Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Dispensation fra kravet om en fagligt ansvarlig

Sikkerhedsstyrelsen kan give dispensation fra kravet om, at der skal være en fagligt ansvarlig i den autoriserede virksomhed. Dispensationen gives for tre måneder og kan i særlige tilfælde forlænges op til et år.Dispensationen kan blandt andet gives, hvis den fagligt ansvarlige:

  1. er afgået ved døden
  2. er sygemeldt i mere end 6 uger
  3. afholder barsels- eller forældreorlov i mere end 6 uger
  4. er fratrådt, og den person, der skal indtræde som ny fagligt ansvarlig, endnu ikke har bestået autorisationsprøven på sin uddannelse
  5. er fratrådt, og virksomheden redegør for, hvorfor det ikke har været muligt at tilknytte en ny fagligt ansvarlig.

Ved ansøgning skal det oplyses, om virksomheden har taget stilling til, hvordan autorisationskrævende opgaver vil blive håndteret i dispensationsperioden.

Dispensationen kan gives i en periode på op til tre måneder ud fra en samlet vurdering af sagens omstændigheder. Det er Sikkerhedsstyrelsen, der foretager den individuelle vurdering. Dispensationen kan forlænges i op til et år, hvis virksomheden er under tilsyn af en anden autoriseret eller godkendt virksomhed, hvis forretningsområde omfatter de aktiviteter, der udføres af den virksomhed, der føres tilsyn med. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte vilkår for dispensation og forlængelse.

Ansøgningen om dispensation skal sendes til Sikkerhedsstyrelsen via blanket på Virk.dk.

Link til Virk.dk

Læs mere i bekendtgørelsen om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 6

Information til virksomheder, der har dispensation fra kravet om, at der skal være en teknisk ansvarlig eller en personligt autoriseret tilknyttet virksomheden

Link til information om virksomheder, som før 2. juni 2014 havde dispensation


Sidst opdateret: 01-sep-2014
Kontaktperson: webmaster