksisterende lysanlægAf Per Majvig, Sikkerhedsstyrelsen
August 2009

Ombygning
Da det er dyrt at skifte armaturer for at opnå en energibesparelse, er der et stort marked for nye energibesparende lyskildetyper, der passer i eksisterende armaturer. Det gælder fx LED rør til erstatning af lysstofrør.

Hvis et lysstofrør skal udskiftes til et LED rør, angiver fabrikanten af LED røret, at glimtænderen skal fjernes og som regel også, at ballasten skal kortsluttes. I nogle tilfælde angiver fabrikanten, at ballasten fortsat kan være tilsluttet uden, at funktionen forstyrres, men energibesparelsen reduceres pga. tabet i ballasten. Så hvis størst mulige besparelse skal opnås, skal ballasten kortsluttes.

Regler for ændring af eksisterende armaturer
Fjernelse af glimtænderen udgør ikke noget større sikkerhedsmæssigt problem, mens kortslutning af ballasten indebærer en ombygning af armaturet med risiko for fejl.

Sikkerhedsstyrelsen har udsendt Meddelelse Elinstallationer nr. 30/09. og Meddelelse Elmateriel nr. 17/09, der beskriver de overordnede regler for sådanne ombygninger af belysningsarmaturer. Hovedreglen er, at et armatur, der indgår i en eksisterende installation, godt kan ombygges.

Ansvar ved ombygning af armaturer
Det er ejeren eller brugeren af installationen, der efter stærkstrømsbekendtgørelsen er ansvarlig for tilstanden og vedligeholdelsen af installationen og de tilsluttede brugsgenstande. Ved at igangsætte ombygningen, påtager han sig det juridiske ansvar for, at det ombyggede armatur efter ombygningen er sikkert at anvende. I praksis overlader ejeren som regel selve ombygningen til en sagkyndig person, fx en elinstallatør. Elinstallatøren er så ansvarlig for, at der ikke er nogen risiko ved at bruge armaturet efter ombygningen, og derfor bør elinstallatøren foretager ombygningen efter lyskildefabrikantens vejledning.

En ombygning af et armatur vil medføre, at fabrikantens ansvar for overholdelse af sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet, fx i henhold til den relevante standard, ikke længere kan gøres gældende. Derfor er fabrikantens EF overensstemmelseserklæring ikke længere gældende for armaturet, som jo er blevet ændret. Det betyder også, at den oprindelige fabrikants mærkning, både hvad angår fabrikat og typebetegnelse samt dele af den tekniske mærkning, ikke mere er korrekt, og skal fjernes.

Krav til vejledningen
Lyskildefabrikantens vejledning skal være så detaljeret at alle armaturer der ombygges, stadig har den nødvendige beskyttelse imod elektrisk stød og brand, når ombygningen er sket i overensstemmelse med vejledningen. Lyskildefabrikanten kan ikke kende forholdene i alle armaturer, der kunne tænkes at blive ombygget, derfor opfordrer Sikkerhedsstyrelsen alle, der ombygger armaturer eller andet materiel til at udvises agtpågivenhed ved ombygningen. Det betyder, at der skal foretages en vurdering af risikoen ved ombygningen og den efterfølgende brug af det ombyggede armatur. Ansvaret for denne vurdering ligger både hos lyskildefabrikanten, der vejleder om ombygningen, og hos den, der ombygger armaturet.

Af hensyn til den videre sikre brug af armaturet skal fabrikanten af den nye lyskilde oplyse, hvilken mærkning, der skal sættes på armaturet, der nu er tilpasset den nye lyskilde. Hvis der er en risiko forbundet med, at der sættes et lysstofrør i et ombygget armatur med kortsluttet ballast, skal armaturet efter ombygningen være forsynet med en advarselsmærkning. Da det ombyggede armatur ikke bliver markedsført, skal der ikke udarbejdes en ny EF overensstemmelseserklæring ved ombygningen.

Et CE mærke på det eksisterende armatur skal ikke fjernes, da det forudsættes, at det ombyggede armatur stadig lever op til de grundlæggende krav i relevante CE mærkningsdirektiver, herunder EMC direktivet.


Sidst opdateret: 10-sep-2009
Kontaktperson: webmaster