Sikkerhedsstyrelsen
 1. Print
 2. Zoom ind
 3. Zoom ud

HFI- og HPFI-afbrydere

Her kan du finde andre generelle spørgsmål og svar inden for HFI- og HPFI-afbrydere.


3.1 Hvor gælder kravet om installation af HPFI-afbryder?

Kravet gælder principielt alle elektriske installationer. De eksisterende boliginstallationer skal 1. juli 2008 have installeret en virksom HFI- eller HPFI-afbryder til beskyttelse af stikkontakter (boligstikkontakter) op til og med 16A og andre tilslutningssteder, der er overstrømsbeskyttet med op til 20A, mens kravet for andre installationer skal være opfyldt 1. juli 2010.
Reglerne for de stikkontakter, som vi normalt kalder boligstikkontakter eller lysstikkontakter, fremgår af Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 107-2-D1. Dette afsnit handler også om de særlige EDB-stikkontakter med skråtstillede ben og nogle specielle stikkontakter til brug på hospitaler.
Et tilslutningssted er det sted, hvor en brugsgenstand tilsluttes den faste installation.
Andre tilslutningssteder kan derfor være en stikkontakt, der ikke er omfattet af afsnit 107-2-D1 (fx en industristikkontakt), et lampeudtag, en tilslutningsdåse eller det kan være klemmerne i en fastmonteret brugsgenstand.

3.1 Gælder kravet også for eksisterende gade-, sti- og vejbelysningsanlæg?

Nej, eksisterende belysningsanlæg på offentligt tilgængelige områder (lysinstallationer i det fri og belysningsarmaturer på offentlige og private gader og veje, stier og pladser m.m.) er fritaget fra kravet i afsnit 8.

3.1 Gælder kravet om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder også for stikkontakter internt på et maskinanlæg?

Nej, kravet gælder kun for stikkontakter og tilslutningssteder i faste installationer.

4.1 Skal der altid bruges en HPFI-afbryder i nye installationer?

Ja, i nye installationer skal der altid anvendes en HPFI-afbryder. Hvis der foretages en udvidelse på en eksisterende installation, hvor der i forvejen er en velfungerende virksom HFI-afbryder, skal den dog ikke skiftes til en HPFI-afbryder.

4.1 Skal jeg have en HPFI-afbryder, når der er nulling i ejendommen?

Ja, alle stikkontakter op til og med 16 A og andre tilslutningssteder i boligen (fx lampesteder), der er overstrømsbeskyttet med op til 20A, skal være omfattet af supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder.

4.1 Skal jeg have udskiftet min HFI-afbryder med en HPFI-afbryder?

Hvis der allerede er installeret en HFI-afbryder, som beskytter installationen, skal den kun udskiftes, hvis den ikke fungerer korrekt (lever op til sikkerhedskravene).
Hvis man har et apparat tilsluttet installationen, og fabrikanten i sin vejledning foreskriver at dette apparat skal være beskyttet på en særlig måde, fx. ved HPFI eller fejlstrømsafbryder af type B, så skal det opfattes som et krav til den del af installationen som apparatet er tilsluttet, at installationen (mindst) er beskyttet som det er krævet i vejledningen.

4.1 Hvilke stikkontakter er omfattet af afsnit Stærkstrømsbekendtgørelsen 107-2-D1?

Det er de stikkontakter, som vi normalt kalder boligstikkontakter eller lysstikkontakter. Det er også de nye pindjordsstikkontakter og særlige EDB-stikkontakter med skråtstillede ben samt nogle specielle stikkontakter til brug på hospitaler.

4.1 Hvad er andre tilslutningssteder?

Et tilslutningssted er det sted, hvor en brugsgenstand tilsluttes den faste installation.
Andre tilslutningssteder kan derfor være en stikkontakt, der ikke er omfattet af afsnit 107-2-D1 (fx en industristikkontakt), et lampeudtag, en tilslutningsdåse, eller det kan være klemmerne i en fastmonteret brugsgenstand.

4.1 Skal HPFI-afbryderen placeres i tavlen?

HPFI-afbryderen kan fysisk placeres et vilkårligt sted i eller uden for tavlen, blot de anførte stikkontakter og tilslutningssteder er omfattet af beskyttelsen.

4.1 Skal stikkontakter samt andre tilslutningssteder, der forsynes fra et gade- og
vejbelysningsanlæg, som er anbragt mindst 3 meter over terræn, og er uden for rækkevidde fra oplukkelige vinduer, altaner o.l., beskyttes med HFI- eller HPFI-afbryder?

Ja, der er ingen undtagelser for stikkontakter samt andre tilslutningssteder, der forsynes fra et gade- og vejbelysningsanlæg, hvor der ikke er brugt beskyttelsesleder, selv om de indtil 1. januar 2007 måtte installeres uden beskyttelse mod indirekte berøring. De eksisterende stikkontakter og tilslutningssteder skal være omfattet af beskyttelse senest 1. juli 2010. Der er i afsnit 8 ikke krav om, at der skal etableres en jordledning til eksisterende stikkontakter.

4.3 Skal der fremføres en beskyttelsesleder (jordleder), når der installeres HPFI-afbryder i en eksisterende installation?

Nej, det er lovligt at installere en HPFI-afbryder i en eksisterende installation uden at der trækkes en beskyttelsesleder (jordledning) frem til alle stikkontakter og dåser.

4.4 Under undtagelser nævnes, at apparater og brugsgenstande (belysningsarmaturer) i klasse II ikke er omfattet af kravet i SB afsnit 6 pkt. 4.1?

Det er korrekt, at 4.4 undtager installationer, eller dele af den, hvor der kun er fast tilsluttet apparater af klasse II, fx belysningsarmaturer. Det er dog en forudsætning, at der ikke er stikkontakter eller andre tilslutningssteder i den del af installationen, som ikke er beskyttet af en HPFI-afbryder.

4.4 Kan HPFI-afbryderen udelades for fast tilsluttet julebelysning i klasse II (dobbeltisoleret)?

Du kan udelade HPFI-afbryderen under forudsætning af, at der er tale om fast tilslutning af julebelysningen i klasse II, og at dåser og julebelysningen er placeret over 3 m højde og uden for rækkevidde fra vinduer m.v.. Tilslutningen må kun foretages af en autoriseret elinstallatør.

Der har siden 1993 været et generelt krav om, at tilslutningssteder til juleillumination skal være beskyttet med HFI- eller HPFI-afbryder, når tilslutningsstedet eller julebelysningen var anbragt i mindre højde end 3 m, også selv om der anvendes julebelysning i klasse II.

4.7 Kan der gives nogle eksempler på andre tilslutningssteder, som af driftstekniske grunde kan beskyttes på anden måde?

Begrebet "driftstekniske grunde" skal vurderes bredt. Eksempler på specifikke driftstekniske grunde kan være:

 • Ventilationsanlæg / CO-anlæg der skal holde en P-kælder fri for farlige gasser
 • Pumpebrønde der sørger for dræning af kælderen
 • Et bomanlæg ved indkørslen til en P-kælder
 • El-tracing i nedkørselsrampen til en P-kælderen (for at holde rampen frostfri)
 • Central for Nød- og Panikbelysning
 • ABV-anlæg, (røgventilation i trappeopgange)
 • ABA anlæg, (automatisk brandalarmeringsanlæg)
 • Installation for et større fællesantenneanlæg
 • Installation for telefoncentraler
 • Scenebelysning
 • Sti og parkbelysning hvor der ikke kan anvendes HPFI-afbryder pga. anlæggets udstrækning
 • Belysningsanlæg med HF-spoler i et antal således, at det ikke er muligt at anvende HPFI-afbrydere.
  Man skal dog være opmærksom på, at beskyttelsen skal udføres på anden måde, og at andre tilslutningssteder på samme gruppe også skal være beskyttet. Man skal derfor være særlig opmærksom, hvis der også er stikkontakter på samme gruppe
 • Uhensigtsmæssig afbrydelse af belysningen i et lokale, eller utilsigtede driftsstop på maskiner og apparater, eller at det er problematisk at foretage den periodiske test/motion, som fabrikanten foreskriver for HPFI-afbryderen. Dette kan fx være tilfældet i visse dele af installationer på sygehuse eller i industrien.

4.7 Hvem afgør om der er tale om en driftsteknisk grund?

Det er først og fremmest brugeren som sammen med elinstallatøren vurderer, om der er tale om en driftsteknisk grund. Formålet med bestemmelserne er at skabe større sikkerhed og ikke større driftsproblemer. I sidste ende er det Sikkerhedsstyrelsen, som afgør om der er tale om en rimelig vurdering eller et forsøg på at omgå kravene. Se i øvrigt Meddelelse Elinstallationer nr. 3/07.

4.7 Er det lovligt at undlade fejlstrømsafbryder foran ventilationsanlæg og en vertikallift med frekvensomformere? Det er min erfaring, at elevatorer og lign. maskiner med frekvensregulering kan give anledning til udkobling af fejlstrømsafbrydere uden leverandøren kan give svar på hvorfor?

De omhandlede maskiner, som er frekvensregulerede, og som af driftstekniske grunde ikke kan beskyttes med en HPFI-afbryder på grund af uforklarlige udkoblinger, kan falde ind under undtagelsen i 4.7. De kan beskyttes på anden måde, fx ved hjælp af en PFI-afbryder eller ved nulling, hvor det er muligt.

4.7 Hvordan skal man i praksis beskytte tilslutningsstederne ved hjælp af sikringer og automatsikringer?

I praksis er det normalt kun muligt med nulling.

4.7 Skal CEE industristikkontakter i en virksomhed beskyttes med HPFI-afbryder, når de er beskyttet ved nulling (TN-system)?

Nej, HPFI-afbryderen kan udelades, hvis nulling er effektiv (udkobling inden 0,4 sekund), og der er en driftsteknisk grund til at udelade HPFI-afbryderen (se meddelelse nr. 19/09)

4.7 Skal CEE industristikkontakter og andre tilslutningssteder i en virksomhed altid beskyttes med HPFI-afbryder?

Nej, der kan anvendes et andet udstyr fx PFI-afbryder med udløsestrøm på 0,1 eller 0,5 A forudsat, at beskyttelseslederen er virksom, og der er en driftsteknisk grund til at udelade HPFI-afbryderen (se meddelelse nr. 19/09).

4.9 Gælder undtagelsen i punkt 4.9 alle hospitalsstikkontakter?

Ja, men man skal være opmærksom på, at hospitalsstikkontakter kun må bruges til specielle formål. Hvis man følger den internationale standard IEC 60364-7-710, det tidligere Kapitel 710 for installationer i medicinske områder skal der altid anvendes fejlstrømsafbryder i gruppe 1 rum.

4.11 Kan installationer, som ikke kræves ændret iht. punkt 4.1, også være eksisterende installationer i forsamlingslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje?

Ja, punkt 4.11 gælder for strømkredse, der er forsynet gennem en 4 polet gruppeafbryder med smeltesikringer, der i den forbindelse tælles som 3 grupper. Denne installationsform har normalt været anvendt, hvor der har været krav om opdeling af belysningen på flere grupper, fx i forsamlingslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje.

5.2 Vil kravet om at alle installationer skal have HFI- eller HPFI-afbryder blive håndhævet og samtlige eksisterende installationer kontrolleret?

Ja, alle eksisterende boliginstallationer skal senest 1. juli 2008 opfylde kravene i afsnit 8, punkterne 4.1 og 4.2 med de undtagelser som er anført i punkterne 4.3 til 4.11, mens kravet for andre installationer først skal være opfyldt 1. juli 2010.
Det er installationsejerne, som er ansvarlig for, at kravet bliver overholdt, og Sikkerhedsstyrelsen vil løbende udsende oplysningsmateriale med kravet om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder. Vi forventer, at installationsejere, som ikke har en HFI- eller HPFI-afbryder eller, som er i tvivl om hele installationen er beskyttet, vil henvende sig til en autoriserede elinstallatør. Det er ikke hensigten at kontrollere alle installationer, men der vil blive foretaget stikprøvekontroller, og det vil i forbindelse med ulykker og brande blive betragtet som en skærpende omstændighed, såfremt installationen ikke er beskyttet.

Er elektroniske SRCD'er tilladte i Danmark?

Spændingsafhængige HPFI'er er ikke tilladt som den krævede beskyttelse mod indirekte berøring.

En HPFI-afbryder placeret i gruppetavlen virker ikke i TN-C systemer, hvor PEN lederen er ført helt ud til stikkontakten. Derfor er det vel nødvendigt at installere HPFI-afbryderen ved stikkontakten?

Argumentet, at en HPFI i et TN-C system placeret i gruppetavlen vil afbryde, dur ikke i Danmark, da PEN lederen altid vil være opdelt i en PE og en N leder i den første tavle, som det er anbefalet i stærkstrømsbekendtgørelsen 6. Sløjfning af PEN lederen fra PE(N) klemmen til nulklemmen i en stikkontakt anvendes ikke i Danmark.

Hvordan foretages den periodiske test af en HPFI-afbryder?

Fabrikanten af HPFI-afbryderen foreskriver normalt, at HPFI-afbryderen skal testes periodisk, fx hvert 1/2 år. Fabrikanten foreskriver normalt, at denne test foretages ved at påvirke testknappen på fronten af HPFI-afbryderen.

Kun såfremt fabrikanten specifikt angiver, at testen skal udføres på en anden måde, fx ved måling af den maksimale berøringsspænding, vil en decideret måling være nødvendig.