Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Bekendtgørelser om gas og vvs

Vi har samlet alle bekendtgørelser, som er relevante for gas- og vvs-området. Få links direkte til bekendtgørelserne på retsinformation eller vores egen lovportal.


Forbud vedrørende lightere
Link til bekendtgørelse nr. 405 af 2. maj 2007
Bekendtgørelse om forbud mod indførsel, fremstilling og overdragelse af lightere, der ikke er børnesikrede eller som kan henføres under begrebet noveltylighters.

Bemyndigelse af kontrolinstanser
Link til bekendtgørelse nr. 1303 af 22. november 2007
Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af kontrolinstanser til godkendelse og overvågning af kvalitetsstyringssystemer for autoriserede og godkendte virksomheder.

Bekendtgørelsen gælder for de kontrolinstanser, der skal godkende og efterprøve kvalitetsstyringssystemer hos autoriserede elinstallatører, vvs-installatører, vand- og sanitetsmestre, kloakmestre og godkendte kompetente virksomheder.

Bekendtgørelsen indeholder regler for, hvilke krav en kontrolinstans skal opfylde for at blive bemyndiget som kontrolinstans, regler for udførelse af arbejdet som kontrolinstans og for samspillet med Sikkerhedsstyrelsen, samt Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af kontrolinstanserne.

Autorisation og drift af virksomhed
Link til bekendtgørelse nr. 1674 af 14. december 2006
Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester.

Bekendtgørelsen er en sammenskrivning af fire bekendtgørelser (nr.1038, 1039, 1043, 1044 af 8. december 2003) og indeholder regler om området for autorisation og godkendelse som kompetent virksomhed, regler om kvalitetsstyringssystemer og den særlige tilsynsordning samt regler om udøvelse af virksomhed som autoriseret vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, kloakmester og godkendt kompetent virksomhed.

Link til bekendtgørelsen nr. 1379 af 16. december 2009
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1674 af 14. december 2006. Bekendtgørelsen implementerer Servicedirektivets bestemmelser om kvikskranke, kvitteringsskrivelse, sagsbehandlingsfrister, stiltiende accept og oplysningspligt.

Link til bekendtgørelse nr. 1521 af 13. december 2007
Bekendtgørelsen er en ændring af bekendtgørelsen om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester. Den indeholder regler om kvalitetsstyring i forbindelse med bibeskæftigelse, ansvar for indberetning til Sikkerhedsstyrelsen mv.

Bemyndigelse af kontrolinstansernes tilsyn på vand- og afløbsområdet
Link til bekendtgørelse nr. 1041 af 8. december 2003
Bekendtgørelse (tidligere nr. 189 af 22. marts 2002) om Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af kontrolinstanser til at udføre den særlige tilsynsordning på vand- og afløbsområdet.

Bekendtgørelsen omfatter krav til de kontrolinstanser, der på Sikkerhedsstyrelsens vegne skal varetage opgaver i forbindelse med den særlige tilsynsordning af arbejder udført af autoriserede virksomheder, der tillige nærmere er beskrevet i et særligt kapitel. Kravene til kontrolinstanser indebærer samme krav som anført i bekendtgørelse nr. 1040/2003 om kvalitetsstyringssystemer.

Personlige faglige kvalifikationer for den tekniske ansvarlige og medarbejdere
Link til bekendtgørelse nr. 1653 af 13. december 2006
Bekendtgørelse (erstatter bekendtgørelse nr. 1042 af 8. december 2003) om personlige faglige kvalifikationer for den teknisk ansvarlige og dennes medarbejdere i autoriserede og godkendte kompetente virksomheder.

Denne bekendtgørelse omfatter krav til personlige faglige kvalifikationer hos den teknisk ansvarlige (GVS-mesteren) hos autoriserede vvs-installatører, den teknisk ansvarlige (kloakmesteren) hos autoriserede kloakmestre samt den teknisk ansvarlige hos godkendte kompetente virksomheder på gasområdet.

Kravene er primært udformet med reference til kompetencegivende prøver. Endvidere indeholder bekendtgørelsen visse krav til medarbejdere hos den teknisk ansvarlige.

Undtagelser fra krav om autorisation som vvs-installatør ved simple arbejder
Link til bekendtgørelse nr. 1045 af 8. december 2003
Bekendtgørelse (tidligere nr. 68 af 1. februar 2001) om undtagelser fra krav om autorisation som vvs-installatør til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning).

Denne bekendtgørelse omfatter muligheder for de enkelte forbrugere til selv at udføre udskiftning af armaturer m.v. i en lovlig installation. Bekendtgørelsen vil blive fulgt op af en letforståelig brochure, således forbrugerne får indsigt i hvad, de må lave, og hvordan, disse arbejder udføres korrekt.

Undtagelser fra krav om autorisation ved gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg
Link til bekendtgørelse nr. 1046 af 8. december 2003
Bekendtgørelse (tidligere nr. 70 af 1. februar 2001) om undtagelser fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.

Bekendtgørelsen omfatter mulighed for, at gasforsyningsvirksomheder (gasleverandører), kommuner og private vandforsyningsvirksomheder samt kommunale og private ejere eller driftsansvarlige for hovedafløbsledninger udfører arbejder ved stikledninger og installationer, som udgør et naturligt led i disses virksomhedsarbejde.

Bekendtgørelsen er ny, men ændrer ikke væsentligt ved de muligheder, der hidtil har været gældende.

Betaling af omkostninger ved tilsyn og kontrol af gasinstallationer
Link til bekendtgørelse nr. 1048 af 8. december 2003
Bekendtgørelse (tidligere nr.416 af 17. maj 2001) om betaling af omkostninger i forbindelse med tilsyn og kontrol af gasinstallationer.

Bekendtgørelsen giver Sikkerhedsstyrelsen mulighed for i konkrete tilfælde at opkræve betaling for sagsbehandling af gasmateriel, der er ulovligt og hvis lovlighed ikke kan dokumenteres.


Sidst opdateret: 12-dec-2013
Kontaktperson: webmaster